οδηγίες χρήσης ACER K520

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER K520 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER K520 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER K520


ACER K520 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1337 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER K520 QUICK START GUIDE (1000 ko)
   ACER K520 (1222 ko)
   ACER K520 ǔ (3539 ko)
   ACER K520 QUICK START GUIDE (1000 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER K520

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Eàn h syskeyç poylhueì ç metabibasteì se àllon idioktçth, ç eàn metakomìsete ki afçsete th syskeyç, bebaivueìte òti to egxeirìdio ménei pànta mawì me th syskeyç èste o néoz xrçsthz na mporései na enhmervueì gia th leitoyrgìa thz syskeyçz kai tiz shmantikéz plhroforìez asfàleiaz. Oi paroùsez plhroforìez xorhgoùntai gia thn dikç saz kalùterh asfàleia. PREPEI na tiz diabàsete prosextikà prin thn egkatàstash ç th xrçsh thz syskeyçz. Egkatàstash q q Elégjte to plyntçrio piàtvn saz gia endexòmenez whmiéz apò th metaforà. Eàn to plyntçrio piàtvn saz éxei whmiéz, ua prépei na epikoinvnçsete me ton antipròsvpò saz. [. . . ] Kleìste to kapàki kai piéste to méxri na asfalìsei. 11 Diaforetikà eìdh aporrypantikoù Tamplétez aporrypantikoù Oi tamplétez aporrypantikoù diaforetikçz màrkaz dialùontai me diaforetikéz taxùthtez. Gi' aytòn to lògo merikéz tamplétez aporrypantikoù den mporoùn na dialyuoùn kai na anaptùjoyn thn plçrh kauaristikç isxù toyz sth diàrkeia sùntomvn programmàtvn. Katà synépeia parakaloùme na xrhsimopoieìte kanonikà progràmmata òtan xrhsimopoieìte tamplétez aporrypantikoù, gia na ejasfalisteì h plçrhz ejàleich tvn ypoleimmàtvn aporrypantikoù. Mhn topoueteìte tiz tamplétez ston kàdo ç sto kalàui maxairopçroynvn efòson kat' aytòn ton tròpo ua prokùcoyn kakà apotelésmata plùshz. Oi tamplétez prépei na topouetoùntai sth dosologikç uçkh aporrypantikoù. Xrçsh anàmiktvn aporrypantikèn "3 se 1" Genikéz symboyléz Aytà ta proiònta eìnai aporrypantikà me syssvmatvménez kai syndyasménez leitoyrgìez aporrypantikoù/lampryntikoù kai alatioù. Prin xrhsimopoiçsete aytà ta proiònta ua prépei prèta na elégjete eàn h sklhròthta toy neroù thz paroxçz saz eìnai symbatç me th xrçsh aytèn tvn proiòntvn òpvz xorhgeìtai apò ton kataskeyastç toy aporrypantikoù (epànv sth syskeyasìa proiòntoz). Aytà ta proiònta prépei na xrhsimopoioùntai thrèntaz ayshrà tiz odhgìez toy kataskeyastç toy aporrypantikoù. Eàn synantçsete problçmata òtan xrhsimopoieìte ta proiònta 3 se 1 gia prèth forà parakaloùme na epikoinvnçsete me th grammç ejyphréthshz katanalvtèn toy kataskeyastç toy aporrypantikoù (o ariumòz thlefènoy xorhgeìtai epànv sth syskeyasìa proiòntoz). Sympyknvméno aporrypantikò Bàsei thz xhmikçz toyz sùnueshz, ta aporrypantikà plynthrìoy piàtvn mporoùn na diaireuoùn se dùo basikà eìdh: - symbatikà, alkalikà aporrypantikà me kaystikà systatikà. - aporrypantikà xamhlçz sygkéntrvshz alkalìvn me fysikà énwyma. H xrçsh programmàtvn plùshz 50°C se synàrthsh me ta sympyknvména aporrypantikà meiènei th rùpansh kai kànei kalò sta piatikà saz. Aytà ta progràmmata plùshz endeìknyntai idiaìtera gia tiz idiòthtez diàlyshz thz akauarsìaz tvn enwùmvn sto sympyknvméno proiòn. Rùumish kai energopoìhsh progràmmatoz a) Gia na epiléjete éna prògramma, piéste to koympì epilogçz progràmmatoz toy progràmmatoz plùshz poy uélete na epiléjete (deìte ton pìnaka "Progràmmata plùshz"). H antìstoixh fvteinç éndeijh paraménei fvtisménh enè oi fvteinéz endeìjeiz tvn koympièn tvn àllvn programmàtvn sbçnoyn. b) Gia na epiléjete thn kauystérhsh ekkìnhshz toy progràmmatoz, piéste to koympì kauystérhshz ekkìnhshz méxri na anabosbçsei h fvteinç éndeijh poy antistoixeì ston ariumò tvn epilegòmenvn vrèn (3, 6 ç 9 èrez). An h fvteinç éndeijh thz kauystérhshz ekkìnhshz eìnai sbhstç, h epilogç den eìnai energç H énarjh toy progràmmatoz ç h énarjh thz antìstrofhz métrhshz thz kauystérhshz ekkìnhshz ua làboyn xèra mòno metà apò to kleìsimo thz pòrtaz, méxri ekeình th stigmç mporoùme na tropopoiçsoyme thn epilogo poy kàname. a) An den éxei programmatisteì h kauystérhsh ekkìnhshz, to prògramma ua arxìsei aytòmata. b) An éxei programmatisteì h kauystérhsh ekkìnhshz, h antìstrofh métrhsh arxìwei aytòmata kai ua meiènetai me bçmata tvn 3 vrèn. To ànoigma thz pòrtaz den tropopoieì ç diakòptei thn antìstrofh métrhsh. Mòliz h kauystérhsh ekkìnhshz oloklhrvueì to prògramma ua arxìsei aytòmata. 7. Téloz progràmmatoz plùshz To plyntçrio piàtvn stamatà aytòmata kai mia hxhtikç éndeijh saz plhroforeì òti to prògramma plùshz oloklhrèuhke. Kaytòz atmòz mporeì na diafùgei apò th syskeyç òtan anoìgete thn pòrta amésvz metà apò to téloz toy progràmmatoz, gi'aytò anoìgete thn pòrta prosektikà. H fvteinç éndeijh téloyz toy progràmmatoz eìnai fvtisménh. [. . . ] Me agvgò ston toìxo efodiasméno me ejaerismò, me elàxisth esvterikç diàmetro 4 ek. H sùndesh apoxéteyshz prépei na brìsketai se éna ùcoz metajù 30 ek. (mégisto) apò ton pyuména toy plynthrìoy piàtvn. O svlçnaz ekkénvshz mporeì na kateyuùnetai eìte aristerà eìte dejià toy plynthrìoy piàtvn. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER K520

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER K520.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag