οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX AG 908

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX AG 908 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX AG 908 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX AG 908


AEG-ELECTROLUX AG 908 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1384 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX AG 908

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] OÈ ÚÔÂÈÔ ÔÈ<ÛÂÈ~ ·Ù¤~ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È · fi ÂÓȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Û·~. ¶Ú¤ ÂÈ Ó· ÙÈ~ È·, ¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÈÓ ÂÁηٷÛÙ<ÛÂÙ < i¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË ÛÛÎÂ<. AÛÊ¿ÏÂÈ· ñ H ÛÛÎÂ< ·Ù< Û¯ÂÈ¿ÛÙËΠÁÈ· Ó· ÙË ¯ÂÈÚ>ÔÓÙ·È ÂÓ<ÏÈÎÂ~. ¢ÂÓ Ú¤ ÂÈ Ó·  ÈÙÚ¤ ÂÙ ÛÙ· ·ÈÈ¿ Ó· ÂÈÚ¿ÔÓ ÙÔ~ È·Îfi ÙÂ~ < Ó· ·>ÔÓ Ì ÙË ÛÛÎÂ<. ñ E>Ó·È Â ÈÎ>ÓÓÔ Ó· ·ÏÏ¿ÂÙ ÙÈ~ ÚÔÈ·Áڷʤ~ < Ó· ÙÚÔ Ô ÔÈÂ>Ù ÙË ÛÛÎÂ< ÌÂ Ô ÔÈÔ< ÔÙ ÙÚfi Ô. [. . . ] ñ Y ¿Ú¯ÔÓ ÙÌ<Ì·Ù· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ ·Ù<~ Ô Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· iÂÚÌ·>ÓÔÓÙ·È. N· , Â, ·ÈÒÓÂÛÙ ¿ÓÙ· fiÙÈ Ô ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi~ Â>Ó·È Â ·ÚÎ<~, ÁÈ·Ù> ÛÙËÓ ·ÓÙ>iÂÙË ÂÚ> Ù^ÛË Ù· ÂÍ·ÚÙ<Ì·Ù· ·Ù¿ Ì ÔÚÂ> Ó· ÌË ÏÂÈÙÔÚÁ<ÛÔÓ Û^ÛÙ¿ Î·È Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Ó· ¯·Ï¿ÛÔÓ. BϤ  ÔËÁ>Â~ ÂÁηٿÛÙ·ÛË~. ñ T· ÙÌ<Ì·Ù· ÂÎÂ>Ó· Ô iÂÚÌ·>ÓÔÓÙ·È ÂÓ i· Ú¤ ÂÈ Ó· ÂÎÙ>iÂÓÙ·È. Y Ô ·Ùfi Â>Ó·È Ó·ÙfiÓ, ÙÔ >Û^ ̤ÚÔ~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~ i· Ú¤ ÂÈ Ó· ÙÔ ÔiÂÙÂ>Ù·È Ì ÚÔÛÙ¿ · fi ÙÔ>¯Ô. ¶ÚÔÛÙ·Û>· ÙÔ ÂÚÈ, ¿ÏÏÔÓÙÔ~ H ÛÛÎÂ< ·Ù< ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ·¤ÚÈ· Ô i· Ì ÔÚÔÛ·Ó Ó· , Ï¿, , ÔÓ ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÙÔ fiÔÓÙÔ~, Â>Ù ÛÙÔ ÎÎÏ^Ì· , , ÍË~ Â>Ù ÛÙ· ÌÔÓ^ÙÈο ÏÈο. H ÛÛÎÂ< ÂÓ Ú¤ ÂÈ Ó· ÂÙ·¯ÙÂ> Ì·> Ì ٷ ·ÛÙÈο · fi, ÏËÙ· Î·È ÛÎÔ >È·. A ÔÊÁÂÙ ӷ ηٷÛÙÚ¤, , ÂÙ ÙË ÌÔÓ¿· , , ÍË~, ÈÈ·>ÙÂÚ· ÛÙÔ fi ÈÛiÂÓ Ì¤ÚÔ~ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÓ·ÏÏ¿ÎÙË iÂÚÌfiÙËÙ·~. ¶ÏËÚÔÊÔÚ>Â~ ÁÈ· Ù· ÛËÌÂ>· ÂÓ· fiiÂÛË~ · Ô, Ï<Ù^Ó Ì ÔÚÂ>Ù ӷ ¿ÚÂÙ · fi ÙÈ~ ÙÔ ÈΤ~ ·Ú¯¤~. YÏ· Ù· ÚÔ°fiÓÙ· Ù· Ô Ô>· È·i¤ÙÔÓ ÙÔ Û<Ì· Â>Ó·È ·Ó·ÎÎÏÒÛÈÌ·. ¶EPIEXOMENA ¶ÚÔÂÈÔ ÔÈ<ÛÂÈ~ . . 2 XÚ<ÛË - K·i·ÚÈÛÌfi~ ÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎÔ - ÈÓ·Î·Û ÂÏÂÁÎÔ - §ÂÈÙÔÚÁ>· - PiÌÈÛË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ - . °PH°OPH æY·H - §¯Ó>· ÚÔÂÈÔ Ô>ËÛË~ (C) . H ·ÎÚÈ, <~ ÚiÌÈÛË Ú¤ ÂÈ Ó·  ÈÏÂÁÂ> ¤¯ÔÓÙ·~ ' fi, , ÈÓ fiÙÈ Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÛÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi ÙÔ , , ÁÂ>Ô ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È · fi: ñ TËÓ iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÙÔ ^Ì·Ù>Ô, ñ ¶fiÛÔ Û¯Ó¿ ·ÓÔ>ÁÂÙ ÙËÓ fiÚÙ·, ñ A fi ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ Ê·ÁËÙÔ Ô · ÔiËÎÂÂÙ·È, ñ TËÓ i¤ÛË ÙË~ ÛÛÎÂ<~. M>· ÌÂÛ·>· ÚiÌÈÛË Â>Ó·È ÛÓ<i^~ Ë ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏË. 4 KÔÌ ÒÛÙ ÙÔ Î¿ÏÌÌ· (C) ¿Ó^ ÛÙÔÓ ÔËÁfi (A). K·Ù¿, , ÍË ÊÚ¤ÛÎ^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó A TÔ ÙÌ<Ì· Ù^Ó 4 ·ÛÙ¤Ú^Ó Â>Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· · Ôi<ÎÂÛË ÂÙÔ>Ì^Ó Î·ÙÂ, , Á̤Ó^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó, Î·È ÙËÓ Î·Ù¿, , ÍË ÊÚ¤ÛÎ^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó. °È· Ó· ηٷ, , ÍÂÙ ÊÚ¤Ûη ÙÚfiÊÈÌ·, ÚiÌ>ÛÙ ÛÙËÓ i¤ÛË ÙË~ ÁÚ<ÁÔÚË~ , , ÍË~ Î·È ·Ê<ÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÔÓ 24 ÒÚÂ~ ÚÈÓ Ó· ÙÔ ÔiÂÙ<ÛÂÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ·. TÔ ÔiÂÙ<ÛÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· ÚÔ~ , , ÍË ÛÙÔ ÙÌ<Ì· fi ^~ Ê·>ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. 12 Kg C PR33 A Ôi<ÎÂÛË Î·ÙÂ, , Á̤Ó^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó YÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈÂ>Ù·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ < ÌÂÙ¿ · fi ÂÚÈfiÔ~ Ô ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈËiÂ>, ÚÈÓ ÙÔ ÔiÂÙ<ÛÂÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· ÛÙËÓ Î·Ù¿, , ÍË ·Ê<ÛÙ ÙËÓ ÛÛÎÂ< Ó· ÏÂÈÙÔÚÁÂ> ÁÈ· ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ÒÚÂ~ ÙÔ ÔiÂÙÒÓÙ·~ ÙÔÓ iÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ÛÙËÓ ÈÔ , , ¯Ú< ÚiÌÈÛË Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÙ·ÎÈÓ<ÛÙ ÙÔÓ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÎ< ÙÔ i¤ÛË. °È· Ó· ÂÙ¯ÂÙ ÙËÓ Î·ÏÙÂÚË · fiÔÛË ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Ú¤ ÂÈ: AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ> Ó· ÛÓÙËÚ<ÛÂÙ ÌÂÁ¿ÏÂ~ ÔÛfiÙËÙÂ~ ÙÚÔÊ>Ì^Ó, Ì ÔÚÂ>Ù ӷ , Á¿ÏÂÙ · fi ÙË ÛÛÎÂ< fiÏ· Ù· ÛÚÙ¿ÚÈ· < Ù· ηϿiÈ· Î·È Ó· ÙÔ ÔiÂÙ<ÛÂÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· · ÂiÂ>·~ ¿Ó^ ÛÙ· Ú¿ÊÈ·. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ fiÌ^~ Ó· ÌËÓ D670/1 AÓÔ>ÍÙ ÙÈ~ fiÚÙÂ~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Î·È ÙÔ Â > ÏÔ Û Á^Ó>· ÂÚ> Ô 90Ô. ¶ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ ¤Ï·ÛÌ· ¤Ú·ÛË~ (B) ̤۷ ÛÙÔÓ ÔËÁfi (A). KÚ·Ù<ÛÙ ̷> ÙÈ~ fiÚÙÂ~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Î·È ÙÔ Â > ÏÔ Î·È ÛËÌ·¤, , Ù ÙÈ~ Ô ¤~ fi ^~ Ê·>ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯<Ì·. BÁ¿ÏÙ ٷ ÂÏ¿ÛÌ·Ù· ηÈ, Ì ¤Ó· ÙÚ ¿ÓÈ, ·ÓÔ>ÍÙÂ Ô ¤~ ȷ̤ÙÚÔ 2 mm, Û · fiÛÙ·ÛË 8mm · fi ÙÔ ÂÍ^ÙÂÚÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙË~ fiÚÙ·~. ··Ó· ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ ¤Ï·ÛÌ· ÛÙÔÓ ÔËÁfi Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Ì ÙÈ~ , >Â~ Ô i· , ÚÂ>Ù ÛÙË ÛÛηÛ>·. PR167 8mm A B ÂÚ, Â>Ù ÙÔ fiÚÈÔ Ï<Ú^ÛË~ Ô Ê·>ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÏÂÚÈÎfi ÙÔ>¯^Ì· ÙÔ ¿Ó^ ¯^Ú>ÛÌ·ÙÔ~ (fi Ô ¿Ú¯ÂÈ). ¶ÚÔÛÔ¯< TMËÌ·ÓÙÈÎfi TM ÂÚ> Ù^ÛË · fi, , ÍË~ ÁÈ· · Úfi, Ï ÙÔ~ ÏfiÁÔ~ ( . ¯. , È·ÎÔ < ÚÂÌ·ÙÔ~), ·Ó Ô ¯ÚfiÓÔ~ ÙË~ È·ÎÔ <~ Â>Ó·È ÌÂÁ·ÏÙÂÚÔ~ · fi ÙËÓ ÙÈÌ< Ô ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ >ӷη Ù¯ÓÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ (, Ϥ  "¯ÚfiÓÔ~ ·ÓfiÔ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~"), i· Ú¤ ÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÛÂÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· Û ÛÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi È¿ÛÙËÌ· < Ó· Ù· Ì·ÁÂÈÚ¤, , ÂÙ ·Ì¤Û^~ Î·È Ó· Ù· ηٷ, , ÍÂÙ ÂÎ Ó¤Ô (·ÊÔ Ù· ·Ê<ÛÂÙ ÚÒÙ· Ó· ÎÚÒÛÔÓ). AÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ> Ó· ÂiÁÚ·ÌÌ>ÛÂÙ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ Â > ÏÔ, ÌÂÙ·ÙÔ >ÛÙ ÙÈ~ , >Â~ ̤۷ ÛÙË Û¯ÈÛÌ< ÙÔ~. [. . . ] K·Ù¿ ÙËÓ È¿ÚÎÂÈ· ÙË~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ ÂÓ Â>Ó·È · ·Ú·>ÙËÙÔ Ó· ÎÏÂ>ÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯< < Ó· · ÔÌ·ÎÚÓÂÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ·. YÙ·Ó Ô ¿ÁÔ~ Á>ÓÂÈ ÔÏ ·¯~ ÛÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi, Ú¤ ÂÈ Ó· οÓÂÙ Ï<ÚË · fi, , ÍË Î·È Û·~ ÛÌ, ÔÏÂÔÌ ӷ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ fiÙ·Ó Ë ÛÛÎÂ< i· Â>Ó·È ¿ÂÈ·. °È· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ · fi, , ÍË ÙÔ ÙÌ<Ì·ÙÔ~ ÙË~ ηٿ, , ÍË~ ÚÔ¯^Ú<ÛÙ ^~ ÂÍ<~: BÁ¿ÏÙ ÙËÓ Ú>· < ÁÚ>ÛÙ ÙÔÓ È·Îfi ÙË ÙÔ iÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ÛÙË i¤ÛË "n". AÊ·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ÙÚfiÊÈÌ·, ÙÏ>ÍÙ ٷ Û ÔÏϤ~ ÂÊËÌÂÚ>Â~ Î·È , ¿ÏÙ ٷ Û ÚÔÛÂÚfi ̤ÚÔ~. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX AG 908

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX AG 908.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag