οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX SK98849-6I INSTALLATION

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX SK98849-6I Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX SK98849-6I θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX SK98849-6I


AEG-ELECTROLUX SK98849-6I INSTALLATION: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (970 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   AEG-ELECTROLUX SK98849-6I (298 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX SK98849-6IINSTALLATION

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] · Mh qésete se leitourg'a to plunt rio, e n to kal·dio trofodos'a e'nai katestramméno e n o p'naka twn ceiristhr'wn h epif neia ergas'a parousi zoun bl be , oi opo'e apaitoún epémbash sto eswterik-- tou plunthr'ou. · Mhn epiceire'te na bg lete to fi ap-- thn pr'za trab·nta to kal·dio, all trab xte to 'dio to fi . · Mhn topoqete'te sto plunt rio roúca me lekéde ap-- benz'nh, alko--l, triclwroaiqulénio k. lp. E n crhsimopoi sete ta pro --nta aut prin to plúsimo twn roúcwn, e'nai apara'thto prin b lete ta roúca sto plunt rio, na af sete na exatmiste' to pro --n. [. . . ] Ta kainoúria crwmatist roúca mpore' sto pr·to plúsimo na xeb youn. Sa sumbouleúoume na ta plúnete xecwrist thn pr·th for . Elégxte m pw up rcoun sta roúca metallik antike'mena (p. c. k--pitse , koump·mata asfale'a diakosmhtiké karf'tse ). Koump·nete ti maxilaroq ke , ta fermou r, ti k--pitse kai ta koumpi . B zete ta roúca mikr·n diast sewn, --pw k ltse z·ne , se mia p ninh q kh se mia maxilaroq kh. Aut-- prépei na to k nete, étsi ·ste na mhn emplakoún ta sugkekriména roúca metaxú tou k dou kai tou túmpanou. Afairéste tou ep'monou lekéde prin thn plúsh. Tr'yte ta polú lerwména shme'a twn roúcwn, crhsimopoi·nta eidik-- aporrupantik-- aporrupantik-- pro·--n se morf p sta . Idia'tera prosektiko' prépei na e'ste me ti kourt'ne . Bg zete ta gantz kia ap-- ti kourt'ne b zeté ti se éna mikr-- d'ctu sakoul ki. Fort'o roúcwn Mhn uperfort·nete to plunt rio. Sta leuk roúca, crhsimopoi ste leukantik-- gia thn afa'resh twn upoleimm twn. K--kkino kras': af ste to roúco na mouli sei se aporrupantik--, xeplúnete kai crhsimopoi ste oxik-- oxú (x'di) kitrik-- oxú (lem--ni) kai sth sunéceia xeplúnete. Mel nh: an loga me th sústash th mel nh , pot'ste to úfasma arcik me aset--n (*) kai sth sunéceia me oxik-- oxú (x'di). Gia na afairésete ta upole'mmata ap-- ta leuk roúca, crhsimopoi ste leukantik-- kai sth sunéceia xeplúnete kal . Lekéde ap-- p'ssa: crhsimopoi ste pr·ta eidik-- aporrupantik-- gia thn afa'resh lekédwn, oin--pneuma benz'nh, kai sto télo plúnete me aporrupantik-- se morf p sta . (*) Mh crhsimopoie'te aset--n se roúca ap-- tecnht-- met xi. - Aporrupantik se ugr morf gia --lou tou túpou ufasm twn m--no gia m llina. To aporrupantik-- prépei na topoqete'tai sto surt ri prin thn énarxh tou progr mmato plúsh , sthn ant'stoich q kh sto dosometrht pou topoqete'tai apeuqe'a mésa ston k do. Sthn per'ptwsh aut , to pr--gramma pou qa epiléxete den prépei na perilamb nei pr--plush. E n crhsimopoie'te aporrupantik-- se ugr morf , to pr--gramma pou qa epiléxete den prépei na perilamb nei pr--plush. B lte to ugr-- aporrupantik-- sth q kh tou surtarioú amésw prin thn ekk'nhsh tou progr mmato . Ta pr--sqeta ugr malaktik pro·--nta ta pro·--nta kollar'smato prépei na topoqetoúntai sth q kh me to súmbolo prin thn ekk'nhsh tou progr mmato . [. . . ] Sa sumbouleúoume na ful xete --le ti prostateutiké diat xei , prokeiménou na ti crhsimopoi sete, se per'ptwsh pou qel sete mellontik na metaférete to plunt rio. ªÂ ¤Ó· ÎÏÂÈ> ÍÂ, ÈÒÛÙÂ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÈ~ Ô , >Â~ Ô , Ú>ÛÎÔÓÙ·È >Û^ Î·È Î¿Ù^. Afairéste tou§ 2 plastikoú§ odhgoú§ ap-- ti§ opé§ pou bglate ti§ 2 b'de§. Xapl·ste to plunt rio, sthr'zont to sto p'sw méro tou kai proséconta na mhn katastréyete tou swl ne . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX SK98849-6I

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX SK98849-6I.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag