οδηγίες χρήσης ACER AO751H

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER AO751H Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER AO751H θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER AO751H


ACER AO751H : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (645 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER AO751H QUICK START GUIDE (1713 ko)
   ACER AO751H (452 ko)
   ACER AO751H QUICK START GUIDE (1493 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER AO751H

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] · Fare attenzione che durante il funzionamento il cavo di alimentazione non sia a contatto con parti calde dell'apparecchio. · Lavare con cura tutti gli accessori prima dell'utilizzo. · Per eliminare l'odore di "nuovo" al primo funzionamento, fare funzionare l'apparecchio a vuoto, con il termostato al massimo, per almeno 20 minuti. · Durante il funzionamento le parti metalliche ed il etro sono caldi; operare sull'apparecchio toccando solo v manopole e maniglie in plastica. [. . . ] Stolivste thn me thn ntomavta, epeita me mikrev" fevte" motsarevlla". Yhvnete gia 10 leptav sto provgramma P (pivtsa) kai 8 leptav sthn qevsh BAKE (230 K). Serbivrete amevsw". Leiwvste thn magiav se ena fluntzavni me 2 koutaliev" cliarov nerov. Bavlte se bavzo to aleuvri me to alavti, anakatevyte ta kalav, sthn mevsh tou mageirevmato" topoqeteivste, mia koutaliav lavdi eliav", thn magiav kai sigav-sigav tovso cliarov nerov ovso eivnai arketov gia ton schmatismov elastikouv zumariouv. Topoqethvste to zumavri se ena tayiv aleuromevno, kavnete duvo koyivmata se schvma staurouv kai skepavste to me ena paniv kaqarov kai aleuromevno. Krathvste to zumavri se ena cwvro elafrav zestov, cwriv" reuvmata gia na fouskwvsei§§, prevpei na diplasiasteiv se ovgko. Otan eivnai evtoimo to douleuvete livgo prin to aplwvsete sto tayiv kai prosqevste ta avlla ulikav. Pivtsa me pikavntiko salavmi ylikav gia 4 avtoma · 300gr zumavri gia pivtsa · 200gr ntomavta poltov · 150 gr motsarevlla · ena mikrov salavmi pikavntiko · rivganh, alavti · livgo lavdi eliav" Proqermaivnete ton fouvrno stou" 230 k gia 10 leptav me thn pivtsa sto eswterikov. sto metaxuv aplwvnete to zumavri leptov schmativzonta" ena divsko, stolivste thn me thn ntomavta prosqevste rivganh, lavdi kai alavtikai yhlev" fevte" apo salavmi. Yhvnete gia 10 leptav sto provgramma P (pivtsa) kai alla 6 leptav sthn qevsh BAKE (230 k)). Serbivrete amevsw". Pivtsa me kapnistov bevikon ulikav gia 4 avtoma · 300 gr zumavri gia pivtsa · 200 gr ntomavta poltov · 150 gr motsarevlla · 100 gr bevikon kapnistov se fevte" · alavti · livgo lavdi eliav" Proqermaivnete ton fouvrno stou" 230 k gia 10 leptav me thn pivtsa sto eswterikov. Sto metaxuv aplwvnete to zumavri leptov schmativzonta" enan divsko. Yhvnete gia 10 leptav sto provgramma P (pivtsa) kai alla 6 leptav sthn qevsh BAKE (230 k). To kremmuvdi prevpei na yhqeiv tovso oso arkeiv gia na givnei traganistov, to lavdi kai to turiv pekorivno schmativzoun scedovn mia krouvsta. Pivtsa kateyugmevnh Proqermaivnete ton fouvrno sth qevsh BAKE (230 k) gia 10 leptav me thn pivtsa sto eswterikov. Otan o fouvrnos ftavsei sthn qermokrasiva topoqethvste thn kateyugmevnh pivtsa sthn pevtra pivtsa" kai yhvnete gia 10 leptav sto provgramma P (pivtsa) kai 10 leptav sto programma BAKE (230 k). Sto metaxuv proqermaivnete ton fouvrno stou" 175 k gia 10 leptav. Topoqeteivste se ena doceivo ta rodavkina, prosqevste krasiv anakatemevno me zavcarh kai skonivste ta me mia koutaliav zavcarh. Serbivrete sto trapevzi ta rodavkina kalumevna apo ton zestov cumov tou". Krouvsta marmelavda" ulikav gia 4 avtoma * 200 gr aleuvri * 100 gr zavcarh * 100 gr margarivnh kai bouvthro * 3 krovkoi * livgo alavti * flouvda apo lemovni hv portokaliouv * 1 krovko" * 1 bazavki marmelavda" apo damavskhno hv allo gouvsto pou sa" arevsei, to prwvto pou etoimavzete eivnai h pavsta frovlla. Bavlete thn farivna maziv me zavcarh, kai livgo alavti, tou" 3 krovkou", to bouvturokai thn margarivnh, kaqwv" kai thn trimevnh flouvda lemoniouv hv portokaliouv. Otan h pavsta eivnai omalhv kai omogenhv", kavnte thn mia mpavla, aleurwvste thn, kai skepavste thn me mia petsevta, afhvste thn gia mishv wvra akivnhth h ligo perissovtero sto frevsko. Afouv peravsei autov" o crovno" proqermaivnete ton fouvrno stou" 200k. Tautovcrona kavnete to fuvllo me ton plavsth kai ton bavzete se ena tayiv me bouvturo kavnonta" guvrwguvrw ena toivco" yhlov ena davktulo. Aleivfete me to ctuphmevno augov thn epifavneia th" pavsta" kai to yhvnete sto fouvrno gia 35 leptav, scavra sthn qevsh 1. Mpiskovta ulikav gia 6 avtoma * 100gr aleuvri * 100 grbouvturo * 50 gr zavcarh * 50 gr avmulo * 3 krovkoi sklhrouv" * zavarh apo banivlia ta anakatevbete maziv me bouvturo kai zavcarh, kai tou" krovkou" tou augouv. [. . . ] Sthn mevsh tou uhsivmato", bavlte to upovloipo krasiv. Yhtov kotovpoulo ulikav gia 4 avtoma * 1 kg kotovpoulo temacismevno * 2 koutaliev" lavdi eliav" * 125 gr aspro krasiv sambanizev * ena kommatavki skovrdo, fuvllo savlbia" kai rozmarivno * ena kuvbo, alavti kai pipevri Pluvnte kalav to kotovpoulokai stegnwvste to. Se ena doceivo, bavlte ta kommavtia apo to kotovpoulo, maziv me ton kuvbo, to skovrdo, ta arwvmata, to aspro krasiv, to lavdi eliav" kai to pipevri. Tautovcrona rpoqermaivnete ton fouvrno stou" 230 k kai yhvnete gia 75 leptav me thn scavra sthn qevsh 1. Kata to yhvsimo guriste ta kommavtia apo to kotovpoulo gia duov forev". Lazavnia ston fouvrno ulikav gia 4 avtoma * 200 gr pavsta me augov gia lazavnia * 300 gr trimmevno coirinov kreva" * kremmuvdi, karovta, sevlino * duo koutaliev" cumov ntomavta" * 30 gr bouvturo, 1, 2 livtro gavla, turiv trimmevno * 2 koutaliev" lavdi eliav" * mpesamevl (perivpou me 35 gr aleuvri, bouvturo, alavti, turiv trimmevnokai moscokavrudo). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER AO751H

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER AO751H.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag