οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX ER8124I

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX ER8124I Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX ER8124I θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX ER8124I


AEG-ELECTROLUX ER8124I : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (372 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   AEG-ELECTROLUX ER8124I (1165 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX ER8124I

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] fridge - freezer / æY°EIOKATAæYKTHTM / Sogutucu - Dondurucu INSTRUCTION BOOK O¢H°IETM XPHTMHTM KULLANIM KILAVUZU ERN 2921 ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE GB EL 2223 196-81 TR KULLANIM <çinin temizlenmesi Cihazi ilk kez kullanmadan önce içi ve iç aksesuarlarini nötr sabunlu ilik su ile silerek yeni cihazlarda var olan kokuyu gidermeye çalifliniz. Deterjan veya aflindirici tozlar kullanmayiniz, boyaya zarar verebilirler. Cihaz üzerinde, taze gidalari dondurabildi¤ini, dondurulmufl gidalari saklayabildi¤ini ve buz üretebildi¤ini gösteren sembol bulunmaktadir. ¶POEI¢O¶OIHTMEITM E>Ó·È ÔÏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ̤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÛÛÎÂ< ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ ·Ùfi Ì ÙÈ~ ÔËÁ>Â~ ¯Ú<ÛË~ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÛÌ, ÔÏÂÛÙÂ. TM ÂÚ>Ù^ÛË Ô Ë ÛÛÎÂ< ^ÏËiÂ> < ÌÂÙ·ÊÂÚiÂ> Û ¿ÏÏÔ ÈÈÔÎÙ<ÙË, < ¿Ó ÌÂÙ·ÎÔÌ>ÛÂÙÂ Î·È ÙËÓ ·Ê<ÛÂÙÂ, , Â, ·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ i· ÌÂ>ÓÂÈ ÛÙË ÛÛÎÂ<, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô Î·ÈÓÔÚÈÔ~ ÈÈÔÎÙ<ÙË~ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÍÔÈÎÂÈ^iÂ> Ì ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Î·È ÙÈ~ Û¯ÂÙÈΤ~ ÚÔÂÈÔÔÈ<ÛÂÈ~. [. . . ] °Ú>ÛÙ ÙÔÓ È·ÎfiÙË ÙÔ iÂÚÌÔÛÙ¿ÙË (E), ÛÌÊ^Ó· Ì ÙËÓ ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÔÏÔÁÈÔ ¤Ú· ·fi ÙË i¤ÛË "" (È·ÎÔ< ÏÂÈÙÔÚÁ>·~). H ϯÓ>· ÔËÁfi~ (A) i· ·Ó¿, , ÂÈ ÔÂÈÎÓÔÓÙ·~ fiÙÈ Ë ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ>. H ϯÓ>· ÚÔÂÈÔÔ>ËÛË~ (C) i· ·Ó¿, , ÂÈ, ÔÂÈÎÓÔÓÙ·~ fiÙÈ Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÂÓÙfi~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Â>Ó·È , , ËÏ<. °È· Ó· È·Îfi, , ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·, ·Ï¿ ÁÚ>ÛÙ ÙÔÓ È·ÎfiÙË ÙÔ iÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ÛÙËÓ i¤ÛË "". T·¯Â>· ηٿ, , ÍË °È· ÙËÓ Ù·¯Â>· ηٿ, , ÍË Ù^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó, ÂÚÈÛÙÚ¤, , Ù ÙÔ ÎÔÌ> N-S (D) ÚÔ~ ÙÔ ÛÌ, ÔÏÔ "S". £· ·Ó¿, , ÂÈ Ë ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Ù·¯Â>·~ ηٿ, , ÍË~ (B). · · §¯Ó>· ÚÔÂÈÔÔ>ËÛË~ (C) H ϯÓ>· ÛÓ·ÁÂÚÌÔ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ ·Ó¿, ÂÈ ·ÙfiÌ·Ù· οi ÊÔÚ¿ Ô Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÂÓÙfi~ ÙÔ Î·Ù·, , ÎÙË ·ÓÂ, ·>ÓÂÈ ¿Ó^ ·fi Ì>· ÛÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÈÌ< Ë ÔÔ>· i¤ÙÂÈ Û Î>ÓÓÔ Ì>· ÈηÓÔÔÈËÙÈο Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÛÓÙ<ÚËÛË Ù^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó. E>Ó·È ·fiÏÙ· ÊÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ó· ·Ú·ÌÂ>ÓÂÈ ÁÈ· Ï>ÁÔ ·Ó·Ì̤ÓË Ë Ï¯Ó>· ÛÓ·ÁÂÚÌÔ ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~, ·Ì¤Û^~ ÌÂÙ¿ Ô i· ÙÂiÂ> Û ÏÂÈÙÔÚÁ>· Ô Î·Ù·, , ÎÙË~. £· ·Ú·ÌÂ>ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÈÙ¯iÂ> Ë , ¤ÏÙÈÛÙË iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÁÈ· ÙËÓ ÛÓÙ<ÚËÛË Ù^Ó Î·ÙÂ, , Á̤Ó^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó. Servis / Bakim · · Cihazin montajinda elektrik iflleri için yetkili bir elektrikçi gereklidir. Cihazin bakim ve onarimi yetkili servis tarafindan yapilmali ve sadece orijinal yedek parça kullanilmalidir. Hiçbir flekilde cihazi kendi bafliniza tamir etmeye çaliflmayiniz. Tecrübesiz kiflilerce yapilacak onarimlar yaralan- malara hatta ciddi arizalara neden olabilir. Cihazin so¤utucu ünitesinde hidrokarbon bulundu¤undan bakim ve servis yetkili teknisyenlerce yapilmalidir. 28 · PiÌÈÛË ÙË~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ H iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÚiÌ>ÂÙ·È ·ÙfiÌ·Ù· Î·È ÌÔÚÂ> Ó· ·Ó¤, ÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÙ¯ÂÈ ÌÈ· , , ËÏfiÙÂÚË iÂÚÌÔÎÚ·Û>· (ÈÔ ÂÛÙ<) ÁÚÓÒÓÙ·~ ÙÔÓ È·ÎfiÙË ÙÔ iÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ÚÔ~ ÙÈ~ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÂ~ i¤ÛÂÈ~ < Ó· ÌÂÈ^iÂ> (ÈÔ ÎÚÔ) ÁÚÓÒÓÙ·~ ÙÔÓ È·ÎfiÙË ÛÙÈ~ , , ËÏfiÙÂÚÂ~ i¤ÛÂÈ~. H ·ÎÚÈ, <~ ÚiÌÈÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏÂÁÂ> ¤¯ÔÓÙ·~ ' fi, , ÈÓ fiÙÈ Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÛÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi ÙÔ , , ÁÂ>Ô ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi: ñ TËÓ iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÙÔ ^Ì·Ù>Ô, ñ ¶fiÛÔ Û¯Ó¿ ·ÓÔ>ÁÂÙ ÙËÓ fiÚÙ·, ñ Afi ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ Ê·ÁËÙÔ Ô ·ÔiËÎÂÂÙ·È, ñ TËÓ i¤ÛË ÙË~ ÛÛÎÂ<~. M>· ÌÂÛ·>· ÚiÌÈÛË Â>Ó·È ÛÓ<i^~ Ë ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏË. · 17 K·Ù¿, , ÍË ÊÚ¤ÛÎ^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó O ηٷ, , ÎÙË~ ÙÂÛÛ¿Ú^Ó ·ÛÙ¤Ú^Ó , Â>Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ~ ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ·Ôi<ÎÂÛË Î·ÙÂ, , Á̤Ó^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó ÙÔ ÂÌÔÚ>Ô Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿, , ÍË ÊÚ¤ÛÎ^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó. °È· ÙËÓ Ù·¯Â>· ηٿ, , ÍË ÙÚÔÊ>Ì^Ó, Û ÂÚ>Ù^ÛË Ô Ë ÛÛÎÂ< <Ù·Ó ÂÎÙfi~ ÏÂÈÙÔÚÁ>·~, ÚiÌ>ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù·, , ÎÙË ÛÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· Ù·¯Â>·~ ηٿ, , ÍË~ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ÒÚÂ~, ÚÈÓ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ ̤۷ Ù· ÙÚfiÊÈÌ·. AÓ fiÌ^~ Ô Î·Ù·, , ÎÙË~ , Ú>ÛÎÂÙ·È <Ë Û ÏÂÈÙÔÚÁ>·, ÂÓÂÚÁÔÔÈ<ÛÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ< ÙË~ Ù·¯Â>·~ ηٿ, , ÍË~, ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 24 ÒÚÂ~ ÚÈÓ ÙÔÔiÂÙ<ÛÂÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· ̤۷. TÔÔiÂÙ<ÛÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· Ô i¤ÏÂÙ ӷ ηٷ, , ÍÂÙ ÛÙÔ ¿Ó^ ÛÚÙ¿ÚÈ ÙÔ i·Ï¿ÌÔ Î·Ù¿, , ÍË~, ÁÈ·Ù> Â>Ó·È ÙÔ ÈÔ , , ¯Úfi. TMËÌ·ÓÙÈÎ< ·Ú·Ù<ÚËÛË MËÓ ÙÔÔiÂÙÂ>Ù ·ÓiÚ·ÎÔ¯· ÔÙ¿ (·Ó·, , ÎÙÈο, ÎÙÏ) ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ù¿, , ÍË, ÁÈ·Ù> ÌÔÚÂ> Ó· ÂÎÚ·ÁÔÓ. T· ·Á¿ÎÈ·, ·Ó ¤ÚiÔÓ Û ·Ê< Ì ÙÔ ¤ÚÌ· ÙË ÛÙÈÁÌ< Ô Ù· , Á¿ÂÙ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿, , ÍË, ÌÔÚÂ> Ó· ÎÔÏÏ<ÛÔÓ ¿Ó^ ÙÔ Î·È Ó· ÙÔ ÂÚÂi>ÛÔÓ. N· iÌ¿ÛÙ ¿ÓÙÔÙ fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fi, , ÍË, Ù· ηÙÂ, , Á̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ· ·ÏÏÔÈÒÓÔÓÙ·È ÛÓÙÔÌ·. MÈÎÚ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÙÚÔÊ>Ì^Ó ÌÔÚÔÓ Ó· Ì·ÁÂÈÚÂÙÔÓ ÂÓÒ Â>Ó·È ·ÎfiÌË Î·ÙÂ, , Á̤ӷ, ηÙÂiÂ>·Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù¿, , ÍË: Û' ·Ù<Ó ÙËÓ ÂÚ>Ù^ÛË Ô ¯ÚfiÓÔ~ È¿ÚÎÂÈ·~ ÙÔ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ~ i· Â>Ó·È ÌÂÁ·ÏÙÂÚÔ~. µÁ¿ÏÙ ٷ Ï·Î>È· Î·È Î¿ÓÙ ¤Ó· ÛËÌ¿È Û ·fiÛÙ·ÛË 8 ¯ÈÏ. ·fi ÙÔ ÂÍ^ÙÂÚÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙË~ fiÚÙ·~, Ì ÙÔ Î·ÚÊ> (K). 8mm °È· Ó· οÓÂÙ ·Á¿ÎÈ· H ÛÛÎÂ< Â>Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Ì>· < Ô i<ÎÂ~ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÂ>Ù ӷ οÓÂÙ ·Á¿ÎÈ·. °ÂÌ>ÛÙ ·Ù¤~ ÙÈ~ i<ÎÂ~ Ì ÓÂÚfi Î·È ÙÔÔiÙ<ÛÙ ÛÙËÓ Î·Ù¿, , ÍË. MËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈÎÂ>ÌÂÓ· ÁÈ· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÈ~ i<ÎÂ~ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿, , ÍË. K Ha §ÂÈÙÔÚÁ>· TÔÔiÂÙ<ÛÙ ÙËÓ Ú>· ÛÙËÓ ·ÚÔ¯< ÚÂÌ·ÙÔ~. [. . . ] BÁ¿ÏÙ ٷ ηÙÂ, , Á̤ӷ ÙÚfiÊÈÌ·, ÙÏ>ÍÙ ٷ Ì ·ÚÎÂÙ¤~ ÂÊËÌÂÚ>Â~ Î·È ÙÔÔiÂÙ<ÛÙ ٷ Û ¤Ó· ÚÔÛÂÚfi ̤ÚÔ~. AÊ<ÛÙ ÙËÓ fiÚÙ· ·ÓÔȯÙ< Î·È , ¿ÏÙ ÙËÓ Ï·ÛÙÈÎ< ÍÛÙÚ· ̤۷ ÛÙËÓ ÂÈÈÎ< ÔÔ¯< Ô ¿Ú¯ÂÈ ÛÙË , ¿ÛË ÙÔ Î·Ù·, , ÎÙË. B¿ÏÙ ·fi οÙ^ Ì>· ÏÂηÓ>ÙÛ· ÁÈ· ÙË ÛÏÏÔÁ< ÙÔ ÓÂÚÔ Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÏÂÈÒÛÈÌÔ ÙÔ ¿ÁÔ. MÂÙ¿ ÙËÓ Ï<ÚË ·fi, , ÍË, ÛÙÂÁÓÒÛÙ ηϿ ÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi ÙÔ i·Ï¿ÌÔ. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX ER8124I

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX ER8124I.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag