οδηγίες χρήσης ACER EXTENSA 2000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER EXTENSA 2000 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER EXTENSA 2000 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER EXTENSA 2000


ACER EXTENSA 2000 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (916 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER EXTENSA 2000 (4575 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER EXTENSA 2000

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 3) kai, me evna katsabivdi, to sterewvnete, bidwvnonta" th bivda sto avnw mevro" tou gavntzou. - HLEKTRIKH SUNDESH Prin bavlete to fi" sthn privza tou reuvmato" bebaiwqeivte ovti h tavsh tou diktuvou sa" antistoiceiv sthn timhv twn Bovlt pou anagravfontai pavnw sth suskeuhv. Bebaiwqeivte ovti h privza tou reuvmato" evcei parochv ivsh me 10/16 Ampevr. [. . . ] 5 25 573439/05. 95 Gurivzete to diakovpth epiloghv" leitourgiva" se mia apov ti" 3 qevsei" qevrmansh" (eik. - Gurivzete to qermostavth pro" ta dexiav mevcri th mevgisth qevsh. - Sta montevla me hlektrinikov cronodiakovpth (timer) bavlte ton diakotph evnarxh" leitourgva" (eik. Gia na ruqmivsete to qermostavth ovtan to dwmavtio evcei fqavsei sthn idanikhv qermokrasiva, gurivzete argav to qermostavth pro" ta aristerav mevcri na akouvsete to klik th" suskeuhv" pou sbhvnei kai ovci pavra pevra. H qermokrasiva pou kaqorivzetai me autov ton trovpo qa ruqmivzetai autovmata kai qa diathreivtai staqerhv apov to qermostavth. Gurivzete to diakovpth epiloghv" leitourgiva" se mia apov ti" 3 qevsei" qevrmansh". Gurivzete to qermostavth sth qevsh apovyuxh" Sta montevla me hlektrinikov cronodiakovpth (timer) bavlte ton diakotph evnarxh" leitourgva" (eik. H suskeuhv pou eivnai ruqmismevnh me autov ton trovpo qa anavbei autovmata kavqe forav pou h qermokrasiva tou dwmativou plhsiavzei tou" mhdevn baqmouv" kai h qermokrasiva tou dwmativou qa diathrhqeiv se merikouv" baqmouv" pavnw apov mhdevn. ta plhvktra Gia na anavyete ta epovmena progravmmata (mevcri to 6) pievzete to plhvktro , sthn oqovnh emfanivzetai ON 2. Se autov to shmeivo gia na xekinhvsete th suskeuhv sthn programmatismevnh wvra, gurivzete to diakovpth epiloghv" leitourgiva" kai to qermostavth sthn epiqumhthv qevsh akolouqwvnta" ti" odhgive" pou anafevrontai sthn paravgrafo QERMANSH KAI RUQMISH TOU QERMOSTATH. SHMEIWSEISÚ q H endeiktikhv lucniva leitourgiva" deivcnei ovti h suskeuhv leitourgeiv hv eivnai evtoimh na leitourghvsei. H wvra kai ta progravmmata pou evcoun eisacqeiv, paramevnoun sthn mnhvmh kai probavllontai ston pivnaka akovma kai ovtan h suskeuhv brivsketai ektov" hlektrikouv reuvmato" hv o reumatolhvpth" apospasteiv apov to reumatodovth. Gia na diagravyete ta progravmmata kai thn wvra, pievzete me th muvth enov" molubiouv to plhvktro mhdenismouv . q H epivpedh mpatariva epanafortivzete teleivwi eavn afhvsete th suskeuhv sundedemevnh sthn privza tou reuvmatoi gia toulavciston 8 wvrei - SUNTHRHSH Prin apov opoiadhvpote diadikasiva, bebaiwqeivte ovti to fi" den eivnai sundedemevno sthn privza tou reuvamato". Na kaqarivzete tactikav ti" persivde" eisovdou kai exovdou tou aevra. Na mh crhsimopoieivte skovne" kaqarismouv hv dialuvte". PROEIDOPOIHSH - H suskeuhv den prevpei na topoqeteivtai kavtw apov mia movnimh privza tou reuvmato". [. . . ] Na mh crhsimopoieivte skovne" kaqarismouv hv dialuvte". PROEIDOPOIHSH - H suskeuhv den prevpei na topoqeteivtai kavtw apov mia movnimh privza tou reuvmato". Mia diavtaxh asfaleiva" diakovptei th leitourgiva tou aerovqermou se perivptwsh uperqevrmansh". Gia na epanafevrete th leitourgiva, eivnai aparaivthto na afairevsete to fi" apov thn privza gia merikav leptav, na diorqwvsete thn aitiva pou prokaleiv thn uperqevrmansh (p. c. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER EXTENSA 2000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER EXTENSA 2000.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag