οδηγίες χρήσης BRAUN D12.500

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο BRAUN D12.500 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο BRAUN D12.500 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο BRAUN D12.500


BRAUN D12.500 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (445 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   BRAUN D12.500 annexe 1 (1844 ko)
   BRAUN D12.500 annexe 2 (1900 ko)
   BRAUN D12.500 (2002 ko)
   BRAUN D12.500 annexe 3 (1051 ko)
   BRAUN D12.500 annexe 1 (502 ko)
   BRAUN D12.500 annexe 2 (940 ko)
   BRAUN D12.500 annexe 5 (1844 ko)
   BRAUN D12.500 annexe 9 (1134 ko)
   BRAUN D12.500 annexe 8 (460 ko)
   BRAUN D12.500 annexe 7 (2119 ko)
   BRAUN D12.500 annexe 6 (620 ko)
   BRAUN D12.500 annexe 12 (1900 ko)
   BRAUN D12.500 annexe 11 (3625 ko)
   BRAUN D12.500 annexe 10 (905 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς BRAUN D12.500

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] £· Û·~ Â>ÍÔÌ fiÏÂ~ ÙÈ~ Ó·ÙfiÙËÙ¤~ ÙË~ Î·È ÙÈ Ú¤ ÂÈ Ó· οÓÂÙ ÁÈ· ÙÔ Û^ÛÙfi ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙË~. H ÔÌ< Ù^Ó ÈÓ¿Î^Ó Â>Ó·È Ù¤ÙÔÈ·, ÒÛÙ ӷ Ì ÔÚÂ>Ù ӷ οÓÂÙ ÙË ÚiÌÈÛË , <Ì· ÚÔ~ , <Ì·. TM' ·ÙÔ~ i· , ÚÂ>Ù ÛÓËiÈṲ̂ӷ Ê·ÁËÙ¿, ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛÎÂÔ~, Ù· ηٿÏÏËÏ· , , Ë Û¯¿Ú·~/Ù·, , ÈÒÓ ÛÙÔÓ ÊÔÚÓÔ, ÙÈ~ È·ÓÈΤ~ ÙÈ̤~ ÚiÌÈÛË~, ÊÛÈο fiÏ· ÔÎÈÌ·Ṳ̂ӷ ÛÙÔ ÈÎfi Ì·~ ÂÚÁ·ÛÙ<ÚÈÔ Ì·ÁÂÈÚÈÎ<~. °È· Ó· È·ÙËÚ<ÛÂÈ Ë ËÏÂÎÙÚÈÎ< ÎÔ>Ó· Û·~ ÙËÓ ^Ú·>· ÂÌÊ¿ÓÈÛ< ÙË~ ÁÈ· ÔÏ Î·ÈÚfi, Û·~ >ÓÔÌ ÔÏϤ~ ÛÌ, ÔϤ~ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ Ô>ËÛË Î·È ÙÔÓ Î·i·ÚÈÛÌfi ÙË~. [. . . ] TÔ ÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ ÁÏÎÈÛÌ· Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÔÔ¯< ̤۷ ÛÙÔÓ ÊÔÚÓÔ,  ÈϤÍÙ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË iÂÚÌÔÎÚ·Û>· Î·È , , <ÛÙ ÙÔ ÁÏÎÈÛÌ· Ï>ÁÔ ·Ú· ¿Ó^. TÔ ÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ ÁÏÎÈÛÌ· , , ËÏfiÙÂÚ· ̤۷ ÛÙÔÓ ÊÔÚÓÔ Î·È Â ÈϤÍÙ ÙËÓ Â fiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·. AÓ Â ÈϤÍÂÙ Ï>ÁÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·, ÙfiÙ i· ÚÔ>ÛÔÓ Ù· ÁÏÎ>ÛÌ·Ù· ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ·. æ<ÛÙ ٷ ·>ÛiËÙ· ÁÏÎ>ÛÌ·Ù· Ì ¿Ó^ Î·È Î¿Ù^ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂÈ~ Û ¤Ó·  > ÂÔ. E >ÛË~ Î·È ÚÔÂͤ¯ÔÓ ¯·ÚÙ> , , ËÛ>Ì·ÙÔ~ Ì ÔÚÂ> Ó·  ËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÎÏÔÊÔÚ>· ÙÔ ·¤Ú·. Kfi, ÂÙ ÙÔ ¯·ÚÙ> , , ËÛ>Ì·ÙÔ~ ¿ÓÙÔÙ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ Ù·, , ÈÔ. XÚËÛÈÌÔ ÔÈ<ÛÙ ÙËÓ Â fiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ÙÔ , ·iÙÂÚÔ Ù·, , >. TÔ Î¤°Î ÊÔÛÎÒÓÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ ¤ÊÙÂÈ. æ<Û·Ù Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· · fi ¤Ó·  > ·. TMÙÔ Â ¿Ó^ Ù·, , > Ù· ÌÈÎÚ¿ ÁÏÎ>ÛÌ·Ù· ÚfiÈÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ · ' fiÙÈ ÛÙËÓ Î¿Ù^. AÓ Â ÈϤÍÂÙ Ï>ÁÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË iÂÚÌÔÎÚ·Û>·, ÙfiÙ i· ÚÔ>ÛÔÓ Ù· ÁÏÎ>ÛÌ·Ù· ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ·. °ÏÎ>ÛÌ·Ù· Û ٷ, , È¿, Ô Ì <Î·Ó Ù·Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔÓ ÊÔÚÓÔ, ÂÓ ÛËÌ·>ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ ÂÈ Ó· , , ËiÔÓ Î·È ÛÙÔÓ >ÈÔ ¯ÚfiÓÔ. AÊ<ÛÙ ٷ ÁÏÎ>ÛÌ·Ù· ÛÙ· οÙ^ Ù·, , È¿ Ó· , , ËiÔÓ 5 ¤^~ 10 Ï ٿ ·Ú· ¿Ó^ < ÙÔ ÔiÂÙ<ÛÙ ·Ùfi ÙÔ Ù·, , > Ó^Ú>ÙÂÚ· ̤۷ ÛÙÔÓ ÊÔÚÓÔ. TÔ ÔiÂÙ<ÛÙ ÙÔ Ù·, , > ÁÈ· Ï>ÁÔ ¿ÏÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÊÔÚÓÔ Î·È ÍÂÎÔÏÏ<ÛÙ ·Ì¤Û^~ Ù· Ì ÈÛÎfiÙ·. M ÔÚÂ>Ù  >ÛË~ Î·È Ó· ÙÔ ÔiÂÙ<ÛÂÙÂ Ô ÁÏÎ>ÛÌ·Ù·, ÙÔ ¤Ó· > Ï· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ̤۷ ÛÙÔÓ ÊÔÚÓÔ, . ¯. Ô ÁÏÎ>ÛÌ·Ù· Û ̷ÎÚfiÛÙÂÓÂ~ ÊfiÚÌÂ~. KÚ¤·Ù·, ÔÏÂÚÈο, , , ¿ÚÈ· KÚ¤·Ù·, ÔÏÂÚÈο, , , ¿ÚÈ· TMÎÂË B·ÛÈο Ì ÔÚÂ>Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈ<ÛÂÙ οi ÛÎÂÔ~, ÙÔ Ô Ô>Ô Â>Ó·È ·ÓiÂÎÙÈÎfi Û , , ËϤ~ iÂÚÌÔÎÚ·Û>Â~. °È· ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· , , ËÙÔ ÂÓÂ>ÎÓÙ·È Â >ÛË~ Î·È ÙÔ , ·i Ù·, , >. TÔ ÔiÂÙÂ>Ù ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÛÎÂÔ~ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË~ Û¯¿Ú·~. T· Á¿ÏÈÓ· ÛÎÂË, fiÙ·Ó , Á·>ÓÔÓ · fi ÙÔÓ ÊÔÚÓÔ, i· Ú¤ ÂÈ Ó· ÙÔ ÔiÂÙÔÓÙ·È Â ¿Ó^ Û ÛÙÂÁÓ< ÂÙÛ¤Ù· ÎÔ>Ó·~ Î·È fi¯È  ¿Ó^ Û ÎÚ· < , ÚÂÁ̤ÓË Â ÈÊ¿ÓÂÈ·, ÈfiÙÈ ÙÔ Á·Ï> Ì ÔÚÂ> Ó· Ú·Á>ÛÂÈ. TÔ · ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ , , ËÛ>Ì·ÙÔ~ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È · fi ÙÔ Â>Ô~ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ ÎÚ¤·ÙÔ~. TM ¿ ·¯Ô ÎÚ¤·~ ÚÔÛi¤ÙÂÙÂ Â È Ï¤ÔÓ 2 ¤^~ 3 ÎÔÙ·ÏȤ~ ÛÔ ·~ ÁÚfi Î·È Û ÎÚ¤·~, Ô i· , , ËiÂ> Û ÎÏÂÈÛÙfi ÛÎÂÔ~, 8 ¤^~ 10 ÎÔÙ·ÏȤ~ ÛÔ ·~, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂiÔ~. KÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÚ¤·ÙÔ~ , ¿ÚÔ~ · fi 1, 5 kg Î·È ¿Ó^ i· Ú¤ ÂÈ Ó· ÁÚ>ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤ÏÂÛË ÙÔ ÌÈÛÔ ¯ÚfiÓÔ , , ËÛ>Ì·ÙÔ~. AÊÔ , , ËiÂ> ÙÔ ÎÚ¤·~, ·Ê<ÛÙ ÙÔ ·ÎfiÌ· 10 Ï ٿ ÛÙÔÓ Û, ËṲ̂ÓÔ, ÎÏÂÈÛÙfi ÊÔÚÓÔ, ÁÈ· Ó· ÂÌ ÔÙÈÛÙÂ> ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· Ì ÙÔÓ ¯Ìfi ÙÔ. æ<ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ Û ÎÏÂÈÛÙfi ÊÔÚÓÔ. æ<ÓÂÙ ηٿ ÙÔ Ó·ÙfiÓ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÚ¤·ÙÔ~ ÙÔ È>Ô ¿¯Ô~, ÙÔÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ¤^~ 3 cm. [. . . ] TÔ~ ·ÚÈiÌÔ~ i· ÙÔ~ , ÚÂ>Ù ÛÙËÓ ÈÓ·Î>· Ù Ô ÛÙÔ ÛÚÙ¿ÚÈ , ¿ÛË~. OÈ Â ÈÛΤ~  ÈÙÚ¤ ÂÙ·È Ó· ÈÂÓÂÚÁÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ · fi ÙÔ~ ÂÎ ·ÈÂ̤ÓÔ~ ÂÈÈÎÔ~ ÙË~ ËÚÂÛ>·~ Ù¯ÓÈÎ<~ ÂÍ ËÚ¤ÙËÛË~ Ù^Ó ÂÏ·ÙÒÓ Ì·~. AÓ Ë ÛÛÎÂ< Û·~ ÂÓ Â ÈÛηÛÙÂ> Û^ÛÙ¿, Ì ÔÚÂ> Ó· ÚÔÎ, , ÔÓ ÛÔ, ·ÚÔ> Î>ÓÓÔÈ ÁÈ· Û·~. 45 BÏ¿, Â~ AÏÏ·Á< ÙË~ Ï¿Ì ·~ ÙÔ ÊÔÚÓÔ AÓ Ë Ï¿Ì · ÙÔ ÊÔÚÓÔ Î¿ËÎÂ, ÙfiÙ ڤ ÂÈ Ó· ·ÏÏ·¯iÂ>. OEÙÛÈ ·ÏÏ¿ÂÙ ÙË Ï¿Ì ·: 1. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου BRAUN D12.500

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου BRAUN D12.500.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag