οδηγίες χρήσης BOSCH PSR 14.4 LI

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH PSR 14.4 LI Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH PSR 14.4 LI θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH PSR 14.4 LI


BOSCH PSR 14.4 LI : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3634 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BOSCH PSR 14.4 LI ANNEXE 524 (3719 ko)
   BOSCH PSR 14.4 LI ANNEXE 539 (3719 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH PSR 14.4 LI

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ' , ' BOSCH - BOSCH ( www. skileurope. com) PROTECIE INSTRUCIUNI DE SIGURAN GENERALE ATENIE!Nerespectarea indicaiilor de avertizare i a instruciunilor poate provoca electrocutare, incendii i/sau rniri grave. Pstrai toate indicaiile de avertizare i instruciunile n vederea utilizrilor viitoare. Termenul de "scul electric" folosit n indicaiile de avertizare se refer la sculele electrice alimentate de la reea (cu cablu de alimentare). 65 94 95 GB CE DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN 60 745, EN 55 014, in accordance with the provisions of the directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 98/37/EC (until Dec. [. . . ] Technical file at: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. F CE DCLARATION DE CONFORMIT Nous dclarons sous notre propre responsabilit que ce produit est en conformit avec les normes ou documents normaliss suivants: EN 60 745, EN 55 014, conforme aux rglementations 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (jusqu'au 28. 12. 2009), 2006/42/CE ( partir du 29. 12. 2009). BRUIT/VIBRATION Mesur selon EN 60 745 le niveau de la pression sonore de cet outil est 96 dB(A) et le niveau de la puissance sonore 107 dB(A) (dviation standard: 3 dB), et la vibration m/s2 (mthode main-bras). Dossier technique auprs de: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. D CE KONFORMITTSERKLRUNG Wir erklren in alleiniger Verantwortung, da dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten bereinstimmt: EN 60 745, EN 55 014, gem den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (bis 28. 12. 2009), 2006/42/EG (ab 29. 12. 2009). GERUSCH/VIBRATION Gemessen gem EN 60 745 betrgt der Schalldruckpegel dieses Gertes 96 dB(A) und der Schalleistungspegel 107 dB(A) (Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration m/s2 (Hand-Arm Methode). Technische Unterlagen bei: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. NL CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60 745, EN 55 014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009), 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009). GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine 96 dB(A) en het geluidsvermogen-niveau 107 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie m/s2 (hand-arm methode). Technisch dossier bij: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. S CE KONFORMITETSFRKLARING Vi intygar och ansvarar fr, att denna produkt verensstmmer med fljande norm och dokument: EN 60 745, EN 55 014, enl. bestmmelser och riktlinjema 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (till 28. 12. 2009), 2006/42/EG (from 29. 12. 2009). LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivn som uppmtts enligt EN 60 745 r p denna maskin 96 dB(A) och ljudeffektnivn 107 dB(A) (standard deviation: 3 dB), och vibration m/s2 (hand-arm metod). Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. DK CE KONFORMITETSERKLRING Vi erklrer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med flgende normer eller normative dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF, 98/37/EF (indtil 28. 12. 2009), 2006/42/EF (fra 29. 12. 2009). ZGOMOT/VIBRAII Msurat n conformitate cu EN 60 745 nivelul de presiune a sunetului generat de acest instrument este de 96 dB(A) iar nivelul de putere a sunetului 107 dB(A) (abaterea standard: 3 dB), iar nivelul vibraiilor m/s2 (metoda mn - bra). Documentaie tehnic la: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. BG CE KPA A COTETCTBE , : EN 60 745, EN 55 014, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG ( 28. 12. 2009), 2006/42/EG ( 29. 12. 2009). /PA EN 60 745 96 dB(A) 107 dB(A) ( : 3 dB), m/s2 ( -). : BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SK CE PREHLSENIE O ZHODE Vhradne na nau vlastn zodpovednos prehlasujeme, e tento vrobok zodpoved nasledujcim normm alebo normovanm dokumentom: EN 60 745, EN 55 014, v slade s predpismi 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). HLUKU/VIBRCICH Meran poda EN 60 745 je rove akustickho tlaku tohto nstroja 96 dB(A) a rove akustickho vkonu je 107 dB(A) (tandardn odchlka: 3 dB), a vibrcie s m/s2 (metda ruka - paa). Sbor technickej dokumentcie sa nachdzaj na adrese: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. HR CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUCI/ VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745, prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi 96 dB(A) a jakost zvuka 107 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracija m/s2 (postupkom na aci-ruci). Tehnika dokumentacija se moe dobiti kod: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SRB CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745, nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi 96 dB(A), a jaina zvuka 107 dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB), a vibracija m/s2 (mereno metodom na aci-ruci). Tehnika dokumentacija kod: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SLO IZJAVA O USTREZNOSTI CE Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi standardi ali standardnimi dokumenti: EN 60 745, EN 55 014, v skladu s predpisi navodil 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (do 28. 12. 2009), 2006/42/ES (od 29. 12. 2009). [. . . ] Tehnika dokumentacija kod: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SLO IZJAVA O USTREZNOSTI CE Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi standardi ali standardnimi dokumenti: EN 60 745, EN 55 014, v skladu s predpisi navodil 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (do 28. 12. 2009), 2006/42/ES (od 29. 12. 2009). HRUP/VIBRACIJA Izmerjeno v skladu s predpisom EN 60 745 je raven zvonega pritiska za to orodje 96 dB(A) in jakosti zvoka 107 dB(A) (standarden odmik: 3 dB), in vibracija m/s2 (metoda `dlan-roka'). Tehnina dokumentacija se nahaja pri: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. EST CE VASTAVUSDEKLARATSIOON Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab jrgmistele standarditele vi normdokumentidele: EN 60 745, EN 55 014 vastavalt direktiivide 2006/95/E, 2004/108/E, 98/37/E (kuni 28. 12. 2009), 2006/42/E (alates 29. 12. 2009) nuetele. MRA/VIBRATSIOON Vastavalt koosklas normiga EN 60 745 lbi viidud mtmistele on antud seadme helirhk 96 dB(A) ja helitugevus 107 dB(A) (standardkrvalekalle: 3 dB), ja vibratsioon m/s2 (ke-randme-meetod). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH PSR 14.4 LI

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH PSR 14.4 LI.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag