οδηγίες χρήσης BOSCH PST 650

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH PST 650 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH PST 650 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH PST 650


BOSCH PST 650 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3797 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BOSCH PST 650 REV 12-2008 (3919 ko)
   BOSCH PST 650 REV 12-2008 (3919 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH PST 650

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] - , , , - ( ) , , ( / ) - ( ) - , ( ) K A , , ( , ) - , , ; B ( 230V 240V 220V) , 30 mA, 85 dB(A) - ' O , 57 BOSCH X , 16 Amps , 16 XHH E/ 4 5 6 ! X - , - , , ! - D 2 - www. skileurope. com ( ) EN 60745 , - - , ! ' , ' BOSCH - BOSCH ( www. skileurope. com) OHIE EAMOH X @ ! [. . . ] NOISE/VIBRATION Measured in accordance with EN 60 745 the sound pressure level of this tool is 85 (4003)/87 (PST 650) dB(A) and the sound power level 96 (4003)/98 (PST 650) dB(A) (standard deviation: 3 dB), and the vibration m/s2 (hand-arm method). Technical file at: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. F CE DCLARATION DE CONFORMIT Nous dclarons sous notre propre responsabilit que ce produit est en conformit avec les normes ou documents normaliss suivants: EN 60 745, EN 55 014, conforme aux rglementations 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (jusqu'au 28. 12. 2009), 2006/42/CE ( partir du 29. 12. 2009). BRUIT/VIBRATION Mesur selon EN 60 745 le niveau de la pression sonore de cet outil est 85 (4003)/87 (PST 650) dB(A) et le niveau de la puissance sonore 96 (4003)/98 (PST 650) dB(A) (dviation standard: 3 dB), et la vibration m/s2 (mthode main-bras). Dossier technique auprs de: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. D CE KONFORMITTSERKLRUNG Wir erklren in alleiniger Verantwortung, da dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten bereinstimmt: EN 60 745, EN 55 014, gem den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (bis 28. 12. 2009), 2006/42/EG (ab 29. 12. 2009). GERUSCH/VIBRATION Gemessen gem EN 60 745 betrgt der Schalldruckpegel dieses Gertes 85 (4003)/87 (PST 650) dB(A) und der Schalleistungspegel 96 (4003)/98 (PST 650) dB(A) (Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration m/s2 (Hand-Arm Methode). Technische Unterlagen bei: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. NL CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60 745, EN 55 014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009), 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009). GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine 85 (4003)/87 (PST 650) dB(A) en het geluidsvermogen-niveau 96 (4003)/98 (PST 650) dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie m/s2 (hand-arm methode). Technisch dossier bij: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. S CE KONFORMITETSFRKLARING Vi intygar och ansvarar fr, att denna produkt verensstmmer med fljande norm och dokument: EN 60 745, EN 55 014, enl. bestmmelser och riktlinjema 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (till 28. 12. 2009), 2006/42/EG (from 29. 12. 2009). LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivn som uppmtts enligt EN 60 745 r p denna maskin 85 (4003)/87 (PST 650) dB(A) och ljudeffektnivn 96 (4003)/98 (PST 650) dB(A) (standard deviation: 3 dB), och vibration m/s2 (hand-arm metod). Technick dokumentace u: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. TR CE STANDARDIZASYON BEYANI Yeane sorumlu olarak, bu rnn aflaidaki standartlara veya standart belgelerine uygun olduunu beyan ederiz: EN 60 745, EN 55 014, ynetmelii hkmleri uyarinca 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (28. 12. 2009 tarihine kadar), 2006/42/EG (29. 12. 2009 tarihinden itibaren). ZGOMOT/VIBRAII Msurat n conformitate cu EN 60 745 nivelul de presiune a sunetului generat de acest instrument este de 85 (4003)/87 (PST 650) dB(A) iar nivelul de putere a sunetului 96 (4003)/98 (PST 650) dB(A) (abaterea standard: 3 dB), iar nivelul vibraiilor m/s2 (metoda mn - bra). Documentaie tehnic la: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. CE KPA A COTETCTBE , : EN 60 745, EN 55 014, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG ( 28. 12. 2009), 2006/42/EG ( 29. 12. 2009). /PA EN 60 745 85 (4003)/ 87 (PST 650) dB(A) 96 (4003)/98 (PST 650) dB(A) ( : 3 dB), m/s2 ( -). CE PREHLSENIE O ZHODE Vhradne na nau vlastn zodpovednos prehlasujeme, e tento vrobok zodpoved nasledujcim normm alebo normovanm dokumentom: EN 60 745, EN 55 014, v slade s predpismi 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). HLUKU/VIBRCICH Meran poda EN 60 745 je rove akustickho tlaku tohto nstroja 85 (4003)/87 (PST 650) dB(A) a rove akustickho vkonu je 96 (4003)/98 (PST 650) dB(A) (tandardn odchlka: 3 dB), a vibrcie s m/s2 (metda ruka - paa). Sbor technickej dokumentcie sa nachdzaj na adrese: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. BG SK HR CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUCI/ VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745, prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi 85 (4003)/87 (PST 650) dB(A) a jakost zvuka 96 (4003)/98 (PST 650) dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracija m/s2 (postupkom na aci-ruci). Tehnika dokumentacija se moe dobiti kod: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SRB CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). [. . . ] BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745, nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi 85 (4003)/87 (PST 650) dB(A), a jaina zvuka 96 (4003)/98 (PST 650) dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB), a vibracija m/s2 (mereno metodom na aci-ruci). Tehnika dokumentacija kod: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SLO IZJAVA O USTREZNOSTI CE Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi standardi ali standardnimi dokumenti: EN 60 745, EN 55 014, v skladu s predpisi navodil 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (do 28. 12. 2009), 2006/42/ES (od 29. 12. 2009). HRUP/VIBRACIJA Izmerjeno v skladu s predpisom EN 60 745 je raven zvonega pritiska za to orodje 85 (4003)/87 (PST 650) dB(A) in jakosti zvoka 96 (4003)/98 (PST 650) dB(A) (standarden odmik: 3 dB), in vibracija m/s2 (metoda `dlan-roka'). Tehnina dokumentacija se nahaja pri: BOSCH Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. EST CE VASTAVUSDEKLARATSIOON Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab jrgmistele standarditele vi normdokumentidele: EN 60 745, EN 55 014 vastavalt direktiivide 2006/95/E, 2004/108/E, 98/37/E (kuni 28. 12. 2009), 2006/42/E (alates 29. 12. 2009) nuetele. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH PST 650

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH PST 650.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag