οδηγίες χρήσης AEG-ELECTROLUX X 59143 MD0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX X 59143 MD0 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX X 59143 MD0 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο AEG-ELECTROLUX X 59143 MD0


AEG-ELECTROLUX X 59143 MD0 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (5004 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς AEG-ELECTROLUX X 59143 MD0

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] · Mh qésete se leitourg'a to plunt rio, e n to kal·dio trofodos'a e'nai katestramméno e n o p'naka twn ceiristhr'wn h epif neia ergas'a parousi zoun bl be , oi opo'e apaitoún epémbash sto eswterik-- tou plunthr'ou. · Mhn epiceire'te na bg lete to fi ap-- thn pr'za trab·nta to kal·dio, all trab xte to 'dio to fi . · Mhn topoqete'te sto plunt rio roúca me lekéde ap-- benz'nh, alko--l, triclwroaiqulénio k. lp. E n crhsimopoi sete ta pro --nta aut prin to plúsimo twn roúcwn, e'nai apara'thto prin b lete ta roúca sto plunt rio, na af sete na exatmiste' to pro --n. [. . . ] Afairéste ta roúca. 15 Sumboulé gia to plúsimo Kathgor'a Den prépei na parablépete ta súmbola pou up rcoun sti etikéte twn roúcwn, oúte ti odhg'e plúsh pou parécontai ap-- ton kataskeuast . Cwr'zete ta roúca me ton ex tr--po: leuk , crwmatist , sunqetik , eua'sqhta, m llina. Ta leuk den prépei na plénontai maz' me ta crwmatist . Ta kainoúria crwmatist roúca mpore' sto pr·to plúsimo na xeb youn. Sa sumbouleúoume na ta plúnete xecwrist thn pr·th for . Elégxte m pw up rcoun sta roúca metallik antike'mena (p. c. k--pitse , koump·mata asfale'a diakosmhtiké karf'tse ). Koump·nete ti maxilaroq ke , ta fermou r, ti k--pitse kai ta koumpi . B zete ta roúca mikr·n diast sewn, --pw k ltse z·ne , se mia p ninh q kh se mia maxilaroq kh. Aut-- prépei na to k nete, étsi ·ste na mhn emplakoún ta sugkekriména roúca metaxú tou k dou kai tou túmpanou. Afairéste tou ep'monou lekéde prin thn plúsh. C--rto: sapoun'ste elafr kai plúnete me dialuméno leukantik-- (leuk roúca, anqektik sto cl·rio). Mel nh ap-- stul-- kai k--lla: pot'ste me aset--n (*) kai piéste sto shme'o tou leké, afoú pr·ta apl·sete to roúco ep nw se éna malak-- pan'. Kragi--n: pot'ste me aset--n, --pw parap nw, kai sth sunéceia kaqar'ste to leké me oin--pneuma. Sta leuk roúca, crhsimopoi ste leukantik-- gia thn afa'resh twn upoleimm twn. K--kkino kras': af ste to roúco na mouli sei se aporrupantik--, xeplúnete kai crhsimopoi ste oxik-- oxú (x'di) kitrik-- oxú (lem--ni) kai sth sunéceia xeplúnete. Mel nh: an loga me th sústash th mel nh , pot'ste to úfasma arcik me aset--n (*) kai sth sunéceia me oxik-- oxú (x'di). Gia na afairésete ta upole'mmata ap-- ta leuk roúca, crhsimopoi ste leukantik-- kai sth sunéceia xeplúnete kal . Lekéde ap-- p'ssa: crhsimopoi ste pr·ta eidik-- aporrupantik-- gia thn afa'resh lekédwn, oin--pneuma benz'nh, kai sto télo plúnete me aporrupantik-- se morf p sta . (*) Mh crhsimopoie'te aset--n se roúca ap-- tecnht-- met xi. - Aporrupantik se ugr morf gia --lou tou túpou ufasm twn m--no gia m llina. To aporrupantik-- prépei na topoqete'tai sto surt ri prin thn énarxh tou progr mmato plúsh , sthn ant'stoich q kh sto dosometrht pou topoqete'tai apeuqe'a mésa ston k do. Sthn per'ptwsh aut , to pr--gramma pou qa epiléxete den prépei na perilamb nei pr--plush. [. . . ] · Elégxte e n h hlektrologik egkat stash tou spitioú e'nai ikan na decqe' to mégisto apaitoúmeno fort'o gia th leitourg'a tou plunthr'ou (2, 2 kWh), lamb nonta up--yh thn taut--cronh cr sh kai llwn hlektrik·n suskeu·n. · Afoú oloklhr·sete thn egkat stash tou plunthr'ou, bebaiwqe'te --ti de sthr'zetai ep nw sto kal·dio trofodos'a . · E n to p twma sto opo'o akoump to plunt rio e'nai kalumméno me mokéta, bebaiwqe'te --ti e'nai dunat h kuklofor'a tou aéra k tw ap-- to plunt rio, sthn perioc metaxú twn podi·n kai th mokéta . · H endec--menh antikat stash tou kalwd'ou trofodos'a prépei na pragmatopoie'tai sto plhsiéstero kéntro sérbi . Tecnik carakthristik DIASTASEIS 'Uyo§ Pl to B qo 85 cm 60 cm 58 cm 220-230V/50 Hz 2200W 10 A Mégisth El cisth 50 kPa 800 kPa Pl simo 5 kg 2, 5 kg 2, 5 kg 2 kg 1000 str/lpt Stégnwma 2, 5 kg 2 kg - TASH/SUCNOTHTA MEGISTH KATANALWSH ISCUOS ELACISTH TIMH ASFALEIAS PIESH NEROU ONOMASTIKO FORTIO Bambaker Sunqetik Eua'sqhta M llina TACUTHTA STIYIMATOS H suskeu summorf·netai me ti ak--louqe Odhg'e th EOK: 73/23/EOK th 19/02/73 per' camhl t sh 89/336/EOK th 03/05/89 per' hlektromagnhtik sumbat--thta 28 Egkat stash Afa'resh twn diat xewn asfale'a kat th metafor Prin qésete se leitourg'a to plunt rio, afairéste --le ti diat xei asfale'a kat th metafor . [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου AEG-ELECTROLUX X 59143 MD0

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου AEG-ELECTROLUX X 59143 MD0.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag