οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX S74100DTX0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX S74100DTX0 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX S74100DTX0 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX S74100DTX0


AEG-ELECTROLUX S74100DTX0 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3248 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   AEG-ELECTROLUX S74100DTX0 (1020 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX S74100DTX0

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Tam olarak memnun kalman>z için, bu aç>klama kitapç>¤>n> dikkatlice okuyunuz. <lerde yararlanmak için saklay>n>z. Português: Agradecemos ter escolhido um Electrolux Excellio. Para garantir satisfação total, leia este livro de instruções com cuidado. . Nederlands: Dank u voor het kiezen van de Electrolux Excellio. [. . . ] µ µ µ ( ) µ µ. µ : * µ µ * µ µ, µ: µ µ Electrolux: (ref. HEPA ­ 5240/45 ­ µ 5228/29 HEPA: F) µµ µ . µ/ : µ µ µ µ µ ( ). µ µ µ , µ µ µ µ . , µ µ µ µ µ : floorcare@electrolux. se A) µ . . The Global Appliance Company Türkçe 5210 · 5225 · 5228 · 5229 · 5240 · 5245 Kullan>ma Bafllarken · Toz torbas>n>n yerinde oldu¤undan emin olun. · Tutucu `klik' sesiyle tam yerine oturana kadar hortumu yerlefltirin. (Serbest b>rakmas> için tutucuyu içeri do¤ru bast>r>n). · Teleskopik boruyu hortum tutma yerine ve yer ucuna birlikte iterek tak>n. 5210/25/28/29 > ç>kartmak için çevirin ve ters taraflara çekin. E¤er böyle bir durum olursa, torba dolu olmasa bile de¤ifltirin. Toz torbas>n> de¤ifltirmek için: A Mandal> aç>n ve kapa¤> arkaya çevirin. B Sürgülü ucu çekerek toz torbas>n> ç>kart>n. C Torba yuvalar>n> tutuculara yerlefltirerek yeni toz torbas>n> yerlefltirin. Afla¤>daki ifllemlerden sonra toz torbas>n>n de¤ifltirilmesini tavsiye ederiz: * hal> temizleme tozu kulland>ktan sonra * e¤er elektrikli süpürgeden kötü kokular geliyorsa, ayr>ca filtreyi de de¤ifltirmeniz gerekir Not: yaln>zca Electrolux orijinal toz torbalar>n> ve filtrelerini kullan>n: Toz torbas> (ref E41) Motor koruma filtresi (ref EF19) ­ Mikro filtresi (EF17) Y>kay>p tekrar kullanabilirsiniz HEPA filtresini (ref EF25a). Toz torbas> emniyet cihaz> Elektrikli süpürgenizin zarar görmesini engellemek için, toz torbas> olmadan kullanmay>n. Kapa¤>n toz torbas> olmadan kapanmas>n> engellemek için bir emniyet cihaz> yerlefltirilmifltir. Filtrelerin de¤ifltirilmesi Excellio elektrikli süpürgede iki filtre vard>r. Filtreler tak>l> de¤ilken elektrikli süpürgeyi kullanmay>n. Motor koruma filtresi ortalama olarak y>lda iki defa de¤ifltirilmelidir (veya gerekiyorsa daha s>k). Motor koruma filtresini de¤ifltirmek için: A) Mandal> aç>n ve kapa¤> geri çevirin. [. . . ] T>kan>kl>klar> önlemek için yer uçlar> düzenli olarak hortum tutma yeriyle temizlenmelidir. Lütfen, bu kitapç>¤>n arka k>sm>ndaki ek Electrolux bilgilerine de bak>n. Su: E¤er temizleyiciyle su çekilmiflse, motor Electrolux servisi taraf>ndan de¤ifltirilmelidir. Uzaktan kontrol modülü 5245 in pillerini bitti¤inde de¤ifltirin. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX S74100DTX0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX S74100DTX0.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag