οδηγίες χρήσης ACER P1165

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER P1165 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER P1165 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER P1165


ACER P1165 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (6133 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER P1165 QUICK GUIDE (6393 ko)
   ACER P1165 (4120 ko)
   ACER P1165 ǔ (6117 ko)
   ACER P1165 QUICK GUIDE (5485 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER P1165

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Diabavste me prosochv ti" odhgive" kai fulavxte te" se asfalev" mevro". Authv h suskeuhv creiavzetai evna lasticevnio swlhvna kai evna ruqmisthv pivesh" kataskeuasmevnoi suvmfwna me thn iscuvousa nomoqesiva. [. . . ] An den perilambavnontai sth suskeusiva, apeuqunqeivte se evna exousiodothmevno katavsthma pwvlhsh". Na crhsimopoieivte th suskeuhv movno se kalav aerizovmenou" cwvrou". Authv h suskeuhv den prevpei na crhsimopoieivtai se hmiupovgeia, mpavnia, upnodwmavtia kai dwmavtia me ovgko kavtw apov 15 µ3 (30 µ3 gia salovnia). Authv h suskeuhv ekpevmpei proi>ovnta kauvsh" stou" cwvrou" ovpou crhsimopoieivtai. MHN AKOUMPATE rouvca hv avlla ulikav pavnw sth qermavstra, epeidhv, ektov" apov ton kivnduno purkagiav", mporeiv na empodivsoun th swsthv leitourgiva th" suskeuhv" (eik. MHN METAKINEITE th qermavstra apov to evna dwmavtio sto avllo ovtan eivnai anammevnh (eik. MHN BAZETE th qermavstra katav mhvko" enov" toivcou hv kontav se kourtivne", poluqrovne", klp (eik. Ustera topoqethvste th fiavlh sth qevsh th" kai kleivste to plaivsio. A¶A°OPEYETAI AYTMTHPA NA ANA¶O¢O°YPIZETE TH ºIA§H °IA NAXPHTMIMO¶OIHTMETE O§O TO ¶EPIEXOMENO. RUQMISTES PIESHS, SWLHNES KAI DAKTULIDIA NA ELEGXETE an to lasticevnio" swlhvna" evcei topoqethqeiv swstav pavnw sto mpek kai an evcei sterewqeiv kalav me to daktulivdi (eik. Na elevgcete taktikav thn hmeromhniva lhvxh" kai ti" sunqhvke" tou lasticevniou swlhvna. An evcei uposteiv zhmiav hv evcei lhvxei, na ton antikatasthvsete me evnan avllo katavllhlo pou na evcei mhvko" 400 µµ. Katav th suvndesh tou ruqmisthv pivesh" sth fiavlh apofuvgete eik. Na crhsimopoieivte movno ruqmistev" pivesh" 28ò30 µa , suvmfwna me thn iscuvousa nomoqesiva. AERISMOS TWN DWMATIWN H QERMASTRA PREPEI NA CRHSIMOPOIEITAI SE KALA AERIZOMENA DWMATIA Ta dwmavtia mevsa sta opoiva crhsimopoieivtai h qermavstra prevpei na aerivzontai kalav. Me autov ton trovpo exasfalivzetai h enallaghv tou aevra kai h apomavkrunsh twn proi>ontwn kauvsh". [. . . ] Na crhsimopoieivte movno ruqmistev" pivesh" 28ò30 µa , suvmfwna me thn iscuvousa nomoqesiva. AERISMOS TWN DWMATIWN H QERMASTRA PREPEI NA CRHSIMOPOIEITAI SE KALA AERIZOMENA DWMATIA Ta dwmavtia mevsa sta opoiva crhsimopoieivtai h qermavstra prevpei na aerivzontai kalav. Me autov ton trovpo exasfalivzetai h enallaghv tou aevra kai h apomavkrunsh twn proi>ontwn kauvsh". [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER P1165

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER P1165.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag