οδηγίες χρήσης ACER P5205

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER P5205 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER P5205 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER P5205


ACER P5205 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2865 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER P5205 QUICK START GUIDE (383 ko)
   ACER P5205 (2555 ko)
   ACER P5205 QUICK START GUIDE (616 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER P5205

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Prevpei na throuvntai oi parakavtw elavciste" apostavsei" apov tou" diplanouv" toivcou"Ú 20 ǵ apov plavi, 150 ǵ apov thn mprostinhv pleurav. ¸ õåòíÀóôòá ðïù áçïòÀóáôå äéáõÛôåé äéáôÀêåé÷ áóæáìåÝá÷ ðïù åðåíâáÝîïùî óå ðåòÝðôöóè ðáòïùóÝáóè÷ äùóìåéôïùòçéñî ëáôÀ ôè äéÀòëåéá ôè÷ øòÜóè÷ ôïù ðòïûÞîôï÷. ªå ðåòÝðôöóè ôùøáÝïù óâèóÝíáôï÷ ôè÷ æìÞçá÷ ôïù ðéìÞôïù (ðïù âòÝóëåôáé íðòïóôÀ áðÞ ôïî ëáùóôÜòá), Ü óå ðåòÝðôöóè ðïù ï øñòï÷ äåî áåòÝúåôáé éëáîïðïéèôéëÀ, è äéÀôáêè áóæáìåÝá÷ íðìïëÀòåé ôè òïÜ ôïù áåòÝïù óâÜîïîôá÷ ôè õåòíÀóôòá. [. . . ] Anoivxte argav to ugraevrio kai peravste ovle" ti" sundevsei" me sapounovnero hv ugrov aporrupantikov. An anakaluvyete mia diarrohv, kleivste to ugraevrio kai apeuqunqeivte se exeidikeumevno proswpikov. MHN CRHSIMOPOIHSETE th qermavstra an prwvta den thn elevgxei exeidikeumevno proswpikov. MHN CRHSIMOPOIEITE spivrta hv flovge" gia na anakaluvyete th diarrohv. 15 H DIARROH UGRAERIOU ANAGNWRIZETAI APO THN OSMH infra gr X-press 27-11-2000 12:18 Pagina 16 GENIKES ODHGIES ASFALEIAS FIALH Mporeivte na sundevsete mia fiavlh twn 15 K© (mevgisth cwrhtikovthta). H antikatavstash th" fiavlh" DEN prevpei na givnetai kontav se fwtiav. An crhsimopoieivte evna ruqmisthv me bivda bebaiwqeivte ovti upavrcei to lasticavki kai ovti brivsketai se kalhv katavstash. Gia na topoqethvsete th fiavlh ugraerivou sthn katavllhlh qevsh th", prevpei na afairevsete to pivsw plaivsio, pou katav th metaforav blevpei pro" ta mevsa, laskavronta" ti" bivde". Ustera topoqethvste th fiavlh sth qevsh th" kai kleivste to plaivsio. RUQMISTES PIESHS, SWLHNES KAI DAKTULIDIA NA ELEGXETE an to lasticevnio" swlhvna" evcei topoqethqeiv swstav pavnw sto mpek kai an evcei sterewqeiv kalav me to daktulivdi (eik. Na elevgcete taktikav thn hmeromhniva lhvxh" kai ti" sunqhvke" tou lasticevniou swlhvna. Prin anavyete ton kausthvra ugraerivou, na diabavsete prosektikav ti" odhgive" scetikav me to tiv prevpei na kavnete. LEITOURGIA KAI CRHSH eik. 7 (mporeiv na crhsimopoihqeiv me ton kausthvra ugraerivou gia mia kaluv t erh dianomhv th" qermov t hta"). M ov n o aerismov " Sbhstov na crhsimopoihqeiv maziv me ton kausthvra ugraerivou sta 4200 , , gia mia grhvgorh qevrmansh tou dwmativou). aristerav hv dexiav Aerismov" qevrmansh 1000 , , dexiav hv aristerav (mporeiv na crhsimopoihqeiv maziv me ton kausthvra ugraeriv o u sta 4200 , , gia mia pio grhvgorh qev r mansh tou dwmativou). 17 Aerismov" qevrmansh 2000 , , (mporeiv infra gr X-press 27-11-2000 12:18 Pagina 18 SHMANTIKO Mhn skepavzete th suskeuhv ovtan leitourgeiv giativ mporeiv na uperqermanqeiv me apotevlesma na upavrxei kivnduno" purkagiav". SHMANTIKES ODHGIES H suskeuhv prevpei na geiwqeiv. H mhv thrhvsh autouv tou kanonismouv epifevrei autovmata thn akuvrwsh th" egguvhsh". Mhn crhsimopoieivte th suskeuhv kontav se mpanievre", ntou", nipthvre" hv pisivne". Mhn empodivzete to plevgma exovdou tou zestouv aevra, ouvte to plevgma eisovdou th" suskeuhv". To hlektrikov kalwvdio den prevpei na antikatastaqeiv apov to crhvsth. Se perivptwsh anavgkh", prevpei na crhsimopoihvsete evna eidikov ergaleivo. Giautov sunistavtai na apeuqunqeivte se exousiodothmevno proswpikov th" etaireiva" kai h crhvsh gnhvsiwn antallaktikwvn. H suskeuhv den prevpei na topoqethqeiv kavtw apov mia privza tou reuvmato". [. . . ] H suskeuhv den prevpei na topoqethqeiv kavtw apov mia privza tou reuvmato". Mia diavtaxh asfaleiva" diakovptei th leitourgiva tou aerovqermou se perivptwsh uperqevrmansh". Gia na xanaleitourghvsei h suskeuhv, prevpei na afairevsete to fi" apov thn privza gia merikav leptav, na breivte thn aitiva th" uperqevrmansh" (p. c. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER P5205

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER P5205.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag