οδηγίες χρήσης ACER ASPIRE 9110

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER ASPIRE 9110 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER ASPIRE 9110 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER ASPIRE 9110


ACER ASPIRE 9110 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2493 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER ASPIRE 9110 (2922 ko)
   ACER ASPIRE 9110 (2922 ko)
   ACER ASPIRE 9110 ǔ (2249 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER ASPIRE 9110

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Authv h suskeuhv eivnai egguhmevnh gia ellatwvmata kataskeuhv" hv ulikwvn gia 1 evto" apo thn hmeromhniva agorav". SUNARMOLOGHSH · Prin topoqethvste to reumatolhvpth sth mprivza, sunarmologhvste swstav th suskeuhv katav ton akovlouqo trovpo. 1) Topoqethvste to doceivo (gia montevla pou to evcoun) sth ceirolabhv th" mhcanhv" (scevdio 1). 2) Topoqethvste thn mpavra th" antivstash" sti" katavllhle" qevsei" pou brivskontai epavnw sth ceirolabhv th" suskeuhv" (scevdio 2) kai katovpin pathvste to lebgiev (scevdio 3) kai aggistrwvste to mplovk sto swvma ovpw" deivcnei to scevdio 4. Bebaiwqeivte oti evcei aggistrwqeiv swstav epavnw sto swvma th" suskeuhv. [. . . ] - Topoqethvste tou" gavntzou" (A) th" scavra" sti" qhvke" (B) th" bavsh" (scevdio 5). - Topoqethvste ta povdia th" scavra" sti" qhvke" pou problevpontai epavnw sth ceirolabhv th" sukeuhv". Shmeivwsh: Oi duvo strofeiv" th" scavra" evcoun diaforetikev" diastavsei" epomevnw" ean eivnai anavgkh na gurivsete to sasiv th" scavra" prevpei na to gurivsete me trovpo pou oi strofeiv" na eisacqouvn swstav sta daktulivdia. A Scevdio 5 ODHGIES GIA CRHSH STON KHPO B An h suskeuhv sa" eivnai evtsi efodiasmevnh wvste na mporeiv na crhsimopohqeiv kai ston khvpo (ovpw" gia paravdeigma h kathgoriva . O - blevpe etikevta kavtwqen th" suskeuhv"), diabavste ti" parakavtw odhgive" kai sumboulev"Ú 1. To kalwvdio tou reuvmato" kai kavqe piqanhv proevktash qa prevpei na paramevnoun stegnav (protimovtera ovci pavnw sto evdafo"). Qa prevpei na apotrevpetai to yhvsimo ston khvpo katav th diavrkeia dunatouv anevmou kai katav ti" poluv kruve" hmevre". H suskeuhv sumperilambavnei evna antianemikovn (C) gia na crhsimopoieivte ovtan upavrcei elafrov" aevra". Gia th swsthv egkatavstashv tou, lugivste elafrav ta plainav avkra mevxri" ovtou eisevlqoun ta uposthrivgmata (B) mevsa sta aulavkia (A) ovpw" faivnetai kai sthn eikovna. Merikav montevla perievcoun evnan euvkampto okrivba, poluv euvcrhsto gia crhvsh ston khvpo:Ú Scevdio 7 sunarmologhvste ton ovkriba suvmfona me ti" sunhmmevne" odhgive" Topofethvste ton okrivba pavnw apov stereov evdafo" gia thn apofughv ptwvsh" katav th diavrkeia tou yhsivmato" Topoqethvste to kurivw" mevro" th" suskeuhv" sthn korufhv tou okrivba (ovpw" faivnetai kai sthn eikovna). 5. Sthn perivptwsh yhsivmato" ston khvpo, o upodeiknuovmeno" crovno" yhsivmato" ovpw" autov" perigravfetai stou" akovlouqo" pivnake" kai sti" suntagev" qa eivnai prosauxhmevno" anavloga me th qermokrasiva tou peribavllonta" kai th duvnamh tou anevmou. 40 ODHGIES GIA GRILL Gia na apofeuvgete uperqermokrasive" hv kapnouv", topoqethvste sto doceivo h ap euqeiva" sto swvma th" suskeuhv" (gia montevla pou den problevpetai to doceivo) mia posovthta nerouv mevcri pou na xeperavsei to deivkth pou deivcnei th mikrovterh posovthta perivpou 5mm (scevdio 8). Alativste. KOTOPOULO ALLA NTIABOLA Gia 4 avtoma · 1 kotovpoulo gia marinavro, lavdi, lemovni, alavti kai pipevri. Buqivste to gia mishv wvra hv parapavnw mevsa se ekcuvlisma ladiouv, anakatemevno me cumov lemoniouv, alavti kai pipevri. Yhvste sth scavra se qevsh camhlhv gia 40 perivpou leptav, gurivzonta" to kavqe tovso kai katabrevconta" to me livgo lavdi kai lemovni tou ekculivsmato". SOUBLAKIA KOKTEIL Gia 6 avtoma · 24 mikrav loukavnika · 12 fevte" kapnistov mpeivkon · 24 damavskhna Afairevste tou" spovrou" apo ta damavskhna kai tulivxte ta me ti" misev" apo ti" fevte" tou mpevikon. Kavnte soublavkia enallavzonta" to mpeivkon me ta damavskhna me ta loukavnika. Yhvste gia 18 perivpou leptav kai gurivzetev ta sth mevsh tou yhsivmato". CAMPOURGKER ME ELIES KAI TURI Gia 4 avtoma · 500 gr. bodinov kumav · 8 mauvre" eliev" · Alavti, pipevri · 80 gr. danevziko turiv · Savltsa Worcester · 2 koutalavkia kavppari Anakatevyte ton kumav me livgh savltsa Worcester, alativste kai piperwvste ta me to misov tou paraskeuavsmato" ftiavxte 4 campouvrgker, bavlte pavnw ti" eliev" kai ta kavppari pou qa evcete trivyei kaqwv" epivsh" kai to turiv Daniva" se kommatavkia hv se leptev" lwrivde", topoqethvste pavnw apo ovla ton upovloipo kumav kai sumpievste. Topoqethvste ta campouvrgker pavnw sth camhlh scavra kai yhvste gia 20-25 leptav, gurivzontav" ta sth mevsh tou yhsivmato" se yhlhv qevsh. To eswterikov autwvn twn poluv geustikwvn campouvrgker prevpei na yhqeiv kai na leiwvsei to turiv. SARDELLES GEMISTES Gia 4 avtoma · 1 Kg. sardevlle" · Skovrdo · Maintanov" · Lavdi · Alavti kai pipevri Protimavte sardevlle" megavlou megevqou". [. . . ] Gemivste ti" me trimevno maintanov kai skovrdo, xanakleivste ti" pievzonta" elafrav, ladwvste ti". Topoqethvste ti" pavnw sth scavra se camhlhv qevsh kai yhvste ti" gia 5-6 leptav apo kavqe meriav. Sth qevsh th" sardevlla" mporeivte na bavlete pollwvn eidwvn avlla yavria, ovpw" gia paravdeigma pevstrofa, luqrivni, sunagrivda, rofov k. l PAIDIA ALA FIORENTINA Gia 4 avtoma · 2 bodinev" mpitzovle" megavle" 600 gr. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER ASPIRE 9110

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER ASPIRE 9110.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag