οδηγίες χρήσης BOSCH PSB 14.4 V-I

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH PSB 14.4 V-I Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH PSB 14.4 V-I θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH PSB 14.4 V-I


BOSCH PSB 14.4 V-I : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3140 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BOSCH PSB 14.4 V-I 8-2007 (3199 ko)
   BOSCH PSB 14.4 V-I 8-2007 (3199 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH PSB 14.4 V-I

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 17 M K , , µ µ µ µ. 20 N , µ µ µ 21 E µ µ . E µ µ, , µµ, µ . E µ µ µ µ / µ µ . [. . . ] Nu folosiøi sculele electrice în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile. 4 Protejaøi-vå împotriva electrocutårii Evitaøi contactul corpului cu suprafeøe cu legåturå la påmânt (de ex. 5 Împiedicaøi accesul copiilor Nu permiteøi persoanelor stråine så atingå scula sau cordonul electric; ei trebuie øinuøi la distanøå de locul Dvs. 6 Depozitaøi sculele nefolosite Atunci când sculele nu sunt folosite, acestea trebuie påstrate într-un loc uscat µi încuiat unde copiii nu au acces. 7 Nu suprasolicitaøi scula electricå Aceasta va lucra mai bine µi mai sigur conform normelor pentru care a fost creatå. 8 Utilizaøi scula adecvatå Nu folosiøi scule sau dispozitive slabe pentru a realiza lucråri care necesitå scule de mare rezistenøå. Nu folosiøi sculele în alte scopuri decât cele recomandate (de exemplu nu folosiøi un feråstråu circular pentru a tåia crengi de copaci sau buµteni). 9 Purtaøi îmbråcåminte de lucru adecvatå Nu purtaøi haine prea largi sau bijuterii; acestea pot fi prinse de pårøile mobile. Atunci când lucraøi în aer liber purtaøi månuµi de cauciuc µi încåløåminte antiderapantå. Acoperiøi pårul cu o plaså de protecøie dacå acesta este lung. 10 Purtaøi ochelari de protecøie De asemenea folosiøi o mascå de protecøie în cazul în care în timpul operaøiei de tåiere se degajå praf. 23 Maµina trebuie reparatå de cåtre o persoanå specializatå Aceastå sculå electricå este corespunzåtoare normelor importante de siguranøå. Reparaøiile vor fi executate numai de cåtre un specialist folosind piese de rezervå originale altfel existând pericolul accidentårii operatorului. 42 GB CE DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN 60 335, EN 55 014, EN 50 260, in accordance with the provisions of the directives 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EEC. NOISE/VIBRATION Measured in accordance with EN 50 260 the sound pressure level of this tool is <70 dB(A) and the vibration <2. 5 m/s2 (hand-arm method). CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants: EN 60 335, EN 55 014, EN 50 260, conforme aux réglementations 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EEC. BRUIT/VIBRATION Mesuré selon EN 50 260 le niveau de la pression sonore de cet outil est <70 dB(A) et la vibration <2, 5 m/s2 (méthode main-bras). CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60 335, EN 55 014, EN 50 260, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG. GERÄUSCH/VIBRATION Gemessen gemäß EN 50 260 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes <70 dB(A) und die Vibration <2, 5 m/s2 (Hand-Arm Methode). CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60 335, EN 55 014, EN 50 260, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 73/23/EEG, 89/336/EEG, 98/37/EEG. GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 50 260 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine <70 dB(A) en de vibratie <2, 5 m/s2 (hand-arm methode). CE KONFORMITETSFÖRKLARING Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument: EN 60 335, EN 55 014, EN 50 260, enl. LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivån som uppmätts enligt EN 50 260 är på denna maskin <70 dB(A) och vibration <2, 5 m/s2 (hand-arm metod). [. . . ] HLUÇNOSTI/VIBRACÍ M®eno podle EN 50 260 çiní tlak hlukové vlny tohoto p®ístroje <70 dB(A) a vibrací <2, 5 m/s2 (metoda rukapae). CE STANDARDIZASYON BEYANI Ye¤ane sorumlu olarak, bu ürünün afla¤idaki standartlara veya standart belgelerine uygun oldu¤unu beyan ederiz: EN 60 335, EN 55 014, EN 50 260, yönetmeli¤i hükümleri uyarinca 73/23/AET, 89/336/AET, 98/37/AET. / GÜRÜLTÜ/T<TREfiIM Ölçülen EN 50 260 göre ses basinci bu makinanin seviyesi <70 dB(A) ve titreflim <2, 5 m/s2 (el-kol metodu). OÂWIADCZENIE ZGODNOÂCI CE Niniejszym oÊwiadczamy ponoszàc osobistà odpowiedzialnoÊç, e produkt wykonany jest zgodnie z nast´pujàcymi normami i dokumentami normalizujàcymi: EN 60 335, EN 55 014, EN 50 260, z godnie z wytycznymi 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH PSB 14.4 V-I

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH PSB 14.4 V-I.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag