οδηγίες χρήσης APPLE MACBOOK AIR 2012 INFORMATION GUIDE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο APPLE MACBOOK AIR 2012 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο APPLE MACBOOK AIR 2012 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο APPLE MACBOOK AIR 2012


APPLE MACBOOK AIR 2012 INFORMATION GUIDE: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1709 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   APPLE MACBOOK AIR 2012 INFORMATION GUIDE (1715 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς APPLE MACBOOK AIR 2012INFORMATION GUIDE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] MacBook Air Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Αυτός ο Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν περιέχει πληροφορίες ασφάλειας, χειρισμού, απόρριψης και ανακύκλωσης, κανονισμών και άδειας χρήσης λογισμικού, καθώς και την περιορισμένη εγγύηση ενός έτους για το MacBook Air σας. ÂÂ ÂÂ ± Μην ωθείτε οποιοδήποτε αντικείμενο στο εσωτερικό, διαμέσου των ανοιγμάτων εξαερισμού. Αν έχετε το MacBook Air επάνω στα πόδια σας και αισθανθείτε άβολα με τη θερμότητα που εκλύεται, απομακρύνετέ το από αυτή τη θέση και τοποθετήστε το επάνω σε μια σταθερή επιφάνεια εργασίας. Δ  ιαβάστε όλες τις πληροφορίες ασφάλειας και τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε το MacBook Air για να αποφύγετε τραυματισμούς. Για μια έκδοση του Οδηγού γρήγορης έναρξης με το MacBook Air που μπορείτε να λάβετε από τον Ιστό, καθώς και για την τελευταία έκδοση αυτού του Οδηγού σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:   support. apple. com/el_GR/manuals/macbookair Νερό και υγρές τοποθεσίες Να φυλάσσετε το MacBook Air μακριά από πηγές υγρών, όπως ποτά, νιπτήρες, μπανιέρες, ντουζιέρες, κ. ο. κ. Να προστατεύετε το MacBook Air από υγρασία ή καιρικές συνθήκες υγρασίας, όπως βροχή, χιόνι και ομίχλη. [. . . ] declares that this MacBook Air is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. declara que este MacBook Air cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Ελληνικά Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή MacBook Air συμμορφώνεται προς τις βασικές Exposure to Radio Frequency Energy The radiated output power of the AirPort Extreme technology is below the FCC and EU radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the wireless equipment in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. FCC Bluetooth® Wireless Compliance The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant. Canadian Compliance Statement This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. déclare que l’appareil MacBook Air est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. lýsir því hér með yfir að þetta tæki MacBook Air fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC. dichiara che questo dispositivo MacBook Air è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. deklarē, ka MacBook Air ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Lietuvių Šiuo „Apple Inc. “ deklaruoja, kad šis MacBook Air atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. nyilatkozom, hogy a MacBook Air megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Malti Hawnhekk, Apple Inc. , jiddikjara li dan MacBook Air jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. dat het toestel MacBook Air in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. erklærer herved at dette MacBook Air -apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF. oświadcza, że ten MacBook Air są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. declara que este dispositivo MacBook Air está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. declară că acest aparat MacBook Air este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. izjavlja, da je ta MacBook Air skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES. týmto vyhlasuje, že toto MacBook Air spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. vakuuttaa täten, että tämä MacBook Air tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. att denna MacBook Air står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. [. . . ] ΓΕΝΙΚΑ Κανένας μεταπωλητής της Apple, αντιπρόσωπος ή υπάλληλος δεν δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, επέκταση, ή προσθήκη στην παρούσα εγγύηση. Εάν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή μη εκτελεστέος, η νομιμότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων δεν επηρεάζεται και δεν υποβαθμίζεται. Η παρούσα εγγύηση διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά του Προϊόντος Apple. Η Apple προσδιορίζεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά του Προϊόντος Apple. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου APPLE MACBOOK AIR 2012

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου APPLE MACBOOK AIR 2012.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag