οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX FOEN CURLER FC1000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX FOEN CURLER FC1000 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX FOEN CURLER FC1000 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX FOEN CURLER FC1000


AEG-ELECTROLUX FOEN CURLER FC1000 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2060 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX FOEN CURLER FC1000

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Oi paroùsez plhroforìez paréxontai gia mia kalùterh asfàleia. PREPEI na tiz diabàsete prosextikà prin thn egkatàstash ç th xrçsh thz syskeyçz. Egkatàstash q q q q q Aytç h syskeyç eìnai polù barià. Eìnai epikìndyno na tropopoieìte tiz prodiagraféz ç na prospaueìte na tropopoiçsete aytò to proiòn me opoiodçpote tròpo. Bebaivueìte òti h syskeyç den patàei pànv sto hlektrikò kalèdio trofodòthshz. [. . . ] Proséxete òtan bàwete ç bgàwete kofterà skeùh, òpvz maxaìria. Ta maxairopçroyna prépei na topouetoùntai sto apospèmeno kalàui maxairopçroynvn me tiz labéz toyz proz ta kàtv. Eàn oi labéz toyz diapernoùn ton pàto toy kalauioù, empodìwontaz ton kàtv braxìona cekasmoù, topoueteìte ta maxairopçroyna me tiz labéz proz ta pànv. Bàwete ta koytàlia anakateména me ta àlla maxairopçroyna gia na mhn kollçsoyn metajù toyz. Ta ashménia maxairopçroyna éxoyn thn tàsh na mayrìwoyn eàn anakateytoùn me ta anojeìdvta maxairopçroyna. Topouetçste ta sto kalàui gia ta maxairopçroyna xvristà apò ta ypòloipa. Gia na epitùxete kalùterez epidòseiz synistàtai na xrhsimopoieìte ton/toyz stàntar diaxvristç/éz (eàn to sxçma ki oi diastàseiz tvn maxairopçroynvn to epitrépoyn). UI71 7 Rùumish ùcoyz toy epànv kalauioù Eàn prépei na plùnete polù megàla piàta (pànv apò 27 ek. Gia profylaktikoùz lògoyz, mhn ta plénete mawì. Siderénia ç manteménia antikeìmena mporoùn na skoyriàsoyn kai na lekiàsoyn àlla skeùh. To aloymìnio teìnei na skoyrùnei, o xalkòz, to pioùter ki o oreìxalkoz teìnoyn na lekiàwoyn. Se perìptvsh amfibolièn symboyleyteìte ton kataskeyastç toy skeùoyz. Genikà de synistàtai na anoìgete thn pòrta òtan to mhxànhma brìsketai se leitoyrgìa. Eàn, entoùtoiz, anoixteì h pòrta, mia diàtajh asfàleiaz stamatà to mhxànhma. Prosoxç Mhn anoìjete thn pòrta katà th diàrkeia thz fàshz uérmanshz: ua mporoùse na proklhueì h diarroç kaytoù neroù. Xreiàwetai na paìrnete profylàjeiz eàn anoixteì h pòrta katà th diàrkeia thz fàshz uérmanshz ç amésvz metà to téloz toy progràmmatoz, giatì mporeì na diafùgei kaytòz atmòz. 5. 6. Kleìste thn pòrta toy plynthrìoy piàtvn Epiléjte to prògramma Stréfete to diakòpth proz ta dejià méxri na sympései o ariumòz toy progràmmatoz poy epiuymeìte me to deìkth anaforàz ston pìnaka elégxoy. Epilégete th uermokrasìa thz kùriaz plùshz sùmfvna me tiz odhgìez sto kefàlaio "Progràmmata plùshz" (blépe "Apaitoùmena koympià"). 7. 8. Arxìste to prògramma Kleìste thn pòrta toy plynthrìoy piàtvn. H endeiktikç lyxnìa On/Off ua anàcei kai to mhxànhma ua jekinçsei. Eàn epiuymeìte na diakòcete to prògramma plùshz opoiadçpote stigmç patçste janà to koympì. 10 Syntçrhsh kai kauariòthta Esvterikòz kauarismòz Kauarìste ta steganà thz pòrtaz kai toyz dianomeìz aporrypantikoù kai lampryntikoù me éna notisméno panì. Kàue treiz mçnez, energopoieìte éna prògramma plùshz stoyz 65ºC xvrìz skeùh, me aporrypantikò. Mh xrhsimopoieìte poté to plyntçrio piàtvn xvrìz fìltra. H làuoz topouéthsh tvn fìltrvn epiférei àsxhma apotelésmata sthn plùsh. O kauarismòz tvn fìltrvn eìnai aparaìthtoz gia thn kalùterh dynatç leitoyrgìa thz syskeyçz. Kauarismòz toy kentrikoù fìltroy: (metà apò kàue plùsh) Ta ypoleìmmata faghtoù mporeì na syssvreytoùn mésa sto kentrikò fìltro (A) kai prépei na afairoùntai periodikà jeplénontaz to fìltro me trexoùmeno nerò. [. . . ] Me agvgò ston toìxo efodiasméno me ejaerismò, me elàxisth esvterikç diàmetro 4 ek. Ø Aytò to plyntçrio piàtvn mporeì na trofodothueì kai me westò (max 60°C)kai me krùo nerò. H trofodòthsh me westò nerò den eìnai pànta apotelesmatikç me ta polù brèmika piatikà giatì syntomeùei polù ta progràmmata plùshz. CS09 Ø 18 Syndéseiz paroxçz neroù max 100 cm H topikç Arxç 'Ydreyshz ua saz enhmerèsei gia to méso òro diakùmanshz thz pìeshz sthn perioxç saz. To plyntçrio piàtvn éxei éna svlçna paroxçz ki énan apoxéteyshz poy mporoùn na strafoùn ki oi dùo aristerà ç dejià anàloga me tiz anàgkez thz egkatàstashz. O sfigktçraz prépei na mpei kalà gia na apofeyxuoùn diarroéz neroù. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX FOEN CURLER FC1000

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX FOEN CURLER FC1000.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag