οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX EUN822

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX EUN822 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX EUN822 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX EUN822


AEG-ELECTROLUX EUN822 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (233 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX EUN822

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] æÁÂÈÔ - K·Ù·, , ÁÎÙË~ O¢H°IETM XPHTMHTM EUN 822 ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE 2223 184-72 GR ¶POEI¢O¶OIHTMEITM E>Ó·È ÔÏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ̤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÛÛÎÂ< ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ ·Ùfi Ì ÙÈ~ ÔËÁ>Â~ ¯Ú<ÛË~ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÛÌ, ÔÏÂÛÙÂ. TM ÂÚ>Ù^ÛË Ô Ë ÛÛÎÂ< ^ÏËiÂ> < ÌÂÙ·ÊÂÚiÂ> Û ¿ÏÏÔ ÈÈÔÎÙ<ÙË, < ¿Ó ÌÂÙ·ÎÔÌ>ÛÂÙÂ Î·È ÙËÓ ·Ê<ÛÂÙÂ, , Â, ·È^iÂ>Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ>ÈÔ i· ÌÂ>ÓÂÈ ÛÙË ÛÛÎÂ<, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô Î·ÈÓÔÚÈÔ~ ÈÈÔÎÙ<ÙË~ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÍÔÈÎÂÈ^iÂ> Ì ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>· ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Î·È ÙÈ~ Û¯ÂÙÈΤ~ ÚÔÂÈÔÔÈ<ÛÂÈ~. E¿Ó ·Ù< Ë ÛÛÎÂ< Ô ¤¯ÂÈ Ì·ÁÓËÙÈÎ< fiÚÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ<ÛÂÈ ÌÈ· ·Ï·È¿ ÛÛÎÂ< Ë ÔÔ>· ¤¯ÂÈ ÎÏÂÈ·ÚÈ¿, , Â, ·È^iÂ>Ù fiÙÈ ·¯ÚËÛÙÂÛ·Ù ·Ù<Ó ÙËÓ ÎÏÂÈ·ÚÈ¿ ÚÈÓ ÂÙ¿ÍÂÙ ÛÙ· ÛÎÔ>È· ÙËÓ ·Ï·È¿ Û·~ ÛÛÎÂ<. OEÙÛÈ i· ·ÔÊÁÂÙ ӷ ÙËÓ Î¿ÓÂÙ ·Á>· ÎÈÓÓÔ ÁÈ· οÔÈÔ ·È>. [. . . ] 2 XÚ<ÛË - K·i·ÚÈÛÌfi~ ÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎÔ - ÈÓ·Î·Û ÂÏÂÁÎÔ - §ÂÈÙÔÚÁ>· - PiÌÈÛË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·~ - . ·¯Â>· ·Ù¿, , ÍË - §¯Ó>· ÚÔÂÈÔÔ>ËÛË~ (C) . 4 XÚ<ÛË - ·Ù¿, , ÍË Ó^ÒÓ ÙÚÔÊ>Ì^Ó - Ôi<ÎÂÛË ÂÚηÙÂ, , Á̤Ó^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó - Afi, , ÍË - . °È· Ó· οÓÂÙ ·Á¿ÎÈ· . 5 YÔÂ>ÍÂÈ~ - YÔÂ>ÍÂÈ~ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôi<ÎÂÛË ÙÚÔÊ>Ì^Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿, , ÍË - . YÔÂ>ÍÂÈ~ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôi<ÎÂÛË Î·ÙÂ, , Á̤Ó^Ó ÙÚÔÊ>Ì^Ó . 6 TMÓÙ<ÚËÛË - ¶ÂÚÈÔÈÎfi~ ηi·ÚÈÛÌfi~ - ¶ÂÚ>ÔÔÈ ·Ú¿ÓÂÈ·~ - Afi, , ÍË . 7 EÍËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο / T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο . 8 EÁηٿÛÙ·ÛË - TÔÔi¤ÙËÛË - HÏÂÎÙÚÈÎ< ÛÓÂÛË - AÏÏ·Á< ÏÂÚ¿~ ·ÓÔ>ÁÌ·ÙÔ~ ÙË~ fiÚÙ·~ . 9 OËÁ>Â~ ÁÈ· ÔÏÈÎfi ÂÓÙÔȯÈÛÌfi ÙË~ ÛÛÎÂ<~ . 10 3 XPHTMH K·i·ÚÈÛÌfi~ ÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎÔ ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ<ÛÂÙ ÙËÓ ÛÛÎÂ< ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÏÓÂÙ ÙÔ ÂÛ^ÙÂÚÈÎfi ÙË~ Î·È fiÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ<Ì·Ù· Ô Â>Ó·È Ì¤Û· Ì ¯ÏÈ·Úfi ÓÂÚfi Î·È Ì·Ï·Îfi Û·ÔÓÈ ÁÈ· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙËÓ ÙÈÎ< ÌÚ^È¿ ÙÔ Î·ÈÓÔÚÁÈÔ ÚÔ°fiÓÙÔ~ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÂÁÓÒÛÙ fiÏË ÙËÓ ÛÛÎÂ<. ¶ÚÔÛÔ¯<: MËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ>Ù ·ÔÚÚ·ÓÙÈο < ÏÂÈ·ÓÙÈΤ~ ÛÎfiÓÂ~, ηiÒ~ ·Ù¤~ i· ÌÔÚÔÛ·Ó Ó· ηٷÛÙÚ¤, , ÔÓ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ¶INAKATM E§E°XOY PLQ 0$; $ A. §¯Ó>· ÏÂÈÙÔÚÁ>·~ B. £ÂÚÌÔÛÙ¿ÙË~ C. §¯Ó>· Ù·¯Â>·~ , , ÍË~ D. ¶Ï<ÎÙÚÔ NÔÚÌ¿Ï / T·¯Â>·~ , , ÍË~ E. §¯Ó>· ÚÔÂÈÔÔ>ËÛË~ % &'( §ÂÈÙÔÚÁ>· EÈÛ¿ÁÂÙ ÙËÓ Ú>· ÛÙËÓ ·ÚÔ¯< ÚÂÌ·ÙÔ~. °Ú>ÛÙ ÙÔÓ È·ÎfiÙË ÙÔ iÂÚÌÔÛÙ¿ÙË (B), ÛÌÊ^Ó· Ì ÙËÓ ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÔÏÔÁÈÔ ¤Ú· ·fi ÙË i¤ÛË "" (È·ÎÔ< ÏÂÈÙÔÚÁ>·~). H ϯÓ>· ÔËÁfi~ (A) i· ·Ó¿, , ÂÈ ÔÂÈÎÓÔÓÙ·~ fiÙÈ Ë ÛÛÎÂ< ÏÂÈÙÔÚÁÂ>. H ϯÓ>· ÚÔÂÈÔÔ>ËÛË~ (E) i· ·Ó¿, , ÂÈ, ÔÂÈÎÓÔÓÙ·~ fiÙÈ Ë iÂÚÌÔÎÚ·Û>· ÂÓÙfi~ ÙË~ ÛÛÎÂ<~ Â>Ó·È , , ËÏ<. °È· Ó· È·Îfi, , ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔÚÁ>·, ·Ï¿ ÁÚ>ÛÙ ÙÔÓ È·ÎfiÙË ÙÔ iÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ÛÙËÓ i¤ÛË "". ·¯Â>· ·Ù¿, , ÍË °È· Ù·¯Â>· ηٿ, , ÍË ·Ù<ÛÙ ÙÔÓ È·ÎfiÙË ¡/S (D). ÂÓÂÈÎÙÈÎ< ϯÓ>· Ù·¯Â>·~ ηٿ, , ÍË~ (C) i· ·Ó¿, , ÂÈ. [. . . ] °È· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ·fi, , ÍË ÙÔ ÙÌ<Ì·ÙÔ~ ÙË~ ηٿ, , ÍË~ ÚÔ¯^Ú<ÛÙ ^~ ÂÍ<~: BÁ¿ÏÙ ÙËÓ Ú>· < ÁÚ>ÛÙ ÙÔÓ È·ÎfiÙË ÙÔ iÂÚÌÔÛÙ¿ÙË ÛÙË i¤ÛË "". AÊ·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ÙÚfiÊÈÌ·, ÙÏ>ÍÙ ٷ Û ÔÏϤ~ ÂÊËÌÂÚ>Â~ Î·È , ¿ÏÙ ٷ Û ÚÔÛÂÚfi ̤ÚÔ~. AÊ<ÛÙ ÙËÓ fiÚÙ· ·ÓÔȯÙ<. B¿ÏÙ ÙËÓ Ï·ÛÙÈÎ< Û¿ÙÔÏ· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË i¤ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î¿Ù^, ÙÔÔiÂÙ<ÛÙ ·fi οÙ^ ¤Ó· Ô¯Â>Ô ÁÈ· Ó· Ì·¤, , ÂÙ ÙÔ ÏÈ^̤ÓÔ ÓÂÚfi. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX EUN822

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX EUN822.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag