οδηγίες χρήσης ACER H7530

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER H7530 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER H7530 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER H7530


ACER H7530 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4039 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER H7530 QUICK START GUIDE (557 ko)
   ACER H7530 (2794 ko)
   ACER H7530 QUICK START GUIDE (428 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER H7530

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· Ù^Ó ·Ú·¿Ó^ ·ÂÚ>ÛÙ ÙÔ ^Ì¿ÙÈÔ. SHMANTIKO iÂÚÌ¿ÛÙÚ· Ô ·ÁÔÚ¿Û·Ù ȷi¤ÙÂÈ È·Ù¿ÍÂÈ~ ·ÛÊ·ÏÂ>·~ Ô ÂÂÌ, ·>ÓÔÓ Û ÂÚ>Ù^ÛË ·ÚÔÛ>·ÛË~ ÛÏÂÈÙÔÚÁÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ¯Ú<ÛË~ ÙÔ ÚÔ°fiÓÙÔ~. TM ÂÚ>Ù^ÛË Ù¯·>Ô Û, ËÛ>Ì·ÙÔ~ ÙË~ ÊÏfiÁ·~ ÙÔ ÈÏfiÙÔ (Ô , Ú>ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ Î·ÛÙ<Ú·), < Û ÂÚ>Ù^ÛË Ô Ô ¯ÒÚÔ~ ÂÓ ·ÂÚ>ÂÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο, Ë È¿Ù·ÍË ·ÛÊ·ÏÂ>·~ ÌÏÔοÚÂÈ ÙË ÚÔ< ÙÔ ·ÂÚ>Ô Û, <ÓÔÓÙ·~ ÙË iÂÚÌ¿ÛÙÚ·. H DIARROH UGRAERIOU ANAGNWRIZETAI APO THN OSMH An upoyiavzeste thn uvparxh diarroh" ugraerivou, kleivste th balbivda th" fiavlh". Anoivxte argav to ugraevrio kai peravste ovle" ti" sundevsei" me sapounovnero hv ugrov aporrupantikov. An anakaluvyete mia diarrohv, kleivste to ugraevrio kai apeuqunqeivte se exeidikeumevno proswpikov. [. . . ] MHN CRHSIMOPOIEITE spivrta hv flovge" gia na anakaluvyete th diarrohv. GENIKES ODHGIES ASFALEIAS FIALH Mporeivte na sundevsete mia fiavlh twn 15 Kg (mevgisth cwrhtikovthta). H antikatavstash th" fiavlh" DEN prevpei na givnetai kontav se fwtiav. An crhsimopoieivte evna ruqmisthv me bivda bebaiwqeivte ovti upavrcei to lasticavki kai ovti brivsketai se kalhv katavstash. Gia na topoqethvsete th fiavlh ugraerivou sthn katavllhlh qevsh th", prevpei na afairevsete to pivsw plaivsio, pou katav th metaforav blevpei pro" ta mevsa, laskavronta" ti" bivde". Ustera topoqethvste th fiavlh sth qevsh th" kai kleivste to plaivsio. A¶A°OPEYETAI AYTMTHPA NA ANA¶O¢O°YPIZETE TH ºIA§H °IA NAXPHTMIMO¶OIHTMETE O§O TO ¶EPIEXOMENO. RUQMISTES PIESHS, SWLHNES KAI DAKTULIDIA NA ELEGXETE an to lasticevnio" swlhvna" evcei topoqethqeiv swstav pavnw sto mpek kai an evcei sterewqeiv kalav me to daktulivdi (eik. Na elevgcete taktikav thn hmeromhniva lhvxh" kai ti" sunqhvke" tou lasticevniou swlhvna. An evcei uposteiv zhmiav hv evcei lhvxei, na ton antikatasthvsete me evnan avllo katavllhlo pou na evcei mhvko" 400 µµ. Katav th suvndesh tou ruqmisthv pivesh" sth fiavlh apofuvgete na tsakivsete to lasticevnio swlhvna. 5 ruqmistev" pivesh" 28ò30 µa , suvmfwna me thn iscuvousa nomoqesiva. AERISMOS TWN DWMATIWN H QERMASTRA PREPEI NA CRHSIMOPOIEITAI SE KALA AERIZOMENA DWMATIA Ta dwmavtia mevsa sta opoiva crhsimopoieivtai h qermavstra prevpei na aerivzontai kalav. Me autov ton trovpo exasfalivzetai h enallaghv tou aevra kai h apomavkrunsh twn proi>ontwn kauvsh". Prin anavyete ton kausthvra ugraerivou, na diabavsete prosektikav ti" odhgive" scetikav me to tiv prevpei na kavnete. SHMANTIKO Mhn skepavzete th suskeuhv ovtan leitourgeiv giativ mporeiv na uperqermanqeiv me apotevlesma na upavrxei kivnduno" purkagiav". H mhv thrhvsh autouv tou kanonismouv epifevrei autovmata thn akuvrwsh th" egguvhsh". - Mhn crhsimopoieivte th suskeuhv kontav se mpanievre", ntou", nipthvre" hv pisivne". - Na crhsimopoieivte th suskeuhv pavnta kai movno se katakovrufh qevsh. - Mhn empodivzete to plevgma exovdou tou zestouv aevra, ouvte to plevgma eisovdou th" suskeuhv". - To hlektrikov kalwvdio den prevpei na antikatastaqeiv apov to crhvsth. Se perivptwsh anavgkh", prevpei na crhsimopoihvsete evna eidikov ergaleivo. Giautov sunistavtai na apeuqunqeivte se exousiodothmevno proswpikov th" etaireiva" kai h crhvsh gnhvsiwn antallaktikwvn. - H suskeuhv den prevpei na topoqethqeiv kavtw apov mia privza tou reuvmato". v v v v v v v - Mia diataxh asfaleia" diakoptei th leitourgia tou aeroqermou se periptwsh uperqermansh". [. . . ] Gia na xanaleitourghsei h suskeuh, v prepei na afairesete to fi" apov thn pri-v v v v za gia merikav lepta, v na breite thn aitia th" uperqermansh" (p. c. kati empodizei to v v v v v plegma eisodou hv exodou tou aera), kai ustera na xanabalete to fi". Se perivptwsh v v v v v v pou h suskeuhv den arcivsei na leitourgeiv swstav, na apeuqunqeivte sto plhsievstero exousiodothmevno Sevrbi". - O zestov" aevra" den prevpei na kateuquvnetai pro" evpipla, kourtivne", fiavle" aerozovl hv euvflekta ulikav. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER H7530

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER H7530.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag