οδηγίες χρήσης ACER P5206 QUICK START GUIDE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER P5206 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER P5206 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER P5206


ACER P5206 QUICK START GUIDE: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1085 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER P5206 QUICK START GUIDE (1106 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER P5206QUICK START GUIDE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] iÂÚÌ¿ÛÙÚ Ô ÁÔÚ¿ÛÙ Èi¤ÙÂÈ ÈÙ¿ÍÂÈ ÛÊÏÂ> Ô ÂÂÌ, >ÓÔÓ Û ÂÚ>ÙÛË ÚÔÛ>ÛË ÛÏÂÈÙÔÚÁÈÒÓ ÎÙ¿ ÙË È¿ÚÎÂÈ ÙË Ú<ÛË ÙÔ ÚÔ°ÓÙÔ. TM ÂÚ>ÙÛË Ù>Ô Û, ËÛ>ÌÙÔ ÙË ÊÏÁ ÙÔ ÈÏÙÔ (Ô , Ú>ÛÎÂÙÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔÓ ÎÛÙ<Ú), < Û ÂÚ>ÙÛË Ô Ô ÒÚÔ ÂÓ ÂÚ>ÂÙÈ ÈÎÓÔÔÈËÙÈο, Ë È¿ÙÍË ÛÊÏÂ> ÌÏÔοÚÂÈ ÙË ÚÔ< ÙÔ ÂÚ>Ô Û, <ÓÔÓÙÙËiÂÚÌ¿ÛÙÚ. MËÚËÛÈÌÔÔÈÂ>ÙÂÙËÛÛÎÂ<ÛÂÌÂÁ¿ÏÔ, , ÌÂÙÚÔ H DIARROH UGRAERIOU ANAGNWRIZETAI APO THN OSMH An upoyiavzeste thn uvparxh diarroh" ugraerivou, kleivste th balbivda th" fiavlh". Anoivxte argav to ugraevrio kai peravste ovle" ti" sundevsei" me sapounovnero hv ugrov aporrupantikov. [. . . ] Anoivxte argav to ugraevrio kai peravste ovle" ti" sundevsei" me sapounovnero hv ugrov aporrupantikov. An anakaluvyete mia diarrohv , kleiv s te to ugraev r io kai apeuqunqeiv t e se exeidikeumev n o proswpikov . MHN CRHSIMOPOIHSETE th qermavstra an prwvta den thn elevgxei exeidikeumevno proswpikov. MHN CRHSIMOPOIEITE spivrta hv flovge" gia na anakaluvyete th diarrohv. 15 GENIKES ODHGIES ASFALEIAS FIALH Mporeivte na sundevsete mia fiavlh twn 15 K© (mevgisth cwrhtikovthta). H antikatavstash th" fiavlh" DEN prevpei na givnetai kontav se fwtiav. An crhsimopoieivte evna ruqmisthv me bivda bebaiwqeivte ovti upavrcei to lasticavki kai ovti brivsketai se kalhv katavstash. Gia na topoqethvsete th fiavlh ugraerivou sthn katavllhlh qevsh th", prevpei na afairevsete to pivsw plaivsio, pou katav th metaforav blevpei pro" ta mevsa, laskavronta" ti" bivde". Ustera topoqethvste th fiavlh sth qevsh th" kai kleivste to plaivsio. RUQMISTES PIESHS, SWLHNES KAI DAKTULIDIA NA ELEGXETE an to lasticevnio" swlhvna" evcei topoqethqeiv swstav pavnw sto mpek kai an evcei sterewqeiv kalav me to daktulivdi (eik. Na elevgcete taktikav thn hmeromhniva lhvxh" kai ti" sunqhvke" tou lasticevniou swlhvna. An evcei uposteiv zhmiav hv evcei lhvxei, na ton antikatasthvsete me evnan avllo katavllhlo pou na evcei mhvko" 400 µµ Bebaiwqeivte ovti o swlhvna" eivnai sterewmevno" sto eidikov sthvrigma eik. Prin anavyete ton kausthvra ugraerivou, na diabavsete prosektikav ti" odhgive" scetikav me to tiv prevpei na kavnete. eik. 7 Aerismov" qevrmansh 2000 , , (mporeiv na crhsimopoihqeiv maziv me ton kausthvra ugraeriv o u sta 4200 aristerav hv dexiav Aerismov" qevrmansh 1000 , , gia mia pio grhv, , dexiav hv aristerav (mporeiv gorh qev r mansh tou na crhsimopoihqeiv maziv me ton dwmativou). kausthvra ugraerivou sta 4200 , , gia mia grhvgorh qevrmansh tou dwmativou). 17 Movno aerismov" (mporeiv na crhsimopoihqeiv me ton kausthvra ugraerivou gia mia kaluv t erh dianomhv th" qermovthta"). Sbhstov SHMANTIKO Mhn skepavzete th suskeuhv ovtan leitourgeiv giativ mporeiv na uperqermanqeiv me apotevlesma na upavrxei kivnduno" purkagiav". SHMANTIKES ODHGIES H suskeuhv prevpei na geiwqeiv. H mhv thrhvsh autouv tou kanonismouv epifevrei autovmata thn akuvrwsh th" egguvhsh". - Mhn crhsimopoieivte th suskeuhv kontav se mpanievre", ntou", nipthvre" hv pisivne". - Na crhsimopoieivte th suskeuhv pavnta kai movno se katakovrufh qevsh. - Mhn empodivzete to plevgma exovdou tou zestouv aevra, ouvte to plevgma eisovdou th" suskeuhv". - To hlektrikov kalwvdio den prevpei na antikatastaqeiv apov to crhvsth. Se perivptwsh anavgkh", prevpei na crhsimopoihvsete evna eidikov ergaleivo. Giautov sunistavtai na apeuqunqeivte se exousiodothmevno proswpikov th" etaireiva" kai h crhvsh gnhvsiwn antallaktikwvn. [. . . ] Se perivptwsh anavgkh", prevpei na crhsimopoihvsete evna eidikov ergaleivo. Giautov sunistavtai na apeuqunqeivte se exousiodothmevno proswpikov th" etaireiva" kai h crhvsh gnhvsiwn antallaktikwvn. - H suskeuhv den prevpei na topoqethqeiv kavtw apov mia privza tou reuvmato". - Mia diavtaxh asfaleiva" diakovptei th leitourgiva tou aerovqermou se perivptwsh uperqevrmansh". [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER P5206

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER P5206.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag