οδηγίες χρήσης ACER H9500

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER H9500 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER H9500 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER H9500


ACER H9500 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4656 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER H9500 QUICK START GUIDE (513 ko)
   ACER H9500 (4362 ko)
   ACER H9500 QUICK START GUIDE (456 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER H9500

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Authv h suskeuhv ekpevmpei proi>ovnta kauvsh" stou" cwvrou" ovpou crhsimopoieivtai. MHN AKOUMPATE rouvca hv avlla ulikav pavnw sth qermavstra, epeidhv, ektov" apov ton kivnduno purkagiav", mporeiv na empodivsoun th swsthv leitourgiva th" suskeuhv" (eik. 1). - ¸ õåòíÀóôòá ðïù áçïòÀóáôå äéáõÛôåé äéáôÀêåé÷ áóæáìåÝá÷ ðïù åðåíâáÝîïùî óå ðåòÝðôöóè ðáòïùóÝáóè÷ äùóìåéôïùòçéñî ëáôÀ ôè äéÀòëåéá ôè÷ øòÜóè÷ ôïù ðòïûÞîôï÷. ªå ðåòÝðôöóè ôùøáÝïù óâèóÝíáôï÷ ôè÷ æìÞçá÷ ôïù ðéìÞôïù (ðïù âòÝóëåôáé íðòïóôÀ áðÞ ôïî ëáùóôÜòá), Ü óå ðåòÝðôöóè ðïù ï øñòï÷ äåî áåòÝúåôáé éëáîïðïéèôéëÀ, è äéÀôáêè áóæáìåÝá÷ íðìïëÀòåé ôè òïÜ ôïù áåòÝïù óâÜîïîôá÷ ôè õåòíÀóôòá. 15 SHMANTIKO MHN METAKINEITE th qermavstra apov to evna dwmavtio sto avllo ovtan eivnai anammevnh (eik. [. . . ] H qermavstra prevpei PANTA NA BLEPEI pro" to kevntro tou dwmativou. Prevpei na lhfqouvn eidikav profulaktikav mevtra se perivptwsh pou h qermavstra eivnai dunatovn na metakinhqeiv euvkola an thn ctuphvsoun paidiva hv skuliav. Prevpei na throuvntai oi parakavtw elavciste" apostavsei" apov tou" diplanouv" toivcou"Ú 20 ǵ apov plavi, 150 ǵ apov thn mprostinhv pleurav. ºáôÀ ôèî ðòñôè øòÜóè, âÀìôå ôè óùóëåùÜ îá ìåéôïùòçÜóåé óôï íÀêéíïùí, ôïùìÀøéóôïî çéá 15 ìåðôÀ ñóôå îá æàçåé è íùòöäéÀ ôïù "ëáéîïàòçéïù" ëáé ìÝçï÷ ëáðîÞ÷ ðïù ïæåÝìåôáé ôé÷ ðòïóôáôåùôéëÛ÷ ïùóÝå÷ ðïù ùðÀòøïùî óôá åêáòôÜíáôá. ºáôÀ ôè äéÀòëåéá ôöî ðáòáðÀîö áåòÝóôå ôï äöíÀôéï. 573441GR 31-01-2001 14:36 Pagina 16 An upoyiavzeste thn uvparxh diarroh" ugraerivou, kleivste th balbivda th" fiavlh". Anoivxte argav to ugraevrio kai peravste ovle" ti" sundevsei" me sapounovnero hv ugrov aporrupantikov. An anakaluvyete mia diarrohv, kleivste to ugraevrio kai apeuqunqeivte se exeidikeumevno proswpikov. MHN CRHSIMOPOIHSETE th qermavstra an prwvta den thn elevgxei exeidikeumevno proswpikov. MHN CRHSIMOPOIEITE spivrta hv flovge" gia na anakaluvyete th diarrohv. GENIKES ODHGIES ASFALEIAS FIALH Mporeivte na sundevsete mia fiavlh twn 15 Kg (mevgisth cwrhtikovthta). Afhvste to diakovpth sth qevsh (megavlh flovga) gia 10 leptav akovma, uvstera gurivste to diakovpth epilevgonta" thn epiqumhthv iscuv suvmfwna me ti" exhv" endeivxei"Ú (megavlh flovga) mevgisth iscuv", (mesaiva flovga) mesaiva iscuv", (mikrhv flovga) elavcisth iscuv". Se perivptwsh pou den leitourghvsei o piezohlektrikov" ekkinhthv", na anavyete thn odhghtikhv flovga me evna spivrto. Gia na sbhvsete th qermavstra kleivste th balbivda th" fiavlh". Movno an kleivsete th balbivda th" fiavlh", h qermavstra qa sbhvsei teleivw". ¦òïóïøÜ - ªèíáîôéëÞ AæÜîïîôá÷ ôï äéáëÞðôè óôï ôÛìï÷ ôè÷ åëëÝîèóè÷ (âìÛðå ðéîáëÝäá ïäèçéñî ëáé åçøåéòÝäéï ANAMMA EKTAKTHS ANAGKHS SBHSIMO THS QERMASTRAS AîáííÛîè AåòéóíÞ÷ + 900 W HìåëôòéëÜ õÛòíáîóè (MðïòåÝ îá øòèóéíïðïéèõåÝ ôáùôÞøòïîá íå ôïî ëáùóôÜòá ùçòáåòÝïù 3000 W çéá íéá çòÜçïòè õÛòíáîóè ôïù äöíáôÝïù). AåòéóíÞ÷ + 1800 W HìåëôòéëÜ õÛòíáîóè (MðïòåÝ îá øòèóéíïðïéèõåÝ ôáùôÞøòïîá íå ôïî ëáùóôÜòá ùçòáåòÝïù 3000 W çéá ôèî ðïìà çòÜçïòè õÛòíáîóè ôïù äöíáôÝïù). MÞîï áåòéóíÞ÷ (MðïòåÝ îá øòèóéíïðïéèõåÝ ôáùôÞøòïîá íå ôïî ëáùóôÜòá ùçòáåòÝïù çéá îá åðéôàøåôå íéá ðéï ïíïéÞíïòæèëáôáîïíÜ ôè÷ õåòíÞôèôá÷). 17 573441GR 31-01-2001 14:36 Pagina 18 øòÜóè÷) áùôÞ÷ ðòÛðåé îá óèëöõåÝ ëáôÀ 5 mm ëáé îá åðéóôòÛãåé óôï áòøéëÞ àãï÷. Aî áùôÞ äåî óùíâåÝ ëìåÝóôå ôï ùçòáÛòéï ëáé ëáìÛóôå ôï óÛòâé÷. Aðáçïòåàåôáé îá øòèóéíïðïéÜóåôå ôè õåòíÀóôòá íå ôï äéáëÞðôè ðáôèíÛîï åêáîáçëáóôéëÀ ðòï÷ ôá ëÀôö. KATALUTIKH QERMASTRA ME AEROQERMO HLEKTRIKH LEITOURGIA Prin crhsimopoihvsete authv th suskeuhv na elevgxete an h tavsh tou diktuvou antistoiceiv me ekeivnh pou anagravfetai sthn pinakivda me ta carakthristikav pou brivsketai sto eswterikov th" qermavstra". Na sundevsete th qermavstra movno se geiwmevne" privze" kai me parochv 10-16A. Authv h suskeuhv eivnai suvmfwnh w" pro" ti" prodiagrafev" 89-336-EOK scetikev" me thn hlektromagnhtikhv sumbatovthta. Sundevste to fi" sthn privza tou reuvmato" kai anavyte to aerovqermo akolouqwvnta" ti" odhgive". [. . . ] Prin anavyete ton kausthvra ugraerivou, na diabavsete prosektikav ti" odhgive" scetikav me to tiv prevpei na kavnete. LEITOURGIA KAI CRHSH SHMANTIKO Mhn skepavzete th suskeuhv ovtan leitourgeiv giativ mporeiv na uperqermanqeiv me apotevlesma na upavrxei kivnduno" purkagiav". SHMANTIKES ODHGIES H suskeuhv prevpei na geiwqeiv. H mhv thrhvsh autouv tou kanonismouv epifevrei autovmata thn akuvrwsh th" egguvhsh". Mhn crhsimopoieivte th suskeuhv kontav se mpanievre", ntou", nipthvre" hv pisivne". Mhn empodivzete to plevgma exovdou tou zestouv aevra, ouvte to plevgma eisovdou th" suskeuhv". [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER H9500

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER H9500.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag