οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX SKS58200F0 INSTALLATION

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX SKS58200F0 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX SKS58200F0 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX SKS58200F0


AEG-ELECTROLUX SKS58200F0 INSTALLATION: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (839 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX SKS58200F0INSTALLATION

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] · Mh qésete se leitourg'a to plunt rio, e n to kal·dio trofodos'a e'nai katestramméno e n o p'naka twn ceiristhr'wn h epif neia ergas'a parousi zoun bl be , oi opo'e apaitoún epémbash sto eswterik-- tou plunthr'ou. · Mhn epiceire'te na bg lete to fi ap-- thn pr'za trab·nta to kal·dio, all trab xte to 'dio to fi . · Mhn topoqete'te sto plunt rio roúca me lekéde ap-- benz'nh, alko--l, triclwroaiqulénio k. lp. E n crhsimopoi sete ta pro --nta aut prin to plúsimo twn roúcwn, e'nai apara'thto prin b lete ta roúca sto plunt rio, na af sete na exatmiste' to pro --n. [. . . ] E n crhsimopoie'te aporrupantik-- se ugr morf , to pr--gramma pou qa epiléxete den prépei na perilamb nei pr--plush. B lte to ugr-- aporrupantik-- sth q kh tou surtarioú amésw prin thn ekk'nhsh tou progr mmato . Ta pr--sqeta ugr malaktik pro·--nta ta pro·--nta kollar'smato prépei na topoqetoúntai sth q kh me to súmbolo prin thn ekk'nhsh tou progr mmato . To ugr-- leukantik-- prépei na topoqete'tai sth q kh me to súmbolo . son afor th dosolog'a twn pr--sqetwn pro·--ntwn, akolouqe'te ti odhg'e tou kataskeuast , all den prépei se kam'a per'ptwsh na uperbe'te to --rio th q kh me thn éndeixh "MAC . H pos--thta tou aporrupantikoú pou prépei na crhsimopoie'te H pos--thta tou aporrupantikoú exart tai ap-- ton túpo twn ufasm twn, ton --gko twn roúcwn, to p--so lerwména e'nai ta roúca kai th sklhr--thta tou neroú. Plhrofor'e scetik me to ep'pedo sklhr--thta tou neroú mpore'te na p rete ap-- thn etaire'a údreush th c·ra sa ap-- thn topik autodio'khsh. son afor th dosolog'a, akolouq ste ti odhg'e tou kataskeuast . Crhsimopoie'te mikr--terh pos--thta aporrupantikoú, e n: - Ta roúca pou qélete na plúnete e'nai l'ga. - E n dhmiourge'tai meg lh pos--thta afroú kat th di rkeia tou plus'mato . - E n den e'nai polú sklhr-- to ner-- (éw to ep'pedo glukoú). Shmantik--: mh crhsimopoie'te oin--pneuma, dialutik lla par--moia pro·--nta gia ton kaqarism-- th§ exwterik § epifneia§. P0011 Surt ri aporrupantikoú Ta aporrupantik kai ta pr--sqeta pro·--nta dhmiourgoún me ton kair-- mia kroústa sto eswterik-- twn qhk·n. Kaqar'zete taktik to surt ri tou aporrupantikoú, b zont to k tw ap-- th brúsh. Gia na bg lete to surt ri ap-- thn upodoc , pat ste sto ant'stoico shme'o pou br'sketai arister sto b qo tou surtarioú. Gia na kaqar'sete kalútera to surt ri, mpore'te na bg lete ti q ke sti opo'e topoqetoúntai ta pr--sqeta pro·--nta. Ano'xte to port ki. P0132 P0133 Xebid·ste kai trab xte to f'ltro. Cl P0040 P0915 P0916 To aporrupantik-- mpore' makropr--qesma na dhmiourg sei kroústa kai sthn upodoc tou 13 Plúneté to me ner-- th brúsh kai xanab lte to sth qésh tou, bid·nont to kal . deiasma neroú se per'ptwsh éktakth an gkh . Mikr-- f'ltro tou swl na paroc E n to plunt rio crei zetai periss--tero cr--no gia na gem'sei me ner--, elégxte m pw e'nai fragméno to f'ltro tou swl na paroc . Xanabid·ste to swl na. Prostas'a ap-- ton p go E n to plunt rio e'nai egkatesthméno se éna c·ro --pou h qermokras'a mpore' na pései k tw ap-- tou 0°C, akolouq ste ti parak tw odhg'e : · Kle'ste th brúsh tou neroú kai xebid·ste to swl na paroc ap-- th brúsh. · B lte ti kre tou swl na apocéteush kai tou swl na paroc se mia lek nh pou e'nai topoqethménh sto p twma. · Epiléxte to pr--gramma adei smato tou neroú "M kai af ste to na ft sei mécri to télo . · Xanabid·ste to swl na paroc kai b lte xan sth qésh tou to swl na apocéteush . Ektel·nta auté ti diadikas'e to ner-- pou ménei mésa sto plunt rio qa adei sei, apotréponta th dhmiourg'a p gou kai kat sunépeia to sp simo twn tmhm twn. tan qa qésete ek néou se leitourg'a to plunt rio, bebaiwqe'te --ti h qermokras'a sto perib llon e'nai p nw ap-- tou 0°C. P1090 deiasma neroú se per'ptwsh éktakth an gkh E n to plunt rio den adei zei to ner--, akolouq ste ti parak tw odhg'e gia na adei sete to ner-- ap-- ton k do: · Bg lte to fi ap-- thn pr'za. [. . . ] · Elégxte e n h hlektrologik egkat stash tou spitioú e'nai ikan na decqe' to mégisto apaitoúmeno fort'o gia th leitourg'a tou plunthr'ou (2, 2 kWh), lamb nonta up--yh thn taut--cronh cr sh kai llwn hlektrik·n suskeu·n. · Afoú oloklhr·sete thn egkat stash tou plunthr'ou, bebaiwqe'te --ti de sthr'zetai ep nw sto kal·dio trofodos'a . · E n to p twma sto opo'o akoump to plunt rio e'nai kalumméno me mokéta, bebaiwqe'te --ti e'nai dunat h kuklofor'a tou aéra k tw ap-- to plunt rio, sthn perioc metaxú twn podi·n kai th mokéta . · H endec--menh antikat stash tou kalwd'ou trofodos'a prépei na pragmatopoie'tai sto plhsiéstero kéntro sérbi . Tecnik carakthristik DIASTASEIS 'Uyo§ Pl to B qo 85 cm 60 cm 57 cm 220-230V/50 Hz 2200W 10 A Mégisth El cisth Bambaker Sunqetik , eua'sqhta M llina 50 kPa 800 kPa 5 kg 2, 5 kg 2 kg 700 str/lpt TASH/SUCNOTHTA MEGISTH KATANALWSH ISCUOS ELACISTH TIMH ASFALEIAS PIESH NEROU ONOMASTIKO FORTIO TACUTHTA STIYIMATOS H suskeu summorf·netai me ti ak--louqe Odhg'e th EOK: 73/23/EOK th 19/02/73 per' camhl t sh 89/336/EOK th 03/05/89 per' hlektromagnhtik sumbat--thta 17 Egkat stash Afa'resh twn diat xewn asfale'a kat th metafor Prin qésete se leitourg'a to plunt rio, afairéste --le ti diat xei asfale'a kat th metafor . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX SKS58200F0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX SKS58200F0.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag