οδηγίες χρήσης BOSCH SGE09A05

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH SGE09A05 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH SGE09A05 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH SGE09A05


BOSCH SGE09A05 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (3651 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BOSCH SGE09A05 annexe 1 (818 ko)
   BOSCH SGE09A05 (3593 ko)
   BOSCH SGE09A05 annexe 1 (761 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH SGE09A05

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Household Appliances Internet: http://www. bosch-hausgeraete. de Bosch Info-Team: DE Tel. DTAG) 5600 053 973 (8301) el PLUNTHRIO PIATWN el Periexümena Rýqmish sukeuÞj . 20 Sunoptiküj pßnakaj programmÜtwn 21 EpilogÝj/BasikÝj ruqmßseij 22 Plhroöorßej sxetikÜ me thn poreßa tou progrÜmmatoj . 31 KlÞsh thj uphresßaj texnikÞj ecuphrÝthshj pelatþn . [. . . ] Sto "ECTRA STEGNWMA" h qermokrasßa sto cÝbgalma me lampruntikü eßnai uyhlüterh se üla ta progrÜmmata. (ProsÝxete ta euaßsqhta skeýh. ) ¸ntash hxhtikoý sÞmatoj Mporeßte na ruqmßsete thn Ýntash twn hxhtikþn shmÜtwn Þ na ta apenergopoiÞsete entelþj. Se perßptwsh epilogÞj thj proairetikÞj leitourgßaj (epilogÞj) ¸ntash hxhtikoý sÞmatoj emöanßzetai sthn Ýndeich "HXHT. Mporeßte na ruqmßsete thn timÞ 0 (apenergopoßhsh hxhtikþn shmÜtwn) kaqþj kai timÝj apü 1 (siganü) Ýwj 6 (dunatü). ¸na braxý hxhtikü sÞma deßxnei, poia Ýntash antistoixeß sthn epßkairh epilegmÝnh timÞ. Meßwsh diÜrkeiaj Sta autümata progrÜmmata mporeßte na meiþsete th diÜrkeia tou progrÜmmatoj. Gia na Ýxete wstüso idanikü apotÝlesma kaqarismoý, aucÜnetai tautüxrona h katanÜlwsh neroý kai enÝrgeiaj. Se perßptwsh epilogÞj thj proairetikÞj leitourgßaj (epilogÞj) Meßwsh diÜrkeiaj emöanßzetai sthn Ýndeich "MEIWSH DIARKEIAS: OFF" (rýqmish apü to ergostÜsio). Gurßste pßsw sto menoý Ýnarchj kai cekinÞste to ruqmismÝno prügramma. Se perßptwsh pou katÜ to epümeno plýsimo den qÝlete na xrhsimopoiÞsete plÝon th Meßwsh diÜrkeiaj, prÝpei na apenergopoiÞsete thn epilogÞ. Sklhrüthta neroý Prin thn arxikÞ qÝsh se leitourgßa Þ se perßptwsh allagÞj thj sklhrüthtaj neroý prÝpei na ruqmisteß to sýsthma aposklÞrunshj tou plunthrßou ston baqmü sklhrüthtaj tou neroý tou diktýou paroxÞj. AkolouqÞste sxetikÜ tij odhgßej pou perigrÜöontai sto keöÜlaio "Rýqmish sustÞmatoj aposklÞrunshj". 23 el Glþssa H glþssa pou epilÝxthke katÜ thn arxikÞ qÝsh se leitourgßa mporeß na allaxteß (bl. Se perßptwsh epilogÞj thj proairetikÞj leitourgßaj (epilogÞj) Glþssa emöanßzontai sthn Ýndeich perissütera sýmbola glwssþn, to sýmbolo gia thn epßkairh epilegmÝnh glþssa anabosbÞnei. SunolikÜ mporeßte na epilÝcete anÜmesa se 17 glþssej. KatÜ thn epilogÞ enüj sumbülou glþssaj deßxnetai to keßmeno sthn kÜtw grammÞ thj Ýndeichj sthn antßstoixh glþssa. Prütupa progrÜmmata Prüsqeta sta progrÜmmata plýshj, pou prosöÝrontai sto menoý Ýnarchj, Ýxete th dunatüthta, cekinþntaj apü to prügramma "KANONIKO", na epilÝcete katÜ seirÜ kai ta akülouqa prütupa progrÜmmata: KANONIKO EXTRA - KANONIKO OIKONOMIKO - KANONIKO KANONIKO ENTATIKO. Ruqmßste to epiqumhtü prügramma kai gurßste sto menoý Ýnarchj. An den qÝlete na ruqmßsete kanÝna apü ta prütupa progrÜmmata pou deßxnontai, gurßste mÝsw tou plÞktrou "EpistroöÞ" sthn Ýndeich "PROTUPA PROGRAMMATA" kai apü ekeß sto menoý Ýnarchj. An qÝlete na akurþsete thn epilogÞ enüj prütupou progrÜmmatoj sto menoý Ýnarchj, kÜnete thn epilogÞ "PROTUPA PROGRAMMATA". PatÞste katüpin to plÞktro "Menoý Ýnarchj" kai ta plÞktra Þ tautüxrona. ¸tsi sbÞnetai to epilegmÝno prütupo prügramma kai deßxnetai to menoý Ýnarchj me to prügramma "AUTO". KANONIKO EXTRA Eßdoj skeýouj Posüthta twn upoleimmÜtwn twn öaghtþn KatÜstash twn upoleimmÜtwn twn öaghtþn KANONIKO OIKONOMIKO KANONIKO KANONIKO ENTATIKO diÜöora lßga Ýwj pollÜ lßgo kollhmÝna Ta antßstoixa stoixeßa programmÜtwn (diÜrkeia, katanÜlwsh enÝrgeiaj kai neroý) qa ta breßte stij sýntomej odhgßej xrÞshj. BasikÜ saj sunistoýme na xrhsimopoießte ta autümata progrÜmmata, diüti s' autÜ lügw thj metaballümenhj poreßaj tou progrÜmmatoj h katanÜlwsh enÝrgeiaj kai neroý diathreßtai sta xamhlütera dunatÜ epßpeda. Antßqeta sta prütupa progrÜmmata h poreßa tou progrÜmmatoj eßnai prokaqorismÝnh. 24 el AisqhtÞraj neroý (Aquasensor) * * se merikÜ montÝla O aisqhtÞraj neroý eßnai mßa optikÞ diÜtach mÝtrhshj, me thn opoßa metriÝtai h qolüthta tou neroý plýshj. MÝsw enüj öwtokuttÜrou mporeß na anagnwristeß h ruparüthta tou neroý lügw twn dialumÝnwn kataloßpwn öaghtþn, üpwj p. x. [. . . ] Posüthta paroxÞj neroý: toulÜxiston 10 lßtra/leptü Qermokrasßa neroý: SunistÜtai h sýndesh me krýo nerü. Se perßptwsh sýndeshj me zestü nerü h anþterh qermokrasßa 60 °C. Aöaßresh thj suskeuÞj apü to ermÜrio Epßshj kai s' autÞ thn perßptwsh eßnai shmantikÞ h seirÜ twn bhmÜtwn ergasßaj: San prþto bÞma apomonþnete pÜntote th suskeuÞ apü to dßktuo tou hlektrikoý reýmatoj. Diaküyte thn paroxÞ neroý kleßnontaj th brýsh. Diaküyte th sýndesh me to dßktuo apoxÝteushj kai to dßktuo paroxÞj neroý. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH SGE09A05

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH SGE09A05.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag