οδηγίες χρήσης DELONGHI 9.36

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο DELONGHI 9.36 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο DELONGHI 9.36 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο DELONGHI 9.36


DELONGHI 9.36 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (219 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   DELONGHI 9.36 (55 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς DELONGHI 9.36

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Authv h suskeuhv creiavzetai evna lasticevnio swlhvna kai evna ruqmisthv pivesh" kataskeuasmevnoi suvmfwna me thn iscuvousa nomoqesiva. An den perilambavnontai sth suskeusiva, apeuqunqeivte se evna exousiodothmevno katavsthma pwvlhsh". Na crhsimopoieivte th suskeuhv movno se kalav aerizovmenou" cwvrou". [. . . ] Gia na topoqethvsete th fiavlh ugraerivou sthn katavllhlh qevsh th", prevpei na afairevsete to pivsw plaivsio, pou katav th metaforav blevpei pro" ta mevsa, laskavronta" ti" bivde". Ustera topoqethvste th fiavlh sth qevsh th" kai kleivste to plaivsio. A¦A¡OPEYETAI AYªTHPA NA ANA¦O¢O¡YPIZETE TH ¼IA¤H ¡IA NAXPHªIMO¦OIHªETE O¤O TO ¦EPIEXOMENO. H DIARROH UGRAERIOU ANAGNWRIZETAI APO THN OSMH RUQMISTES PIESHS, SWLHNES KAI DAKTULIDIA eik. 5 Qevsh tou diakovpth Diastavsei" Anoigma gia enallaghv aevra ruvqmish" dwmativou 1) Qevsh megavlh flovga (mevgisth iscuv") 2) Qevsh mesaiva flovga (mesaiva iscuv") 30 m3 23. 5 m3 75 cm 2 3) Qevsh mikrhv flovga (elavcisth iscuv") 18. 5 m3 NA ELEGXETE an to lasticevnio" swlhvna" evcei topoqethqeiv swstav pavnw sto mpek 16 573441GR 31-01-2001 14:36 Pagina 17 kai an evcei sterewqeiv kalav me to daktulivdi (eik. Na elevgcete taktikav thn hmeromhniva lhvxh" kai ti" sunqhvke" tou lasticevniou swlhvna. An evcei uposteiv zhmiav hv evcei lhvxei, na ton antikatasthvsete me evnan avllo katavllhlo pou na evcei mhvko" 400 µµ. Katav th suvndesh tou ruqmisthv pivesh" sth fiavlh apofuvgete na tsakivsete to lasticevnio swlhvna. Na crhsimopoieivte movno ruqmistev" pivesh" 28ò30 µa , suvmfwna me thn iscuvousa nomoqesiva. H QERMASTRA PREPEI NA CRHSIMOPOIEITAI SE KALA AERIZOMENA DWMATIA Ta dwmavtia mevsa sta opoiva crhsimopoieivtai h qermavstra prevpei na aerivzontai kalav. Me autov ton trovpo exasfalivzetai h enallaghv tou aevra kai h apomavkrunsh twn proi>ontwn kauvsh". O parakavtw pivnaka" anafevrei ti" elavciste" diastavsei" tou dwmativou v mevsa sto opoivo sunistavtai h crhvsh th" suskeuhv" kai ti" diastavsei" twn anoigmavtwn gia thn enallaghv tou aevra pou prevpei na givnoun ston toivco, anavloga me thn elavcisth, mesaiva kai mevgisth iscuv. O skopov" tou plevgmato" eivnai h provlhyh kinduvnou purkagiav". Den exasfalivzei plhvrh asfavleia gia paidiav kai anavphrou". AERISMOS TWN DWMATIWN PROSTATEUTIKO PLEGMA ODHGIES LEITOURGIAS ANAMMA THS QERMASTRAS 1) Anoivxte th balbivda th" fiavlh" ugraerivou. 2) XEKINWNTAS APO TH QESH q pievste to diakovpth ruvqmish" perivpou gia 15 deuterovlepta, uvstera gurivste ton sth qevsh (megavlhv flovga). [. . . ] Se perivptwsh anavgkh", prevpei na crhsimopoihv s ete ev n a eidikov ergaleiv o . Giautov sunistavtai na apeuqunqeivte se exousiodothmevno proswpikov th" etaireiva" kai h crhvsh gnhvsiwn antallaktikwvn. H suskeuhv den prevpei na topoqethqeiv kavtw apov mia privza tou reuvmato". [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου DELONGHI 9.36

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου DELONGHI 9.36.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag