οδηγίες χρήσης BOSCH PHG 630 DCE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH PHG 630 DCE Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH PHG 630 DCE θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH PHG 630 DCE


BOSCH PHG 630 DCE : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1693 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH PHG 630 DCE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal. Before you switch ON the appliance Please read the operating and installation instructions carefully. They contain important information on how to install, use and maintain the appliance. Keep all documentation for subsequent use or for the next owner. Technical safety S This appliance contains a small quantity of environmentally friendly but flamm able R600a refrigerant. Ensure that the tubing of the refrigerant circuit is not damaged during transportation and installation. [. . . ] Preghiamo di collaborare smaltendo l'imballaggio in modo ecologico. Siete pregati d'informarvi presso il vostro rivenditore specializzato o presso la vostra amministrazione municipale sulle attuali possibilit di smaltimento. Attenzione In caso di apparecchi fuori uso 1. Tagliare e smaltire il cavo di collega mento con la spina d'alimentazione. Gli apparecchi frigoriferi contengono refrigerante, e nell'isolamento gas. Fino allo smaltimento appropriato, non danneg giare i tubi del circuito refrigerante. x Rottamazione dell'apparecchio fuori uso Gli apparecchi dismessi non sono rifiuti senza valore!Attraverso uno smaltimento ecologico corretto si possono recuperare materie prime pregiate. Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea. 17 it Avvertenze di sicurezza e pericolo Prima di mettere in funzione l'apparecchio Leggere attentamente tutte le istruzioni per l'uso ed il montaggio. Esse contengono importanti informazioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio. Conservare tutta la documentazione per l'uso successivo o per successivi proprietari. In caso di danni - tenere lontano dall'apparecchio fiamma o fonti di accensione, - estrarre la spina d'alimentazione, - ventilare bene l'ambiente per alcuni minuti, - informare il servizio assistenza clienti. Quando pi refrigerante contiene l'apparecchio, tanto pi grande deve essere l'ambiente nel quale esso disposto. Pericolo di soffocamento da scatole di cartone pieghevoli e fogli di plastica!S Conservare la chiave dell'apparecchio dotato di serratura fuori della portata dei bambini. Norme generali L'apparecchio idoneo S per raffreddare e congelare alimenti, S per preparare ghiaccio. L'apparecchio schermato contro i radiodisturbi secondo la direttiva EU 89/336/EEC. Questo prodotto conforme alle pertinenti norme di sicurezza per gli apparecchi elettrici (EN 60335/2/24). 19 it Installazione Luogo d'installazione Come luogo d'installazione idoneo un ambiente asciutto ventilabile. Il luogo d'installazione non deve essere esposto all'irradiazione solare diretta e non essere vicino ad una fonte di calore, come stufa, calorifero ecc. Se inevitabile l'installa zione accanto ad una fonte di calore, utilizzare un idoneo pannello isolante. Osservare le seguenti distanze minime dalle fonti di calore: S Da cucine elettriche o a gas: S Da stufe ad olio combustibile o carbone: 3 cm. 30 cm. Conoscere l'apparecchio Prima di leggere, aprire le ultime pagine con le figure. Questo libretto d'istruzioni per l'uso valido per diversi modelli. Figura 1 * A Congelatore B Frigorifero 1 Selettore temperatura/ illuminazione interna 2 Ripiani nel frigorifero 3 Scomparto verdura 4 Aperture di afflusso e deflusso dell'aria * 5 Spia di chiusura porta del congelatore 6 Balconcini per uova 7 Balconcini per tubetti e lattine * 8 Balconcino portabottiglie 9 Ripiano per bottiglie grandi In caso d'installazione accanto ad un altro frigorifero o congelatore, necessaria una distanza minima laterale di 2 cm, al fine di evitare la formazione di condensa. Livellare l'apparecchio Figura q L'apparecchio deve poggiare stabilmente sul pavimento ed essere livellato. Compensare le disuguaglianze del pavi mento per mezzo dei due piedini a vite anteriori. 20 * non in tutti i modelli it Attenzione alla temperatura ambiente ed alla ventilazione In funzione della classe climatica (vedi targhetta porta dati), l'apparecchio pu essere usato alle seguenti tempera ture ambiente: (la targhetta porta dati si trova nell'apparecchio sotto a sinistra. ) Classi climatiche SN N ST T Temperatura ambiente ammessa +10 C a 32 C +16 C a 32 C +18 C a 38 C +18 C a 43 C Perci: evitare assolutamente di coprire o di ostruire le aperture di afflusso e deflusso dell'aria. Collegare l'apparecchio Dopo l'installazione dell'apparecchio, attendere almeno ora prima di metterlo in funzione. [. . . ] Per permettere il deflusso dell'acqua di sbrinamento, pulire regolarmente con un bastoncino o simile il convogliatore dell'acqua di sbrinamento e il foro di scarico. Figura 3 L'acqua con detersivo per la pulizia non deve scorrere attraverso il foro di scarico nella vaschetta d'evaporazione. Questi elementi si possono deformare. Risparmiare energia S Installare l'apparecchio un in ambiente asciutto ventilabile; non esporlo diretta mente al sole o vicino ad una fonte di calore (per es. S Fare prima raffreddare gli alimenti e le bevande caldi, poi metterli nel frigorifero. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH PHG 630 DCE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH PHG 630 DCE.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag