οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX VAMPYR5040ELECTR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX VAMPYR5040ELECTR Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX VAMPYR5040ELECTR θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX VAMPYR5040ELECTR


AEG-ELECTROLUX VAMPYR5040ELECTR : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (246 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   AEG-ELECTROLUX VAMPYR5040ELECTR (190 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX VAMPYR5040ELECTR

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergVerbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in estellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an den das Paket zu legen ist. Zum Nachweis des Garantie-Anspruchs ist Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät der Sendung der Original- Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) aufgeführten Eigenschaften aufweist. vor, wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Geräts erheblich gemindert ist. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät; ausgewechvon sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der selte Teile gehen in unser Eigentum über. [. . . ] By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. I Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. S Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. FIN , joka on merkitty tuotteeseen tai Symboli sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote onsen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteidenkierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteenasianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämäänsen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvathaittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämäntuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietojatämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisestakunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, jostatuote on ostettu. F Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. motorn svalna eller eller ihopklibbade kan man på nya nya trådavKontrollera Kontrollera papperspåsen, papperspåsen, röret röret och och ihopklibbade kan man sätta sätta påtrådavdragare. Trådavdragare kan man beställa från AEG-kundTrådavdragare kan man beställa från AEG-kundDammsugaren kan kan startas igen efter ca. säkringen har löst Om Du har en annan elapparat med med högt Om Du har en annan elapparat högt anslutningsvärde inkopplad på samma strömanslutningsvärde inkopplad på samma strömkrets och använder den samtidigt med dammsukrets och använder den samtidigt med dammsugaren, kan säkringen utlösas. Det går att undvika om Du ställer in den elek- elekDet går att undvika om Du ställer in den troniska effektregleringen på lägstalägsta nivån innan troniska effektregleringen på nivån innan Du startar dammsugaren och först först efter start Du startar dammsugaren och efter start ställer in den på enpå en högre nivå. Dammsugaren är utrustad med en elektronisk Dammsugaren är utrustad med en elektronisk . . . locket hoppar ur gångjärnen mjukstartstyrning som sänker motorns startmjukstartstyrning som sänker motorns start- locket hoppar ur gångjärnen Om Om huslocket hoppa ur gångjärnen en ström och på såpå så förhindrar att strömström och sätt sätt förhindrar att ström- huslocket skulleskulle hoppa ur gångjärnen en genom att det öppnats för mycket, sätt sätt kretssäkringen utlöser. På lägsta effekt är det det kretssäkringen utlöser. På lägsta effekt är gång gång genom att det öppnats för mycket, på på det det igen på och och in det tills det hakar därför möjligt att starten av dammsugaren därför möjligt att starten av dammsugaren igen på husethusettryck tryck in det tills det hakar i. fördröjs med ca 4 sekunder. Specialtillbehör Specialtillbehör . . . om . . . om pappersfiltret skulle kommaskadas pappersfiltret skulle komma att att skadas och HEPA-filtret är smutsigt, ta ur ta ur HEPA-filoch HEPA-filtret är smutsigt, HEPA-filTurboborste ROTOSOFT 12001200 Turboborste ROTOSOFT tret, rengör det (piska) och sätt åter in det. Lägg Lägg tret, rengör det (piska) och sätt åter in det. ROTOSOFT 1200 1200 underlättar vården av mattor ROTOSOFT underlättar vården av mattor i nyttipappersfilter. [. . . ] Diese Nachbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie räumt dem Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. vorausgeschickt, leisten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige AEG-Zentralwerkstatt zu versenden, wobei 24 Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen: das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift des 1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergVerbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in estellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an den das Paket zu legen ist. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX VAMPYR5040ELECTR

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX VAMPYR5040ELECTR.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag