οδηγίες χρήσης DELONGHI BARM 200

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο DELONGHI BARM 200 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο DELONGHI BARM 200 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο DELONGHI BARM 200


DELONGHI BARM 200 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1215 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   DELONGHI BARM 200 (133 ko)
   DELONGHI BARM 200 QUICK GUIDE (123 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς DELONGHI BARM 200

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] · Afouv afairevsete thn suskeuasiva, bebaiwqhvte gia thn akeraiovthta th" suskeuhv". Se perivptwsh amfiboliwvn, mhn crhsimopoieivte thn suskeuhv kai apeuqunqhvte se epaggelmatikav eidikeumevno proswpikov. · Ta stoiceiva th" suskeuasiva" (plastikev" sakouvle", felizovl, klp) den prevpei na ta afhvnete se mevrh prositav stav paidiav, lovgw tou ovti eivnai piqanev" phgev" kinduvnou. · De sunivstatai h crhvsh twn prosarmostwvn (antav p ter), twn poluv m prizwn kai twn kalwdivwn epevktash". [. . . ] Kaqarismov" Æ atmouv Æ Afouv pluvnete to kuvklwma dianomhv" tou kafev, afhv s te th suskeuhv se leitourgiv a kai procwrhvste ston kaqarismov tou kuklwvmato" dianomhv" atmouv, energwvnta" w"exh"Ú · Anuywvste to kapavki tou doceivou gavlakto" (8) kai gemivste to nerov mevcri to mevgisto epitreptov epivpedo (blevpe eik. · Qevste kavtw apov to swlhvna exovdou kavpoio · Ovtan adeiavsei to nerov pouv eivcate bavlei mevsa sto doceivo gavlakto", pievste xanav to diakovpth tou atmouv kai perimevnete livga leptav mevcri" ovtou anavyei h endeiktikhv lucniva ÆEvtoimou AtmouvÆ (25). Katovpin, xanagemivste to doceivo gavlakto" me nerov kai epanalavbete thn parapavnw diadikasiva. · Gia evna swstov kaqarismov qa prevpei na epanalhfqeiv h diadikasiva toulavciston 5-6 forev". · Katovpin touvto, h suskeuhv qa eivnai evtoimh gia kanonikhv crhvsh. Orismevne" idiaiterovthte" Gia na aggistrwvsete to kuvpello th" mhcanhv", fevrte to kuvpello kavtw apo to ntouvz tou levbhta (eik. Sth sunevceia sprwvxte to kuvpello pro" ta pavnw kai toutovcrona strevyte to pro" ta dexiav. Sthn pivsw pleurav tou kapakiouv upavrcei mia praktikhv qhvkh gia ta axesouavr sto eswterikov th" opoiva" mporouvn na topoqethqouvn ta fivltra kai h mizouvra (eik. ProsochvÚ H aristerhv pleurav th" suskeuhv " qermaivnetai ovso brivsketai se leitourgiva, giativ se ekeivnh thn periochv brivsketai o brasthvra". Merikev" sumboulev" · Crhsimopoieivte pavnta frevsko nerov kai diathreivte kaqarov to doceivo. · Arcivste thn parochv tou kafev movno an h endeiktikhv lucniva OK evtoimou kafev eivnai anammevnh. · Prin ftiavcete ton kafev, proqermavnate ta flitzavnia me zestov nerov. · Gia kaluvtera apotelevsmata, eivnai shmantikov o alesmevno" kafev" na eivnai eidikov" gia oikiakev" mhcanev" esprevsso. · H idanikhv dovsh kafev eivnai mia kofthv mezouvra (7 gram. ) gia evna flitzavni kai duvo (7+7 gram. ) gia duvo flitzavnia. Proqevrmansh th" mhcanhv" Gia na evcete evnan kafev sth swsthv qermokrasiva, eivnai apoluvtw" aparaivthto na proqermavnete th mhcanhv anavbontav" thn mishv wvra prin th crhsimopoihvsete kai frontivzonta" na afhvsete thn kouvpa sundedemevnh. Metav apov mishv wvra, movli" anavyei h lucniva OK (24), ftiavxte ton kafev suvmfwna me ti" odhgive" pou perigravfontai parakavtw. Alliwv" gia na epitacuvnete thn proqevrmansh, mporeivte na kavnete w" exhv" · Anavyte th mhcanhv patwvnta" to diakovpth ON/OFF (eik. 4). PWS NA FTIAXETE ENAN ESPRESSO · Pievste to diakovpth tou atmouv (22). · Apov to swlhvna exovdou gavlakto", qa arcivsei na trevcei nerov me atmov. doceivo perisullogh" nerouv. 50 bar 110 GR 20-11-2000 11:42 Pagina 51 · Sundevste sth mhcanhv thn kouvpa me to fivltro cwriv" kafev. 7), metav pathvste to diakovpth parochv" kafev kai gemivste evna flitzavni mevcri to ceivlo". · Adeiavste to nerov apov to flitzavni kai epanalav b ate th diadikasiv a akov m a miv a forav. Pw" na ftiavcete kafev esprevsso · Metav apov thn proqevrmansh pou perigravfetai parapavnw, bavlte anavloga me ti" anavgke" to fivltro gia 1 hv 2 flitzavnia sthn kouvpa (17). · Gemiv s te to fiv l tro me alesmev n o kafev , aplwvnontav" ton omoiovmorfa (eik. An o kafev" eivnai ugrov" hv yiloalesmevno", arkeiv mia elafriav pivesh. [. . . ] · Topoqethvste kavtw apov to swlhvna exovdou KAQARISMOS KAI SUNTHRHSH · Pievste to diakovpth atmouv (22). · H diadikasiv a authv ev c ei w" skopov na ÆxepluvneiÆ tovso to doceivo ovso kai ovla ta diavfora eswterikav th" kommavtia. Miva fora" thn ebdomavda, sa sunistouvme na kavnete evna pio baquv kaqarismov, energwvnta" w" exhv"Ú tou gavlakto" kavpoio doceivo perisulloghv" nerouv. 52 bar 110 GR 20-11-2000 11:42 Pagina 53 APALATWSH Eivnai aparaivthto na apalatwvnete th suskeuhv mia forav kavqe tevssereii mhvnei hv kavqe 250 paraskeuevi kafev espresso hv capuccino. Sunistavte h apalavtwsh thi suskeuhvi me nerov kai xivdi katav ton akovlouqo trovpo: · Gemivste to doceivo (9) me nerov dialuvontai se autov 100çç xivdi. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου DELONGHI BARM 200

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου DELONGHI BARM 200.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag