οδηγίες χρήσης DELONGHI 810 S

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο DELONGHI 810 S Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο DELONGHI 810 S θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο DELONGHI 810 S


DELONGHI 810 S : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (561 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   DELONGHI 810 S (509 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς DELONGHI 810 S

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] - h privza tou reuvmato" evcei mia elavcisth parochv 10A kai eivnai efodiasmevnh me geivwsh o kataskeuasth" den ferei kamiav euqunh se periptwsh pou auto" o kanonismo" prolhyh" v v v v v v v atuchmatwn den thrhqei. Prin apov thn prwvth crhvsh, qevste se leitourgiva thn avdeia suskeuhv, me to qermostavth sto mevgisto, toulavciston gia 15 leptav gia na fuvgei h carakthristikhv murwdiav. [. . . ] - O crovno" yhsivmato" exartavtai apov to eivdo" twn faghtwvn, apov th qermokrasiva twn trofwvn kai apov ti" proswpikev" protimhvsei". Oi crovnoi pou anafevrontai ston pivnaka eivnai movno endeiktikoiv kai den lambavnoun upovyh ton aparaivthto crovno gia thn proqevrmansh tou fouvrnou. - Gia to yhvsimo kateyugmevnwn faghtwvn diabavste to crovno yhsivmato" pou anagravfetai pavnw sti" suskeuasive". SHMANTIKO An o fourno" sa" einai efodiasmeno" kai me diaithtikhv scara v v v v sunistouvme na yhvsete to kotovpoulo kai to kreva" apeuqeiva" pavnw sth diaithtikhv scavra pou akoumpav pavnw sth lipodovch (blevpe eik. sto plavi) wvste na mhn pevsei livpo" ston pavto kai sta toicwvmata tou fouvrnou. Gia perissovtere" leptomevreie" blevpe epovmene" paragravfou". 40 GR 7-01-2003 15:59 Pagina 41 v Pw" na diathrhsete zestav ta faghtav - Gurivste to diakovpth epiloghv" leitourgiva" sth qevsh . - Gurivste to diakovpth leitourgiva" kai programmatismouv sth qevsh (ovci se ovla ta montevla). - Gurivste to qermostavth sth qevsh mevcri na anavyei h endeiktikhv lucniva (F). Sunistavtai na mhn afhvnete ta faghtav gia poluv crovno sto fouvrno, giativ qa mporouvsan na xeraqouvn. Yhsimo sto fourno v v Bavlte th scavra sthn qevsh pou anafevretai ston pivnaka th" sel. Gurivste to diakovpth epiloghv" leitourgiva" sth qevsh Epilevxte thn epiqumhthv qermokrasiva gurivzonta" to diakovpth tou qermostavth (). Gurivste to diakovpth leitourgiva" kai programmatismouv (an problevpetai) sth qevsh hv sth qevsh pou antistoiceiv ston epiqumhtov crovno yhsivmato". - Perimevnete mevcri" ovtou o fouvrno" ftavsei sthn epilegmevnh qermokrasiva (sbhvsimo th" endeiktikhv" lucniva"), kai bavlte to tayiv me to faghtov. [. . . ] Gurivzete to diakovpth epiloghv" leitourgiva" sth qevsh Proqermaivnete to fouvrno gia 8-10 leptav. Kleinete thn porta mecri thn prwth qesh, ovpw" faivnetai sthn diplanhv eikovna. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου DELONGHI 810 S

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου DELONGHI 810 S.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag