οδηγίες χρήσης BOSCH SGI49A57

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BOSCH SGI49A57 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BOSCH SGI49A57 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BOSCH SGI49A57


BOSCH SGI49A57 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4925 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BOSCH SGI49A57

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Household Appliances Internet: http://www. bosch-hausgeraete. de Bosch Info-Team: DE Tel. DTAG) 5600 051 739 (8210) el PLUNTHRIO PIATWN el Periexümena Sunoptiküj pßnakaj programmÜtwn Plýsimo skeuþn . KlÞsh thj uphresßaj texnikÞj ecuphrÝthshj pelatþn . 6 Sýsthma aposklÞrunshj neroý 7 SumplÞrwsh tou eidikoý alatioý aposklÞrunshj . [. . . ] timÞ Programmatismüj xrünou Mporeßte na kaqusterÞsete thn Ýnarch tou progrÜmmatoj se bÞmata miaj þraj mÝxri kai 24 þrej. PatÞste to plÞktro Programma tismüj xrünou 4 tüsej öorÝj, mÝxri h Ýndeich yhößwn 3 na metaphdÞsei sto . PatÞste to plÞktro Programma tismüj xrünou tüsej öorÝj, mÝxri na antapokrßnetai sthn epiqumßa saj o xrünoj sthn Ýndeich. Gia to sbÞsimo tou programmatismoý xrünou patÞste to plÞktro Program matismüj xrünou tüsej öorÝj, mÝxri na emöanisteß sthn Ýndeich yhößwn to . MÝxri thn Ýnarch mporeßte na allÜcete katÜ boýlhsh thn epilogÞ progrÜmmatoj. QÝsh thj suskeuÞj ektüj leitourgßaj MerikÜ leptÜ metÜ th lÞch tou progrÜmmatoj: Kleßste ton kentrikü diaküpth 1 . Kleßste th brýsh (paraleßpetai se suskeuÝj me Aquastop). BgÜlte ta skeýh, aöoý kruþsoun. DiakopÞ progrÜmmatoj Kleßste ton kentrikü diaküpth 1 . To prügramma paramÝnei apoqhkeumÝno sth mnÞmh thj suskeuÞj. Se perßptwsh sýndeshj me thn paroxÞ zestoý neroý Þ ütan to pluntÞrio Ýxei Þdh zestÜnei to nerü kai h pürta thj suskeuÞj anoßxthke, aöÞnete prþta thn pürta gia merikÜ leptÜ misÜnoixth kai metÜ thn kleßnete. DiaöoretikÜ eßnai dunatün lügw thj diastolÞj na anoßcei h pürta thj suskeuÞj apü münh thj. Gia na sunexisteß h poreßa tou progrÜmmatoj anoßcte pÜli ton kentrikü diaküpth. ¸ndeich upüloiphj diÜrkeiaj progrÜmmatoj MetÜ thn Ýnarch emöanßzetai sto pedßo endeßcewn h anamenümenh diÜrkeia tou progrÜmmatoj. H diÜrkeia tou progrÜmmatoj ephreÜzetai apü th qermokrasßa tou neroý, thn posüthta twn skeuþn kaqþj kai apü to püso lerwmÝna eßnai ta skeýh. Lügw metabolþn autþn twn sunqhkþn mporeß na poikßllei se megÜlo baqmü h diÜrkeia tou progrÜmmatoj (ecartÜtai apü to epilegmÝno prügramma). EpeidÞ h epirroÞ diapistþnetai münon katÜ thn poreßa tou progrÜmmatoj, mporoýn wj ek toýtou na prokýyoun megalýterej xronikÝj diaöorÝj. 20 el DiakopÞ progrÜmmatoj (reset) Müno me anammÝno ton kentrikü diaküpth: PatÞste epß per. 3 deuterülepta sugxrünwj ta plÞktra programmÜtwn A kai C . H Ýndeich yhößwn deßxnei to H poreßa tou progrÜmmatoj diarkeß per. MetÜ th lÞch tou progrÜmmatoj kleßste ton kentrikü diaküpth 1 . Gia mia ek nÝou ekkßnhsh anoßcte canÜ ton kentrikü diaküpth 1 kai epilÝcte to epiqumhtü prügramma. Entatikü stÝgnwma Energopoiþntaj th leitourgßa "ENTATIKO STEGNWMA", Ýxete se üla ta progrÜmmata uyhlüterh qermokrasßa sto cÝbgalma me lampruntikü kai Ýtsi Ýna kalýtero apotÝlesma stegnþmatoj (prosÝxete sthn uyhlüterh qermokrasßa ta euaßsqhta mÝrh skeuþn). KratÞste to plÞktro progrÜmmatoj A pathmÝno kai patÞste ton kentrikü diaküpth 1 mÝxrij ütou anÜyei h Ýndeich yhößwn, AöÞste ta dýo plÞktra eleýqera. H öwteinÞ Ýndeich tou plÞktrou A anabosbÞnei kai sthn Ýndeich yhößwn 3 anÜbei h apü to ergostÜsio ruqmismÝnh timÞ rýqmishj (off) Þ (on). Gia thn allagÞ thj rýqmishj: PatÞste to plÞktro progrÜmmatoj A. H rýqmish paramÝnei apoqhkeumÝnh sth mnÞmh thj suskeuÞj. AllagÞ progrÜmmatoj Aöütou qÝsete th suskeuÞ se leitourgßa, h allagÞ tou progrÜmmatoj eßnai dunatÞ entüj 2 leptþn. [. . . ] Münon autüj o týpoj me to sýmbolo prostateutiküj diaküpthj ecasöalßzei thn plÞrwsh twn prodiagraöþn pou isxýoun tþra. MetaöorÜ AdeiÜste to pluntÞrio piÜtwn. MetaöÝrete th suskeuÞ münon se ürqia qÝsh. An h suskeuÞ den metaöerqeß se ürqia qÝsh, eßnai dunatün na eisxwrÞsoun sto sýsthma elÝgxou thj mhxanÞj upoleßmmata neroý kai na odhgÞsoun Ýtsi se lanqasmÝnh poreßa twn programmÜtwn. H suskeuÞ prÝpei na adeiasteß, akolouqþntaj ta akülouqa bÞmata: Anoßcte th brýsh. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BOSCH SGI49A57

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BOSCH SGI49A57.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag