οδηγίες χρήσης ACER TRAVELMATE 200

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο ACER TRAVELMATE 200 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο ACER TRAVELMATE 200 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο ACER TRAVELMATE 200


ACER TRAVELMATE 200 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1057 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   ACER TRAVELMATE 200 (1892 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς ACER TRAVELMATE 200

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Eivnai shmantikov na afhvsete mprostav apov ti" persivde" evna diavsthma toulavciston 30 ekat. H ekrohv tou ugropoihmevnou udratmouv mporeiv na givnei me duvo trovpou"Ú A) Ekrohv sto mpitovni O ugropoihmevno" udratmov" mporeiv na perisullecqeiv apeuqeiva" sto mpitovni pou brivsketai sto eswterikov th" suskeuhv" (eik. To mpitovni afaireivtai euvkola gia to avdeiasma, evcei ergonomikov schvma kai eivnai efodiasmevno me ceirolabhv pou dieukoluvnei th metaforav kai to avdeiasmav tou. Eik. 1 B) Sunechv ekrohv pro" ta evxw An prevpei na crhsimopoihvsete th suskeuhv gia megavlo cronikov diavsthma cwriv" na creiavzetai na adeiavzete sunecwv" to mpitovni, eivnai dunatov na crhsimopoihvsete th sunechv ekrohv. [. . . ] 2) Truphvste to doceivo sto eswterikov tou stomivou crhsimopoiwvnta" evna trupavni me lepthv muvth. 4) Sto portavki th" suskeuhv" upavrcei mia ophv gia to swlhvna (eik. Prin peravsete to swlhvna mevsa apov thn ophv, prevpei na afairevsete to kentrikov tmhvma th" ophv". Prosevxte wvste o swlhvna" na mhn evcei anodikhv poreiva, giativ sthn perivptwsh authv to nerov qa parameivnei sto mpitovni SHM. Mporeivte na to crhsimopoihvsete gia na kleivsete to swlhvna hv to stovmio se perivptwsh pou qevlete to nerov na adeiavzetai sto mpitovni (blevpe shmeivo A). Eik. Eik 3 Suvsthma elevgcou tou mpitoniou O afugranthvra" eivnai efodiasmevno" me mia eidikhv evxupnh diavtaxh pou elevgcei th swsthv leitourgiva th" suskeuhv". H endeiktikhv lucniva pavnw sthn konsovla, anavbei proeidopoiwvnta" to crhvsth ovtan 1. tompitovnieivnaigemavto-adeiavstetompitovni 2. tompitovnileivpei-topoqethvstetompitovni 3. to mpitovni den eivnai swstav topoqethmevno - topoqethvste to swstav 4. sunechv"ekrohv. oswlhvna"eivnaiboulwmevno"hvevceianodikhvporeiva-afairevstetoempovdio. Otan epidiorqwvsete to provblhma, h lucniva qa sbhvsei kai h suskeuhv qa xanarcivsei na liorev etugi. 55 Hlektrikh sundesh Prin sundevsete to fi" sthn privza tou reuvmato", bebaiwqeivte ovtiÚ - H tavsh tou diktuvou antistoiceiv sthn timhn pou anagravfetai sthn pinakivda me ta tecnikav carakthristikav. To kalwvdio trofodosivai authVi thi suskeuhvi de qa prevpei na antikaqivstatai apov to crhvsth. Se perivptwsh blavbhi tou kalwdivou hv antikatavstashi tou, apeuqunqeivte apokleistikav se kavpoio exousiodothmevno apov ton kataskeuasthv Kevntro Episkeuhvi. - ;;;;;;;;; ;;; ; ;; ;;; ;; ;;;;;; ; ; ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; ; ; ; ;; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ;; ; ; ; ; ; ; ;;;; ; ; ; ; ;;;; ; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;; ; ;; ; ; ; ; ;; ;;;; ;;; ;;; ;; ; ; ; ; ; Eik. 4 Otan h suskeuhv de crhsimopoieivtai gia megavlo cronikov diavsthma Afouv afairevsete to fi" apov thn privza tou reuvmato", adeiavzete to nerov apov to mpitovni. Skepavzete th suskeuhv me evna navilon gia na thn prostateuvsete apov th skovnh. Proeidopoihvsei" - Authv h suskeuhv evcei kataskeuasteiv gia na afugraivnei kai na qermaivnei oikiakouv" cwvrou" kai den prevpei na crhsimopoieivtai gia avllou" skopouv". - Eivnai epikivndunh h tropopoivhsh, me opoiadhvpote trovpo, twn carakthristikwvn th" suskeuhv". - Gia tucovn episkeuev", na apeuquvneste pavnta kai apokleistikav sta Sevrbi" pou eivnai exousiodothmevna apov ton Kataskeuastikov Oivko. Oi episkeuev" pou evcoun givnei apov mh eidikeumevno proswpikov mporeiv na eivnai epikivndune" kai akurwvnoun thn egguvhsh. - Authv h sukskeuhv prevpei na crhsimopoieivtai apokleistikav apov enhvlika avtoma. [. . . ] - Authv h sukskeuhv prevpei na crhsimopoieivtai apokleistikav apov enhvlika avtoma. - Prin apov opoiadhvpote diadikasiva kaqarismouv hv sunthvrhsh" na afaireivte pavnta to fi" apov thn privza tou reuvmato". - Na mhn trabavte to hlektrikov kalwvdio gia na metatopivsete th suskeuhv. - Na mhn topoqeteivte th suskeuhv se cwvrou" me aevria, lavdi, qeivo hv kontav se phgev" qermovthta". [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου ACER TRAVELMATE 200

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου ACER TRAVELMATE 200.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag