οδηγίες χρήσης APPLE IMAC 27 INCH 2012 INFORMATION GUIDE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο APPLE IMAC 27 INCH 2012 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο APPLE IMAC 27 INCH 2012 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο APPLE IMAC 27 INCH 2012


APPLE IMAC 27 INCH 2012 INFORMATION GUIDE: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1718 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   APPLE IMAC 27 INCH 2012 INFORMATION GUIDE (2275 ko)
   APPLE IMAC 27 INCH 2012 QUICK START GUIDE (3478 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς APPLE IMAC 27 INCH 2012INFORMATION GUIDE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] iMac Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Αυτός ο Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν περιέχει πληροφορίες ασφάλειας, χειρισμού, απόρριψης και ανακύκλωσης, κανονισμών και άδειας χρήσης λογισμικού, καθώς και την περιορισμένη εγγύηση ενός έτους για το iMac σας. Το μοντέλο iMac σας μπορεί να μην περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Σημαντικό: Ο μόνος τρόπος πλήρους απενεργοποίησης της τροφοδοσίας ρεύματος είναι η αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον το ένα άκρο του καλωδίου ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμο ώστε να αποσυνδέσετε το iMac σας όταν χρειαστεί. Προδιαγραφές ισχύος (μοντέλο 21, 5 ιντσών): ÂÂ Τάση: 100 έως 240 V AC ÂÂ Ρεύμα: 3 A κατά μέγιστο ÂÂ Συχνότητα: 50 έως 60 Hz ± Διαβάστε όλες τις πληροφορίες ασφάλειας και τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε το iMac για να αποφύγετε τραυματισμούς. [. . . ] Ελληνικά Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή iMac συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. déclare que l’appareil iMac est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. lýsir því hér með yfir að þetta tæki iMac fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC. dichiara che questo dispositivo iMac è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. deklarē, ka iMac ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Lietuvių Šiuo „Apple Inc. “ deklaruoja, kad šis iMac atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. FCC Bluetooth® Wireless Compliance The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant. Canadian Compliance Statement This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil. Bluetooth Industry Canada Statement This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Industry Canada Statement Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada. Magyar Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a iMac megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Malti Hawnhekk, Apple Inc. , jiddikjara li dan iMac jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. dat het toestel iMac in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. erklærer herved at dette iMac-apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF. oświadcza, że ten iMac są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. declara que este dispositivo iMac está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. declară că acest aparat iMac este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. izjavlja, da je ta iMac skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES. týmto vyhlasuje, že toto iMac spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. [. . . ] ΓΕΝΙΚΑ Κανένας μεταπωλητής της Apple, αντιπρόσωπος ή υπάλληλος δεν δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, επέκταση, ή προσθήκη στην παρούσα εγγύηση. Εάν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή μη εκτελεστέος, η νομιμότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων δεν επηρεάζεται και δεν υποβαθμίζεται. Η παρούσα εγγύηση διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά του Προϊόντος Apple. Η Apple προσδιορίζεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά του Προϊόντος Apple. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου APPLE IMAC 27 INCH 2012

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου APPLE IMAC 27 INCH 2012.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag