οδηγίες χρήσης BOSCH PSR 1200

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH PSR 1200 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH PSR 1200 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH PSR 1200


BOSCH PSR 1200 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1305 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BOSCH PSR 1200 REV 3-2008 (3170 ko)
   BOSCH PSR 1200 REV 3-2008 (3170 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH PSR 1200

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] - (6 ) - 1 @ - - , % ^ & www. skileurope. com Y / IBO K ( ) - ! BOSCH - , , BOSCH ( www. skileurope. com) , ( ) - 2002/96/ , - * OHIE EAMOH X # ! O - - - O " " , O " " $ RO Main de gurit/ 2201/PSR 1200/2401 nurubat cu acumulatori INTRODUCERE Aceast scul este conceput pentru efectuarea de guriri n lemn, metal, ceramic i mase plastice; sculele cu control electronic de viteza i rotaie reversibil sunt de asemenea adecvate pentru nurubare i filetare Citii i pstrai acest manual de instruciuni 3 CARACTERISTICI TEHNICE 1 65 95 GB CE DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, in accordance with the provisions of the directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 98/37/EC (until Dec. NOISE/VIBRATION Measured in accordance with EN 60 745 the sound pressure level of this tool is < 70 dB(A) (standard deviation: 3 dB), and the vibration m/s2 (hand-arm method). [. . . ] NOISE/VIBRATION Measured in accordance with EN 60 745 the sound pressure level of this tool is < 70 dB(A) (standard deviation: 3 dB), and the vibration m/s2 (hand-arm method). Technical file at: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. F CE DCLARATION DE CONFORMIT Nous dclarons sous notre propre responsabilit que ce produit est en conformit avec les normes ou documents normaliss suivants: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, conforme aux rglementations 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (jusqu'au 28. 12. 2009), 2006/42/CE ( partir du 29. 12. 2009). BRUIT/VIBRATION Mesur selon EN 60 745 le niveau de la pression sonore de cet outil est < 70 dB(A) (dviation standard: 3 dB), et la vibration m/s2 (mthode main-bras). Dossier technique auprs de: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. D CE KONFORMITTSERKLRUNG Wir erklren in alleiniger Verantwortung, da dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten bereinstimmt: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, gem den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (bis 28. 12. 2009), 2006/42/EG (ab 29. 12. 2009). GERUSCH/VIBRATION Gemessen gem EN 60 745 betrgt der Schalldruckpegel dieses Gertes < 70 dB(A) (Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration m/s2 (Hand-Arm Methode). Technische Unterlagen bei: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. NL CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009), 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009). GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine < 70 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie m/s2 (hand-arm methode). Technisch dossier bij: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. S CE KONFORMITETSFRKLARING Vi intygar och ansvarar fr, att denna produkt verensstmmer med fljande norm och dokument: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, enl. bestmmelser och riktlinjema 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (till 28. 12. 2009), 2006/42/EG (from 29. 12. 2009). LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivn som uppmtts enligt EN 60 745 r p denna maskin < 70 dB(A) (standard deviation: 3 dB), och vibration m/s2 (hand-arm metod). / GRLT/T<TREfiIM llen EN 60 745 gre ses basinci bu makinanin seviyesi < 70 dB(A) (standart sapma: 3 dB), ve titreflim m/s2 (el-kol metodu). Teknik belgelerin bulunduu merkez: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. PL OWIADCZENIE ZGODNOCI CE Niniejszym owiadczamy ponoszc osobist odpowiedzialno, e produkt wykonany jest zgodnie z nastpujcymi normami i dokumentami normalizujcymi: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, z godnie z wytycznymi 2006/95/EU, 2004/108/EU, 98/37/EU (do 28. 12. 2009), 2006/42/EU (od 29. 12. 2009). HAASU/WIBRACJE Pomiarw dokonano zgodnie z norm EN 60 745 cinienie akustyczne narzdzia wynosi < 70 dB(A) (poziom odchylenie: 3 dB), za wibracje m/s2 (metoda do-rka). Dokumentacja techniczna: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. RU , : EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 98/37/EC ( 28. 12. 2009), 2006/42/EC ( 29. 12. 2009). Sbor technickej dokumentcie sa nachdzaj na adrese: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. HR CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUCI/ VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745 prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi < 70 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracija m/s2 (postupkom na aci-ruci). Tehnika dokumentacija se moe dobiti kod: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SRB CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745 nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi < 70 dB(A), (normalno odstupanje: 3 dB), a vibracija m/s2 (mereno metodom na aci-ruci). Tehnika dokumentacija kod: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SLO IZJAVA O USTREZNOSTI CE Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi standardi ali standardnimi dokumenti: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, v skladu s predpisi navodil 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (do 28. 12. 2009), 2006/42/ES (od 29. 12. 2009). HRUP/VIBRACIJA Izmerjeno v skladu s predpisom EN 60 745 je raven zvonega pritiska za to orodje < 70 dB(A) (standarden odmik: 3 dB), in vibracija m/s2 (metoda `dlan-roka'). [. . . ] Tehnika dokumentacija kod: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SLO IZJAVA O USTREZNOSTI CE Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi standardi ali standardnimi dokumenti: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014, v skladu s predpisi navodil 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (do 28. 12. 2009), 2006/42/ES (od 29. 12. 2009). HRUP/VIBRACIJA Izmerjeno v skladu s predpisom EN 60 745 je raven zvonega pritiska za to orodje < 70 dB(A) (standarden odmik: 3 dB), in vibracija m/s2 (metoda `dlan-roka'). Tehnina dokumentacija se nahaja pri: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. EST CE VASTAVUSDEKLARATSIOON Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab jrgmistele standarditele vi normdokumentidele: EN 60 335, EN 60 745, EN 55 014 vastavalt direktiivide 2006/95/E, 2004/108/E, 98/37/E (kuni 28. 12. 2009), 2006/42/E (alates 29. 12. 2009) nuetele. MRA/VIBRATSIOON Vastavalt koosklas normiga EN 60 745 lbi viidud mtmistele on antud seadme helirhk < 70 dB(A) (standardkrvalekalle: 3 dB), ja vibratsioon m/s2 (ke-randme-meetod). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH PSR 1200

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH PSR 1200.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag