οδηγίες χρήσης BRAUN 520

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BRAUN 520 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BRAUN 520 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BRAUN 520


BRAUN 520 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (4641 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BRAUN 520 annexe 1 (3553 ko)
   BRAUN 520 annexe 3 (3553 ko)
   BRAUN 520 annexe 2 (762 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BRAUN 520

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Sthn perivptwsh ovpou h crhvsh twn parapavnw eivnai aparaivthth, crhsimopoihv s te apokleistikav aplou" hv pollaplouv( prosarmoste" kai epektavsei( pou sumfwnouvn me tou" kanovne" asfaleiva", prosevconta" wvste na mhn uperbeivte ta ovria th" iscu" ovpw" authv anagravfete ston prosarmosthv. · Authv h suskeuhv prevpei na crhsimopoieivtai movno gia oikiakh crhvsh. H opoiadhvpote allh crhvsh qa prevpei na qewrhqeiv katacrhstikhv kai katav sunevpeia epikivndunh. · O kataskeuasthv" den mporeiv na qewrhqeiv upeuv q uno" gia piqanev " zhmiev " pou qa proevlqoun apo kavqe anavrmosh, lanqasmevnh h paravlogh crhvsh. [. . . ] Otan h suskeuhv eivnai kainouvrgia, prevpei na pluvnete ta exarthvmata me cliarov nerov kai aporrupantikov kai uvstera na ta xepluvnete kalavÚ th qhvkh fivltrou, th mezouvra, ta fivltra. Ustera arcivzete thn provplush tou eswterikouv kuklwvmato" th" kafetievra", kavnonta" ta exhv"Ú Gevmisma th" dexamenhv" Bgavlte thn dexamenhv trabovnta" thn plagivw" kai shkwvnonta" tautovcrona ton swlhvma aporrovfhsh" (eik. 1). 49 bar 110 GR 20-11-2000 11:42 Pagina 50 Xanapluvnete thn kai gemivste thn me frevsko nerov cwriv" na uperbhvte to mavximoum epivpedo (eik. To kontrovl tou epipevdou tou nerouv dieukoluvnete apo ena epiplevonta mpalavki. Xanabavlte thn dexamenhv sthn qevsh th", kavnonta" prosochv wvste na xanabuqivsete ton swlhvna (eik. Piov aplav h dexamenhv mporeiv na gemivsei, trabovnta" thn ovso ftavnei gia na cuvsete mevsa to nerov, apeuqeiva" me mia kanavta, akovmh kai katav thn diavrkeia th" crhvsh". Provplush · Sundevste to fi" lambavnonta" upovyh ti" odhgive" asfaleiva". · Perimevnete evw" otou to nerov bgeiv apo to ntouvz (eik. · Pathvste xanav to koumpivv dianomhv" (21) afhvnonta" na trevxei to ntouvz (eik. · Metav 15-20 deuterovlepta stamathvste thn roh tou nerouv patovnta" xanav to koumpiv dianomhv" (21). · Perimevnetai na xanazestaqeiv to nerov ston kausthvra kai otan anavyei to lampavki OK, epanalavqetai thn prohgouvmenh pravxh. An o kafev" eivnai ugrov" hv yiloalesmevno", arkeiv mia elafriav pivesh. Antivqeta an o kafev" eivnai ligovtero ugrov", hv ovci yiloalesmevno", qa prevpei na ton pievsete livgo perissovtero. · Afairev s te endecomev n w" to pleov n asma kafev apov to ceivlo" tou fivltrou kai sundevste thn kouvpa sth mhcanhv ovpw" eivpame prohgoumevnw" (eik. · Akoumphvste pavnw sth scavra topoqevthsh" flitzaniwvn to zestov flitzavni, kavtw apov to stovmio th" kouvpa". Otan h endeiktikhv lucniv a OK (24) anav y ei, pathv s te to diakovpth parochv" kafev kai diakovyte thn parochv movli" bgei h epiqumhthv posovthta kafev. · Gia na aposundevsete thn kouvpa, perimevnete merikav deuterovlepta metav gurivste th labhv apov dexiav pro" aristerav. · Gia na bgavlete to crhsimopoihmevno kafev, krathvste mplokarismevno to fivltro me to eidikov moclav k i kai bgav l te ton kafev ctupwvnta" thn anapodogurismevnh kouvpa (eik. Se perivptwsh pou den provkeitai na crhsimopoihvsete th mhcanhv gia megavlo cronikov diavsthma, sbhvste th mhcanhv kai adeiavste to doceivo nerouv. Katav thn epovmenh crhvsh, pluvnte th mhcanhv ovpw" perigravfetai parapavnw. Qevste th suskeuhv se leitourgiva pievzonta" to diakovpth ON/OFF (20) (eik. Prwvta qa anavyei h lucniva ON/OFF kai metav apov livga leptav qa anavyei tovso h lucniva ÆEvtoimou KafevÆ ovso kai ekeivnh tou ÆEvtoimou AtmouvÆ. · Etoimavste evnan kafev Espresso se evna megavlo flitzavni (toulavciston twn 120çç). [. . . ] · Gia ton kaqarismov th" mhcanhv" mhn crhsimopoieivte dialutikav aporrupantikav ouvte kai ulikav pouv xuvnoun. · Kaqarivzete taktikav to kuvpello pou perievcei ta fivltra, to doceivo pou mazeuvei ti" stagovne" kai thn dexamenhv tou nerouv. · Mhn buqivzete thn mhcanhv, eivnai mia hlektrikhv suskeuhv. KAQARISMOS DOCEIOU GALAKTOS ProsochvÚ O kaqarismov" tou doceivou gavlakto" qa prevpei na givnete amevsw" metav th crhvsh evtsi wvste na mhn prolavbei to gavla na phvxei ftiavcnonta" krouvsta. Proteivnoume o kaqarismov" na givnetai w" exhv" · Proetoimavste th suskeuhv evtsi ovpw" qa kavnate gia na ftiavxete evna kapoutsivno. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BRAUN 520

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BRAUN 520.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag