οδηγίες χρήσης ACER ASPIRE 5732Z

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER ASPIRE 5732Z Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER ASPIRE 5732Z θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER ASPIRE 5732Z


ACER ASPIRE 5732Z : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1180 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER ASPIRE 5732Z QUICK GUIDE (1325 ko)
   ACER ASPIRE 5732Z QUICK START GUIDE (896 ko)
   ACER ASPIRE 5732Z AUTRE QUICK GUIDE (1877 ko)
   ACER ASPIRE 5732Z (1718 ko)
   ACER ASPIRE 5732Z QUICK GUIDE (2663 ko)
   ACER ASPIRE 5732Z QUICK START GUIDE (828 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER ASPIRE 5732Z

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Mh crhsimopoieivte authvn th suskeuhv se anoictouv" hv askevpastou" cwvrou". Mhn afhvnete to kalwvdio trofodosiva" na ekteivnete pevra apov ta avkra tou trapeziouv hv tou epivpedou ovpou brivskete h suskeuhv kai dwvste prosochv wvste to kalwvdio na mhn evrcetai se epafhv me qermev" estive". Gia opoiadhvpote ergasiva episkeuhv" hv sunthvrhsh" pevran tou kaqarismouv th", eivnai aparaivthto na pragmatopoieivte apov evna Exousiodothmevno apov ton kataskeuasthv Kevntro Tecnikhv" Uposthvrixh". Ovnta" evna monwmevno skeuvo", eavn qermanqeiv mporeiv na spavsei prokalwvnta" piqanav atuchvmata se provswpa. [. . . ] ӷη>~ fi~ ȷ ڷ^< ^ ͷٿٷ fi >~ η fi fiٷ ^ ^ ٷ η fi iڷ> ԯ>. η η. 53 , ^i> fi ԯ> >ӷ ηifi η >i >^ ηi> ^fi ӷ fi > η > ٿ ηifi. TM: ԯ> ڤ ӷ ٿ ӷη> iڷ> ^fi ηٷ, , < ηٿ, , , , > < ۿ^ ٤^. ڷ> ηٿ, , ~ -30C / -22F -25C / -13F -18C / 0F Ͽ~ fi~ ηٿ, , ~ ԯ> 9-10 ~ 12-14 ~ 20-22 ~ ԯ> > ӷ ڷ̤ fi̷ ηٿ, , , ȷ ӷ > ӿ ۷ <. > < ۷fiٷ~ ̷ (̷ ٤, η η >~) ο , , ~ η Ӥȷ > ̤ ӷ ʷ> (. ȿ ٷ ٷο fi ̷ η ٤ >, ӷ >ٷ fi~ ٷ ٷο ӷ ٷ ȯ̷ٷ ԯ>. ٿ ȿȷ ~ ̷>~, > ӷ i fi ̷ η ̤ Ͽٷ, ٷ> η Ϸ ٷο (. ۯ̷> ̷ > οi > > ȷ> <۷ ӷ < >, < ^~ <~: , < ٤ , η < ۿϷ < > >ӷ~ ȷ ӷ i η ٷ ȯ̷ٷ fi i< i ~ η η ٤ η ӿ, , ̤^~ ˯<. ٿ ۯ̷fi , ^fi ٿ ԯ< ڷ> ԯ> ȷ ο ٿ (fi ^ fi 30). ٷο ٷ ȯ̷ٷ η ο < ӷ > >. TM 54 TM TM ˯< ^ Yٷ ^fi >ӷ , > ӷ ȷ< ·̤ ˯< ^ ȷ 30 ٿ >. > >~ ӷ , ˯< η , , > ȷ 30 ٿ > (fi ηٿ, , ). krevma", 3 lemovnia, 1 koutalavki sirovpi lemoniouv. Afhvste na xepagwvsoun ta batovmoura se qermokrasiva peribavllonto", sullevgonta" to sirovpi pou apobavllete katav to xepavgwma. Mouskevyte ta me to cumov lemoniouv, prosqevste krevma, ctuphvste ta sustatikav mevcri" ovtou phvxoun kai akolouvqw" rivxte to meivgma sto doceivo yuvxh". Stuvyte ta lemovnia kai prosqevste ston cumov th zavcarh kai to sirovpi lemoniouv. Katovpin, prosqevste kai ta upovloipa sustatikav, ctuphvste to meivgma mevcri" ovtou phvxei kai rivxte to tevlo", mevsa sto doceivo yuvxh". PAGWTO MPANANA 150gr. kaqa rismevne"mpanavne". (kaqarov bavro") Xefloudivste thn mpanavna kai kovyte ton karpov th" se mikrav kommavtia, mouskeuvonta" ta me to cumov lemoniouv kai ctuphvste prosqevtonta" th zavcarh. Prosqevste gavla, anakatevyte kalav kai rivxte to meivgma mevsa sto doceivo yuvxh". v PAGWTA SUSTATIKA: APO FROUTA (sorbet ) SORBET APO MPANANA SUSTATIKA: 150gr. wvrime" mpanavne" (kaqa rov bavro"), elavcisth banivlia. SORBET APO RODAKINO 150gr zavcarh", 1 lemovni, 400gr. pavnw apov ta kaqarismevna se kommatavkia kai prosqevAnakatevyte kai rivxte to doceivo yuvxh". Stuvyte to lemovni rodavkina kommevna ste th zavcarh. meivgma mevsa sto SUSTATIKA: Stuvyte to lemovni pavnw apov ti" kaqarismevne" mpanavne" kommevne" se kommatavkia. Prosqevste ta upovloipa sustatikav kai afouv anakatevyte rivxte to meivgma mevsa sto doceivo yuvxh". SORBET APO BERIKOKA 150gr zavcarh", 1 lemovni, 400gr. wvrimwn berivkokwn (kaqa rov bavro"), 2 koutalavkia koniavk apov berivkoko. [. . . ] Stuvyte to lemovni pavnw apov ta kaqarismevna berivkoka kommevna se kommatavkia kai prosqevste th zavcarh kai to koniavk. Anakatevyte kai rivxte to meivgma mevsa sto doceivo yuvxh". 58 SORBET APO MHLO* 100gr. Stuvyte to lemovni pavnw apov ta sustatikav, anakatevyte kai rivxte to meivgma mevsa sto doceivo yuvxh". apov pepovni (kaqarov bavro"), evna pothravki koniavk. SORBET APO GREIP FROUT SUSTATIKA: 175gr. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER ASPIRE 5732Z

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER ASPIRE 5732Z.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag