οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX HK854080XB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX HK854080XB Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX HK854080XB θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX HK854080XB


AEG-ELECTROLUX HK854080XB : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (7256 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   AEG-ELECTROLUX HK854080XB (2448 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX HK854080XB

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] é áüõåò åééÞåéò ßáé éá ç áÜåéá ü. á Ýåé á éò éáÜåå é áü ç åáÜáç Þ ç Þç çò õåõÞò. õáéýµå éá ç Þ. · ¼á ááÜåå ç õåõÞ áò, åáåÜåå ç áµÝò . [. . . ] Âåáéåßå üé å Ýåáé å åáÞ µå ß Þ Üé Ýé. 2 4. áßé åééµý 1 éåüµå Þ Ýáçò/ Þçò åéõßáò 2 éåüµå Þ µéÞò üçáò ýçò 3 Þ «Ýõµá õ» 4 éÝáò áýçáò þ 5 éáüçò åéÞò ܵµáò 6 åµÜçò 123 4 5 6 4. 2. þò áµáéåßáé µéá ýç é Ýåå ç õåõÞ å áéÞ åéõßá éá þç Ü õéýµå á áµáéÞåå µéá ýç ßò ýá µå áõáéü õò 90°C þå á õåß Üò. 4. 2. 3. éÞ áýçáò õßµáò éÝå ç áýçá õßµáò õ áééåß ç ýç ý áò áé áµü õáßáò õ Ýåå Ýò çò ýçò. åéÝò õåéýåé á õáÜ õßµáá á ܵµáá éá áµáåÜ. á õßµáá áõÜ µåéþáé éá õò ýõò õåéþ, µÜé áé åõáßç. 4. 2. 1. ݵéµá õ Üõ · ßå áÜé õ õçßõ. · ßå Ü éÝáò Þ áÜéçò áé á ý µÞµáá áßõ µå áõüµá ü. · åÞå á ýá, åßå á áÜéá õ Üõ áé áÜé çò õåõÞò. åéßçç: é åßåå áÜé çò õåõÞò, åáéåßå üé Ýåå åßåé á áÜéá õ Üõ: ·á ý áÜéá Ýåé á Ýõ ååß. · Þ áÜéçò Ýåé á åÝåé. 4. 2. 4. éáÞ áé åéµáßá ý éá ýéµ · åßå á ýá áò ýµá µå ý õ õܵáò áé á ýµá õ çéµéýáé éò åéÝåò ý (åßå µÞµá 6. 4 : éåÞ ýµá éá ç áéµåþéç õáµÜ): áéÞ ýç éá áåéÜ ýá õ µý á áÝõ åáéü ýéµ áé ýéµ, ááü ýéµ éá åõáÞ ýá õ åéÜáé åéüå Þ. éá ýç áܵåéþ ý, éáåéý ýõ õܵáò, éáÝå ååß üáµµá áé ç åµáßá õ åßáé áÜçá éá é åõáßç ýáµá. · ýåå á åõÜ áé á µáéÜ ýá åéÜ. éáåéÜ, á åõÜ ýá µåß á µáéý Þ ßõ é. · á áéýéá ýá õÜ Üõ ý þµá. é' áõü á éµÜå á á Ýåå åéÜ ç þç Ü. á áõåßå éò çßåò éò åéÝåò «éü ýéµ» áé «åÝò Ýò éü ýéµ». · åéÜå éò Ýåò áé åéþå á ýá. · áéÝå ááÜ õµéÜ, áßåò , üåò, åüåò. åßå á åµõÜ áé Ýå üéá áé Ýåò. · õßå áÜá (µÝáÝ) á ýá µå éáåéÜ þµáá õáµÜ (. [. . . ] ááßå µå åýµå åü. ááÜåå ß áé éþå áÜ ç Ü åéþ õ éý. åßå Üé. ááßå õÜé Ü áü åýµå åü µå Ýá õÜé Þ áÜé. Âåáéåßå üé á éüéá ß µÝò õ õáéý å åßáé áµÝá. ý ááßåå ß åßå ç üá. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX HK854080XB

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX HK854080XB.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag