οδηγίες χρήσης ACER H5360 BD

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER H5360 BD Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER H5360 BD θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER H5360 BD


ACER H5360 BD : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3789 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER H5360 BD QUICK START GUIDE (801 ko)
   ACER H5360 BD (3367 ko)
   ACER H5360 BD QUICK START GUIDE (801 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER H5360 BD

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Prevpei na throuvntai oi parakavtw elavciste" apostavsei" apov tou" diplanouv" toivcou"Ú 20 ǵ apov plavi, 150 ǵ apov thn mprostinhv pleurav. ºáôÀ ôèî ðòñôè øòÜóè, âÀìôå ôè óùóëåùÜ îá ìåéôïùòçÜóåé óôï íÀêéíïùí, ôïùìÀøéóôïî çéá 15 ìåðôÀ ñóôå îá æàçåé è íùòöäéÀ ôïù "ëáéîïàòçéïù" ëáé ìÝçï÷ ëáðîÞ÷ ðïù ïæåÝìåôáé ôé÷ ðòïóôáôåùôéëÛ÷ ïùóÝå÷ ðïù ùðÀòøïùî óôá åêáòôÜíáôá. ºáôÀ ôè äéÀòëåéá ôöî ðáòáðÀîö áåòÝóôå ôï äöíÀôéï. cata gr X-press 30-01-2001 09:38 Pagina 16 An upoyiavzeste thn uvparxh diarroh" ugraerivou, kleivste th balbivda th" fiavlh". Anoivxte argav to ugraevrio kai peravste ovle" ti" sundevsei" me sapounovnero hv ugrov aporrupantikov. [. . . ] MHN CRHSIMOPOIHSETE th qermavstra an prwvta den thn elevgxei exeidikeumevno proswpikov. MHN CRHSIMOPOIEITE spivrta hv flovge" gia na anakaluvyete th diarrohv. Mporeivte na sundevsete mia fiavlh twn 15 Kg (mevgisth cwrhtikovthta). H antikatavstash th" fiavlh" DEN prevpei na givnetai kontav se fwtiav. An crhsimopoieivte evna ruqmisthv me bivda bebaiwqeivte ovti upavrcei to lasticavki kai ovti brivsketai se kalhv katavstash. Gia na topoqethvsete th fiavlh ugraerivou sthn katavllhlh qevsh th", prevpei na afairevsete to pivsw plaivsio, pou katav th metaforav blevpei pro" ta mevsa, laskavronta" ti" bivde". Ustera topoqethvste th fiavlh sth qevsh th" kai kleivste to plaivsio. A¦A¡OPEYETAI AYªTHPA NA ANA¦O¢O¡YPIZETE TH ¼IA¤H ¡IA NAXPHªIMO¦OIHªETE O¤O TO ¦EPIEXOMENO. NA ELEGXETE an to lasticevnio" swlhvna" evcei topoqethqeiv swstav pavnw sto mpek kai an evcei sterewqeiv kalav me to daktulivdi (eik. Na elevgcete taktikav thn hmeromhniva lhvxh" kai ti" sunqhvke" tou lasticevniou swlhvna. Na sundevsete th qermavstra movno se geiwmevne" privze" kai me parochv 10-16A. AUTH H SUSKEUH ECEI KATASKEUASTEI SUMFWNA ME TIS ODHGIES TOUSUMBOULIOU THS EOK-87-308 PANW STIS RADIOFWNIKES PAREMBOLES. eik. 7 Movno aerismov" (mporeiv na crhsimopoihqeiv me ton kausthvra ugraeriv o u gia mia kaluv t erh dianomhv th" qermovthta"). Sbhstov aristerav hv dexiav Aerismov" qevrmansh 1000 , , dexiav hv aristerav (mporeiv na crhsimopoihqeiv maziv me ton kausthvra ugraerivou sta 3000 , , gia mia grhvgorh qevrmansh tou dwmativou). A erismov" qevr mansh 2000 , , (mporeiv na crhsimopoihqeiv maziv me ton kausthv r a ugraeriv o u sta 3000 , , gia mia pio grhvgorh qev r mansh tou dwmativou). 17 cata gr X-press 30-01-2001 09:38 Pagina 18 Prin anavyete ton kausthvra ugraerivou, na diabavsete prosektikav ti" odhgive" scetikav me to tiv prevpei na kavnete. SHMANTIKO Mhn skepavzete th suskeuhv ovtan leitourgeiv giativ mporeiv na uperqermanqeiv me apotevlesma na upavrxei kivnduno" purkagiav". SHMANTIKES ODHGIES H suskeuhv prevpei na geiwqeiv. H mhv thrhvsh autouv tou kanonismouv epifevrei autovmata thn akuvrwsh th" egguvhsh". Mhn crhsimopoieivte th suskeuhv kontav se mpanievre", ntou", nipthvre" hv pisivne". Mhn empodivzete to plevgma exovdou tou zestouv aevra, ouvte to plevgma eisovdou th" suskeuhv". To hlektrikov kalwvdio den prevpei na antikatastaqeiv apov to crhvsth. Se perivptwsh anavgkh", prevpei na crhsimopoihvsete evna eidikov ergaleivo. Giautov sunistavtai na apeuqunqeivte se exousiodothmevno proswpikov th" etaireiva" kai h crhvsh gnhvsiwn antallaktikwvn. H suskeuhv den prevpei na topoqethqeiv kavtw apov mia privza tou reuvmato". [. . . ] H suskeuhv den prevpei na topoqethqeiv kavtw apov mia privza tou reuvmato". Mia diavtaxh asfaleiva" diakovptei th leitourgiva tou aerovqermou se perivptwsh uperqevrmansh". Gia na xanaleitourghvsei h suskeuhv, prevpei na afairevsete to fi" apov thn privza gia merikav leptav, na breivte thn aitiva th" uperqevrmansh" (p. c. kavti empodivzei to plevgma eisovdou hv exovdou tou aevra), kai uvstera na xanabavlete to fi". [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER H5360 BD

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER H5360 BD.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag