οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX AU96050-6I INSTALLATION

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX AU96050-6I Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX AU96050-6I θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX AU96050-6I


AEG-ELECTROLUX AU96050-6I INSTALLATION: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (839 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX AU96050-6IINSTALLATION

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] s Crhsimopoie'te to pr--gramma me pr--plush m--no --tan ta roúca e'nai polú lerwména. s Prosarm--ste th d--sh tou aporrupantikoú sth sklhr--thta tou neroú tou udraulikoú diktúou, sthn pos--thta twn roúcwn kai sto baqm-- pou aut e'nai lerwména. Ta ulik pou féroun to súmbolo e'nai anakukl·sima. Gia na epiteucqe' h epanap--kthsh, qa prépei na topoqetoúntai stou§ katllhlou§ c·rou§ ( doce'a). >PE< = poluaiqulénio >PS< = polustur--lio feliz--l >PP< = polupropulénio «Otan to plunt rio qa prépei na dialuqe', k--yte to kal·dio trofodos'a§ kai katast ste crhsth thn kleidari, kat tétoi o tr--po ·ste na mhn e'nai dunat--n na kleistoún mésa sto plunt rio paidi. H suneisfor ma§ gia to peribllon: aut-- to egceir'dio écei tupwqe' se anakuklwméno cart'. 38 PERIECOMENA Proeidopoi sei§ Perigraf th§ suskeu § s 40 41 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 45 45 45 45 46 47 48-49 50-51 Surtri aporrupantikoú Tecnik carakthristik Egkatstash s s s s s Sunt rhsh s s s s s s 52 52 52 52 53 53 53 54-55 ELLHNIKA Sust mata asfleia§ Topoqéthsh Trofodos'a neroú Apocéteush Hlektrik súndesh Kaqarismo§ suskeu § Surtri aporrupantikoú F'ltro apocéteush§ neroú Filtrki tou swl na trofod--s'a§ Profúlaxh kat tou pgou «Adeiasma angkh§ Cr sh s s s s s s Kantrn ceiristhr'ou Perigraf ceiristhr'ou Sumboulé§ gia to plúsimo Dialog Qermokras'e§ Mégista fort'a roúcwn Prin ap-- to f--rtwma twn roúcwn Exafnish twn lekédwn Aporrupantik kai epipr--sqeta Dieqn súmbola gia to ceirism-- twn ufasmtwn Progrmmata plus'mato§ Akolouq'a twn energei·n Probl mata sth leitourg'a 39 PROEIDOPOIHSEIS E'nai spouda'o na diathre'te to par--n egceir'dio cr sh§ maz' me to plunt rio gia opoiad pote mellontik angkh. [. . . ] O swl na§ apocéteush§ den qa prépei na parousizei tsak'smata. Topoqet ste ton kat m ko§ tou pat·mato§ kai shk·ste ton kont sthn apocéteush. P0022 P0023 Hlektrik súndesh To plunt rio problépetai na leitourge' sta 220230V monofasik--, 50Hz. Elégxte thn oikiak egkatstash na e'nai se qésh na antéxei to mégisto apaitoúmeno fort'o (2, 25 kW), lambnonta§ up--yh kai ti§ lle§ suskeué§ pou crhsimopoioúntai. Sundéste to plunt rio se mia pr'za tou reúmato§ me ge'wsh O kataskeuast § apopoie'tai opoiad pote euqúnh gia blbe§ gia traúmata pou mpore' na proélqoun ap-- thn mh sebasm-- tou proanafer--menou kan--na asfleia§. 43 ELLHNIKA CRHSH Kantrn ceiristhr'ou 1 234 56 7 8 Perigraf ceiristhr'ou 1. P'naka§ programmtwn Sa§ bohqei na epiléxete to pi-- katllhlo pr--gramma gia ta roúca sa§. 5. Koump' ekk'nhsh§/stamat mato§ Pat ste aut-- to koump' gia na qésete se leitourg'a to plunt rio, af ste to na gur'sei sthn prohgoúmenh qésh tou gia na diak--yete éna pr--gramma gia na k--yete thn hlektrik trofodos'a tou plunthr'ou. Prin epiléxete éna pr--gramma prin allxete éna pr--gramma pou br'sketai se exélixh, to plunt rio prépei na aposundéetai ap-- to reúma, apeleuqer·nonta§ to koump' ekk'nhsh§/stamat mato§. 2. Koump' "ner-- ston kdo" (kat tou tsalak·mato§) Pat ste aut-- to koump' sta progrmmata gia sunqetik ufsmata gia na mplokrete to deiasma tou neroú sto teleuta'o xébgalma. Aut-- apofeúgei th dhmiourg'a tslakwmtwn sthn per'ptwsh pou af sete ta roúca sto plunt rio met to télo§ tou plus'mato§. Gia na adeisete to ner--, xanapat ste to 'dio koump', gia na xebglete elafr me fug--kentro, epiléxte to pr--gramma "F" (súntomo st'yimo). 6. Lampki elégcou leitourg'a§ E'nai anamméno --tan to plunt rio e'nai se leitourg'a kai sb nei sto télo§ tou progrmmato§. 7. Endec--mena epipr--sqeta ugr gia na malak·soun gia na kollaristoún ta roúca, qa prépei na adeiastoún sth q kh me to súmbolo prin na arc'sei to pr--gramma plus'mato§. To ugr-- leukantik-- crhsimopoie'tai m--no sta spra sta anqektik crwmatist ufsmata ap-- lin-- ap-- bambki. Gia ti§ d--sei§ twn epipr--sqetwn kai tou leukantikoú, akolouqe'te ti§ ende'xei§ twn paragwg·n. Pos--thta tou aporrupantikoú pou crhsimopoie'tai. To e'do§ kai h pos--thta tou aporrupantikoú exart·ntai ap-- to e'do§ tou ufsmato§, ap-- to fort'o, ap-- to baqm-- th§ brwmi§ kai ap-- th sklhr--thta tou neroú pou crhsimopoie'tai. Gia thn taxin--mhsh th§ sklhr--thta§ tou neroú crhsimopoioúntai ta leg--mena ep'peda sklhr--thta§. Mpore'te na zht sete plhrofor'e§ gia aut ta ep'peda ap-- ton arm--dio organism-- diqesh§ ap-- ti§ dhmotiké§ uphres'e§. Akolouq ste ti§ odhg'e§ gia ti§ d--sei§ pou anaférontai ap-- ton kataskeuast . Crhsimopoie'te mikr--terh pos--thta aporrupantikoú an: ­ plénete l'ga roúca ­ ta roúca e'nai l'go br·mika ­ dhmiourge'tai polú§ afr--§ kat th dirkeia tou plus'mato§. Baqmo' sklhr--thta§ tou neroú Baqmo' Ep'pedo Carakthristik germaniko' ¡dH galliko' ¡T. H. Aporrupantik kai epipr--sqeta «Ena kal-- apotélesma sto plúsimo exarttai ap-- thn epilog tou aporrupantikoú kai ap-- ti§ swsté§ d--sei§ tou. Swsté§ d--sei§ shma'nei apofug spatlh§ kai prostas'a tou peribllonto§. Par--lo pou e'nai biodiaspaz--mena, ta aporrupantik periécoun stoice'a pou prokaloún zhmi sthn lept oikologik isorrop'a th§ fúsh§. H epilog tou aporrupantikoú exarttai ap-- to e'do§ tou ufsmato§ (eua'sqhta, mllina, bambaker, k. l. ), ap-- to cr·ma, ap-- th qermokras'a tou plus'mato§ kai ap-- to baqm-- th§ brwmi§. [. . . ] Xanatopoqet ste to sth qésh tou kai xanabid·ste to swl na. P0041 Profúlaxh kat tou pgou An to plunt rio e'nai egkatesthméno s'éna c·ro --pou h qermokras'a mpore' na katébei ktw ap-- tou§ 0C, procwr ste --pw§ paraktw: ­ Kle'ste th brúsh tou neroú kai xebid·ste to swl na trofodos'a§ ap-- th brúsh. ­ Blte ti§ kre§ tou swl na apocéteush§ kai tou swl na trofodos'a§ se mia leknh pou e'nai topoqethménh sto ptwma. ­ Epiléxte to pr--gramma adeismato§ kai qéste to se leitourg'a éw§ --tou o epilogéa§ programmtwn ftsei sth qésh "Stop". Ektel·nta§ auté§ ti§ diadikas'e§ to ner-- pou ménei mésa sto plunt rio qa adeisei, apofeúgonta§ th dhmiourg'a pgou kai kat sunépeia to spsimo twn endiafer--menwn tmhmtwn. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX AU96050-6I

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX AU96050-6I.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag