οδηγίες χρήσης DELONGHI 93FL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο DELONGHI 93FL Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο DELONGHI 93FL θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο DELONGHI 93FL


DELONGHI 93FL : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (703 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   DELONGHI 93FL (861 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς DELONGHI 93FL

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] PERILHPTIKOS PINAKAS Qevsh tou diakovpth epiloghv" leitourgiva" Provgramma Qermostavth" Qevsh th" scavra" Shmeiwvsei" kai sumboulev" XEPAGWMA _ DIATHREITA FAGHTA ZESTA 60 _ YHSIMO SE AEROQERMOS FOURNO 60 < 230 Idanikov gia lazavnia, kreva", pivtsa, touvrte", 60<230 trofev" pou prevpei na eivnai xeroyhmevne" epifaneiakav kai gia to ywmiv. Gia thn crhvsh twn axesouavr na diabavsete ti" sumboulev" sto scetiko pivnaka th" selivda" 112. Epivsh" authv h leitourgiva eivnai idanikhv gia tautovcrona yhsivmata se duvo qevsei". Idanikov gia na yhvsete gemistav 60 < 230 cortarikav, yavri, kevik kai mikrav poulerikav. [. . . ] Otan sbhvsei h endeiktikhv lucniva, bavzete to tayiv pavnw sth scavra sth qevsh 2 gia 30 leptav. Muvdia gkratevn Yhvsimo sto I Ulikav gia 2 avtoma: 500gram. muvdia Ekovrdo Lavdi Alavti kai pipevri Mai>ntanov Trimmevnh fruganiav Rivganh Anoivgete to fuvllo se pavco" perivpou 0, 5 ekat. Kovbete me evna stroggulov pothvri (me diavmetro 6 ekat. ) ovlo to fuvllo, wvste na evcete 24 kommavtia. Bavzete ta 12 kommavtia pavnw sth bouturwmevnh kai aleurwmevnh lipodovch kai ta aleivbete me to ctuphmevno augov. Apov ta upovloipa 12 kommavtia afaireivte to kentrikov mevro" diamevtrou 3 ekat. , wvste na petuvcete 12 daktulivdia. Ta bavzete pavnw sta avlla kommavtia kai ta aleivbete xanav me to augov. Otan h endeiktikhv lucniva sbhvsei, bavzete to tayiv sto fouvrno pavnw sth scavra sth qevsh 2 gia 20 leptav, gurivzontav" to sta mevsa tou yhsivmato". Bol o ban Yhvsimo se AEROQERMO FOURNO Ulikav gia 4 avtoma: 250gram. fuvllo sfoliavta 1 augov Anoivgete to fuvllo se pavco" perivpou 0, 5 ekat. Kovbete me evna stroggulov pothvri (me diavmetro 6 ekat. ) ovlo to fuvllo, wvste na evcete 24 kommavtia. Bavzete ta 12 kommavtia pavnw sth bouturwmevnh kai aleurwmevnh lipodovch kai ta aleivbete me to ctuphmevno augov. Apov ta upovloipa 12 kommavtia afaireivte to kentrikov mevro" diamevtrou 3 ekat. , wvste na petuvcete 12 daktulivdia. Ta bavzete pavnw sta avlla kommavtia kai ta aleivbete xanav me to augov. Otan h endeiktikhv lucniva sbhvsei, bavzete to tayiv sto fouvrno pavnw sth scavra sth qevsh 2 gia 20 lepta. 117 Prwvta piavta Niovki avla Rwmavna Yhvsimo se STATIKO FOURNO Ulikav gia 4 avtoma 250gram. bouvturo 1 livtro gavla Alavti kai pipevri 10 koutaliev" trimmevnh parmezavna 3 augav Bravzete to gavla me livgo alavti. Prosqevtete to simigdavli, anakateuvonta" me to suvrma gia na mh sbwliavsei kai bravzete gia 10 leptav. bouvturo, 5 koutaliev" parmezavna, 3 krovkou" (evna kavqe forav), alavti kai pipevri. Aleivbete evna ladovcarto kai rivcnete to simigdavli, wvste na evcei pavco" perivpou 1 ekat. To kovbete me evna pothvri tou krasiouv se stroggulav kommavtia kai ta bavzete kuklikav se evna bouturwmevno tayiv. Otan h endeiktikhv lucniva sbhvsei, bavzete to tayiv sto fouvrno pavnw sth scavra sth qevsh 2 gia 30 leptav, gurivzontav" to sta mevsa tou yhsivmato". Pivta avla peskatovra Yhvsimo AERIZOMENOS FOURNOS Ulikav gia 6 avtoma: 250 gram. muvdia kai achbavde" 3 augav 1/2 pothvri krasi 1/4 krevma gavlakto" Livgo mai>ntano Alavti Kovbete to bouvturo se kommatavkia kai to bavzete sto mivxer me to aleuvri kai to nerov. Kavnete mia mpavla, th skepavzete me mia petsevta kai thn afhvnete gia mishv wvra. Tautovcrona xuvnete ta muvdia, ta plevnete pollev" forev" maziv me ti" achbavde" se trecouvmeno nerov, ta bavzete se mia katsarovla se mesaiva fwtiav mevcri na anoivxoun brevcontav" ta povte povte me avspro krasiv. [. . . ] amuvgdala Livgh kanevla Xuvsma lemoniouv Xefloudivzete kai kovbete se leptev" fevte" ta mhvla kai ta tsigarivzete elafrav sto bouvturo. Ta afhvnete na kruwvsoun kai prosqetete thn trimmevnh fruganiav, th zavcarh, th soultanivna pou thn evcete bavlei se cliarov, nerov gia na, malakwvsei, ta amuvgdala, to lemovni kai thn kavecla kai anakateuvete. Gurivzete ti" avkre' kai to tulivgete, pievzonta' ti' avkre' wvste na mhn anoivxoun. To bavzete pavnw sth lipodovch, pou prongoumevnw" evcete bouturwvsei, kai to aleivbete me to augov. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου DELONGHI 93FL

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου DELONGHI 93FL.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag