οδηγίες χρήσης BOSCH PSS 200 A

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH PSS 200 A Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH PSS 200 A θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH PSS 200 A


BOSCH PSS 200 A : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3582 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BOSCH PSS 200 A ANNEXE 70 (3658 ko)
   BOSCH PSS 200 A REV 11-2007 (3830 ko)
   BOSCH PSS 200 A REV 11-2007 (3830 ko)
   BOSCH PSS 200 A ANNEXE 302 (3658 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH PSS 200 A

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] c) / µ µ µ, µ / . µ µ . 57 d) µ µ . e) , µ µµ µ , µ µ, . Y · µ ( , ) µ µµ - · µ µ µ - , µ · O µ , µ µ µ · Xµ , µ µ 16 Amps · µ , µ µ · BOSCH µ µ µ · µ µ 16 · µ 85 dB(A) - ' · , µ , µ · µ µ - µ · B µ µ µ µ ( 230V 240V µ 220V) · A µ · µµ ( µµ µ µ µ ) · µ ( µ ) · µ µ , µ , µ µ ( µ / µ ) - µ · µ µ ( ) µ µ - µ · µ · µ - µ µ µ µ · µ µo · , · , , µ µ µµ µ ( µ µ) · µ µ XHH · T 4 ! [. . . ] Sculele electrice pot produce scântei care s aprind pulberile sau vaporii. c) Nu permitei accesul copiilor i al altor persoane în timpul lucrului cu maina. 2) SECURITATE ELECTRIC a) techerul de racordare a mainii trebuie s se potriveasc cu priza de alimentare. techerele nemodificate i prizele de curent adecvate acestora reduc riscul de electrocutare. b) Evitai contactul corporal cu suprafee legate la pmânt ca evi, radiatoare, plite electrice i frigidere. Riscul de electrocutare crete atunci când într-o scul electric ptrunde ap. d) Nu tragei niciodat maina de cordonul de alimentare pentru a o transporta, a o atârna sau a scoate techerul din priza de curent. Ferii cordonul de alimentare de cldur, ulei, muchii ascuite sau de subansamble aflate în micare. Un cordon de alimentare deteriorat sau înfurat mrete riscul de electrocutare. e) Atunci când lucrai cu scula electric în aer liber, folosii numai cordoane prelungitoare autorizate pentru exterior. Întrebuinarea unu cordon prelungitor adecvat utilizrii în aer liber reduce riscul de electrocutare. MELU/TÄRINÄ Mitattuna EN 60 745 mukaan työkalun melutaso on 86 dB(A) ja yleensä työkalun äänen voimakkuus on 97 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja tärinän voimakkuus 4, 6 m/s2 (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1, 5 m/s2). Tekninen tiedosto kohdasta: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. E CE DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60 745, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (hasta el 28. 12. 2009), 2006/42/CE (a partir del 29. 12. 2009). A miszaki dokumentáció a következOE helyen található: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. CZ CE STRVZUJÍCÍ PROHLÅENÍ Potvrzujeme na odpovdnost, e tento v¥robek odpovídå nåsledujícím normåm nebo normativním podkladüm: EN 60 745, EN 55 014, podle ustanovení smrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (do 28. 12. 2009), 2006/42/ES (od 29. 12. 2009). HLUÇNOSTI/VIBRACÍ M®eno podle EN 60 745 çiní tlak hlukové vlny tohoto p®ístroje 86 dB(A) a dávka hluçnosti 97 dB(A) (standardní odchylka: 3 dB), a vibrací 4, 6 m/s2 (metoda ruka-pae; nepfiesnost K = 1, 5 m/s2). Technická dokumentace u: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. TR CE STANDARDIZASYON BEYANI Ye¤ane sorumlu olarak, bu ürünün afla¤idaki standartlara veya standart belgelerine uygun oldu¤unu beyan ederiz: EN 60 745, EN 55 014, yönetmeli¤i hükümleri uyarinca 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (28. 12. 2009 tarihine kadar), 2006/42/EG (29. 12. 2009 tarihinden itibaren). / GÜRÜLTÜ/T<TREfiIM Ölçülen EN 60 745 göre ses basinci bu makinanin seviyesi 86 dB(A) ve çal>flma s>ras>ndaki gürültü 97 dB(A) (standart sapma: 3 dB), ve titreflim 4, 6 m/s2 (el-kol metodu; tolerans K = 1, 5 m/s2). Teknik belgelerin bulundu¤u merkez: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. PL OÂWIADCZENIE ZGODNOÂCI CE Niniejszym oÊwiadczamy ponoszàc osobistà odpowiedzialnoÊç, e produkt wykonany jest zgodnie z nast´pujàcymi normami i dokumentami normalizujàcymi: EN 60 745, EN 55 014, z godnie z wytycznymi 2006/95/EU, 2004/108/EU, 98/37/EU (do 28. 12. 2009), 2006/42/EU (od 29. 12. 2009). HA¸ASU/WIBRACJE Pomiarów dokonano zgodnie z normà EN 60 745 ciÊnienie akustyczne narz´dzia wynosi 86 dB(A) zaÊ poziom mocy akustycznej 97 dB(A) (poziom odchylenie: 3 dB), zaÊ wibracje 4, 6 m/s2 (metoda do-r´ka; bàd pomiaru K = 1, 5 m/s2). Dokumentacja techniczna: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. RU , : EN 60 745, EN 55 014, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 98/37/EC ( 28. 12. 2009), 2006/42/EC ( 29. 12. 2009). / co o EN 60 745 86 (A) e - 97 (A) ( : 3 dB), 4, 6 /2 ( ; K = 1, 5 /2). CE , : EN 60 745, EN 55 014, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG 28. 12. 2009 p. ), 2006/42/EG ( 29. 12. 2009 p. ). [. . . ] BUCI/ VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745, prag zvuãnog tlaka ovog elektriãnog alata iznosi 86 dB(A) a jakost zvuka 97 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracija 4, 6 m/s2 (postupkom na aci-ruci; nesigurnost K = 1, 5 m/s2). Tehniãka dokumentacija se moÏe dobiti kod: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SRB CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornoçu izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeçim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745, nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi 86 dB(A), a jaãina zvuka 97 dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB), a vibracija 4, 6 m/s2 (mereno metodom na aci-ruci; nesigurnost K = 1, 5 m/s2). Tehniãka dokumentacija kod: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SLO IZJAVA O USTREZNOSTI CE Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi standardi ali standardnimi dokumenti: EN 60 745, EN 55 014, v skladu s predpisi navodil 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (do 28. 12. 2009), 2006/42/ES (od 29. 12. 2009). [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH PSS 200 A

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH PSS 200 A.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag