οδηγίες χρήσης APPLE MACBOOK PRO 2012 INFORMATION GUIDE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο APPLE MACBOOK PRO 2012 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο APPLE MACBOOK PRO 2012 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο APPLE MACBOOK PRO 2012


APPLE MACBOOK PRO 2012 INFORMATION GUIDE: Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1692 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   APPLE MACBOOK PRO 2012 QUICK START GUIDE (4763 ko)
   APPLE MACBOOK PRO 2012 INFORMATION GUIDE (1674 ko)
   APPLE MACBOOK PRO 2012 QUICK START GUIDE (3491 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς APPLE MACBOOK PRO 2012INFORMATION GUIDE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] MacBook Pro Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Αυτός ο Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν περιέχει πληροφορίες ασφάλειας, χειρισμού, απόρριψης και ανακύκλωσης, κανονισμών και άδειας χρήσης λογισμικού, καθώς και την περιορισμένη εγγύηση ενός έτους για το MacBook Pro σας 15 ιντσών. ÂÂ ÂÂ ± Μην ωθείτε οποιοδήποτε αντικείμενο στο εσωτερικό, διαμέσου των ανοιγμάτων εξαερισμού. Αν έχετε το MacBook Pro επάνω στα πόδια σας και αισθανθείτε άβολα με τη θερμότητα που εκλύεται, απομακρύνετέ το από αυτή τη θέση και τοποθετήστε το επάνω σε μια σταθερή επιφάνεια εργασίας. Δ  ιαβάστε όλες τις πληροφορίες ασφάλειας και τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε το MacBook Pro για να αποφύγετε τραυματισμούς. Για μια έκδοση του Οδηγού γρήγορης έναρξης με το MacBook Pro που μπορείτε να λάβετε από τον Ιστό, καθώς και για την τελευταία έκδοση αυτού του Οδηγού σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:   support. apple. com/el_GR/manuals/macbookpro Νερό και υγρές τοποθεσίες Να φυλάσσετε το MacBook Pro μακριά από πηγές υγρών, όπως ποτά, νιπτήρες, μπανιέρες, ντουζιέρες, κ. ο. κ. Να προστατεύετε το MacBook Pro από υγρασία ή καιρικές συνθήκες υγρασίας, όπως βροχή, χιόνι και ομίχλη. [. . . ] declares that this MacBook Pro is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. declara que este MacBook Pro cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Ελληνικά Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή MacBook Pro συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. déclare que l’appareil MacBook Pro est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. lýsir því hér með yfir að þetta tæki MacBook Pro fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC. dichiara che questo dispositivo MacBook Pro è conforme ai requisiti essenziali FCC Bluetooth® Wireless Compliance The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant. Canadian Compliance Statement This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil. Bluetooth Industry Canada Statement This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. deklarē, ka MacBook Pro ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Lietuvių Šiuo „Apple Inc. “ deklaruoja, kad šis MacBook Pro atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. nyilatkozom, hogy a MacBook Pro megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. Malti Hawnhekk, Apple Inc. , jiddikjara li dan MacBook Pro jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. dat het toestel MacBook Pro in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. erklærer herved at dette MacBook Pro -apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF. oświadcza, że ten MacBook Pro są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. declara que este dispositivo MacBook Pro está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. declară că acest aparat MacBook Pro este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. izjavlja, da je ta MacBook Pro skladne z bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive 1999/5/ES. týmto vyhlasuje, že toto MacBook Pro spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. vakuuttaa täten, että tämä MacBook Pro tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. [. . . ] ΓΕΝΙΚΑ Κανένας μεταπωλητής της Apple, αντιπρόσωπος ή υπάλληλος δεν δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, επέκταση, ή προσθήκη στην παρούσα εγγύηση. Εάν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή μη εκτελεστέος, η νομιμότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων δεν επηρεάζεται και δεν υποβαθμίζεται. Η παρούσα εγγύηση διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά του Προϊόντος Apple. Η Apple προσδιορίζεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά του Προϊόντος Apple. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου APPLE MACBOOK PRO 2012

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου APPLE MACBOOK PRO 2012.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag