οδηγίες χρήσης ACER AOA110

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER AOA110 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER AOA110 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER AOA110


ACER AOA110 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1033 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER AOA110 QUICK START GUIDE (2817 ko)
   ACER AOA110 (400 ko)
   ACER AOA110 QUICK START GUIDE (5392 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER AOA110

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Mhn akoumpavte ta zestav mevrh (swlhvna atmouv, thn zwvnh dianomhv" pou efavptetai me to kuvtello upodochv" twn fivltrwn kai to fivltro). Mhn afaireivte to kuvpello upodochv" twn fivltrwn ovtan h mhcanhv brivsetai upov piesh hv katav thn dianomhv. Mhn afhvnete ton exantlhmevno kafev sto fivltro pou eivnai aggistrwmevno sth mhcanhv, afairevste ton metav thn dianomhv. Mhn afhvnete thn mhcanhv, an perievcei nerov, se ena peribavlon pou h qermokrasiva eivnai katwvterh hv ish me 0¡Ç. [. . . ] Se perivptwsh blavbh" tou kalwdivou, apeuqunqeiv t e apokleistikav se ena Kev n tro Tecnikwvn Episkeuwvn, exousiodothmevno apo ton kataskeuasthv. · Aposundevste ton reumatolhvpth (fi") apo to kuvklwma trofodosiva" ovtan hv suskeuhv den crhsimopoieivtai gia poluv crovno. Kleiv s te ton genikov diakovpth th" suskeuhv ovtan den thn crhsimopoieivte. Taulikav kai ta antikeivmena pou troorivzontai na evrqoun se epafhv me trofev" summorfouvtai sti" diatavxei" th" odhgiva" EOK 89-109. 47 testo bar 39 GR 25-10-2000 12:00 Pagina 48 PERIGRAFH THS SUSKEUHS Gevmisma th" dexamenhv" Bgavlte thn dexamenhv trabovnta" thn plagivw" kai shkwvnonta" tautovcrona ton swlhvma aporrovfhsh" (eik. Xanapluvnete thn kai gemivste thn me frevsko nerov cwriv" na uperbhvte to mavximoum epivpedo (eik. To kontrovl tou epipevdou tou nerouv dieukoluvnete apo ena epiplevonta mpalavki. Xanabavlte thn dexamenhv sthn qevsh th", kavnonta" prosochv wvste na xanabuqivsete ton swlhvna (eik. Piov aplav h dexamenhv mporeiv na gemivsei, trabovnta" thn ovso ftavnei gia na cuvsete mevsa to nerov, apeuqeiva" me mia kanavta, akovmh kai katav thn diavrkeia th" crhvsh". Fivltro gia "serving illycaffè" * h; gia kafev se fovrma diskivou. Scavra topoqevthsh" flitzaniwvn. · Sundevste to fi" lambavnonta" upovyh ti" odhgive" asfaleiva". · Pathvste to koumpiv ON-OÏÏ (11) kai to koumpiv parochv" kafev. Anavbei h endeiktikhv lucniva tou diakovpth ON-OÏÏ (14) (eik. 4). flitzaniwvn hv autov gia to diskivo tuvpou · Topoqethvste to fivltro tou enov", twn duvo "serving illycaffè" (suvmfwna me thn anavgkh) sthn kouvpa upodoch" fivltrou kai divcw" na bavlete kafev, prosarmovste thn kouvpa sthn kurivw" suskeuhv ovpw" perigravfhke prohgoumevnw". 7). · epitugcavnete elafrov kafev Ean o deivkth" brivskete sto kavtw shmeivo tou tmhvmato" 2Ú · Pathvste ton diakovpth th" dianomhv" gia na trevxei to zestov nerov kai na zestavnei to kuvpello, to fivltro kai ta fluntzavnia. · Pathvste xanav ton diakovpth th" dianomhv" apaggistrwvste kai stegnwvste to kuvpello, to fivltro kai ta fluntzavnia. Gia ena kaluvtero apotevlesma, eivnai anagkaivo na crhsimopoihvsete kafev arivsth" poiovthta", anqektikov kai kommevno swstav. Eivnai spoudaivo, oson aforav ton kommevno kafev, na eivnai autov" o eidikov" gia oikiakev" mhcanev" esprevsso. H idanikhv dosologiva eivnai 1 koutalavki gia 1 flitzavni kai 2 koutalavkia gia 2 flitzavnia. O idanikov" crovno" dianomh" eivnai perivpou 20 deuterovlepta. H mhcanhv sa" sumperilambavnei evnan antiyuk- · Epitugcavnete kafev dunatov Metatrevponta" ton crovno parochv" epitugcavnete kafev livgo h poluv dunatov hv livgo h poluv neromevno suvmfwna me thn qevsh tou deivkth. Paraskeuhv tou kafev esprevsso · Anoivxte thn mhcanhv patovnta" to koumpiv ON/OFF (eik. Autov to lampavki deivcnei oti h suskeuhv eivnai evtoimh gia na kavvnei enan kalov kafev. 49 , , Tmhvma Settore 2 + - Tmhvma Settore 2 + testo bar 39 GR 25-10-2000 12:00 Pagina 50 An bgaivnoun stagovne" nerouv apo to ntouvz autov eivnai kanonikov kai den eivnai elavttwma. · Topoqethvste sthn kouvpa upodoch" fivltrou to fivltro tou enov", twn duvo flitzaniwvn hv tou diskivou tuvpou "illycaffè", anavloga me thn anavgkh (eik. 13). stagovnwn to fluntzavni hv ta fluntzavnia hdh zestav, kavtw apo ta antivstoica stovmia twn kupevllwn. [. . . ] 7). · Topoqethvste ena pothvri hv ena fluntzavni kavtw apo ton swlhvna dianomhv" atmouv. · Pathvste to koumpiv dianomhv" kai tautovcrona, anoivxte ton moclov pou eleuqerwnei ton atmov. · To zestov nerov qa bgeiv apo ton swlhvna kai afouv pavrete thn posovthta pouv epiqumeivte, kleivste ton moclov kai pathvste xanav to koumpiv dianomhv". · Ean pav r ete panw apo ena liv t ro nerov perimevnete toulavciston 5 leptav protouv xanapavrete. · Prin apo kavqe enevrgeia kaqarismouv h sunthrhsh", sbhvste thn mhcanhv, aposundevste ton v reumatolhvpth (fi") apo thn mprivza tou reuvmato" kai afhvste thn mhcanhv na kruwvsei. · Gia ton kaqarismov th" mhcanhv" mhn crhsimopoieivte dialutikav aporrupantikav ouvte kai ulikav pouv xuvnoun. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER AOA110

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER AOA110.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag