οδηγίες χρήσης DELONGHI BARM 39FE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο DELONGHI BARM 39FE Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο DELONGHI BARM 39FE θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο DELONGHI BARM 39FE


DELONGHI BARM 39FE : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (952 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   DELONGHI BARM 39FE (85 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς DELONGHI BARM 39FE

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] Authv h suskeuhv prevpei na crhsimopoieivtai movno gia oikiakh crhvsh. H opoiadhvpote allh crhvsh qa prevpei na qewrhqeiv katacrhstikhv kai katav sunevpeia epikivndunh. O kataskeuasthv" den mporeiv na qewrhqeiv upeuvquno" gia piqanev" zhmiev" pou qa proevlqoun apo kavqe anavrmosh, lanqasmevnh h paravlogh crhvsh. H crhvsh opoiasdhvpote hlektrikhv" suskeuhv" epifev r ei thn thv r hsh orismev n wn basikwv n kanovnwn. · nerov. · · · · · · · Authv h suskeuhv ecei kataskeuasteiv gia na ftiavcnei kafe kai gia na zestaivnei piotav, prosochv na mhn kaeivte apo ta fusivgmata nerouv h atmouv h apo thn anavrmosth crhvsh th". [. . . ] 5). · Perimevnete evw" otou to nerov bgeiv apo to ntouvz (eik. 7). * "serving illycaffè": Dov s h (7 grammav r ia) kafev 100% arabikouv, tuvpou, briskovmeno" de kenov evtsi wvste na diathreiv to avrwma, alesmevo", me prokaqorismevno bavro", sumpiesmevno" anavmesa se duvo eidikavsidikav sirwvmata dihqhtouv cartiouv. · Pathvste xanav to koumpivv dianomhv" (12) afhvnonta" na trevxei to ntouvz (eik. 6). · Metav 15/20 deuterovlepta stamathvste thn roh tou nerouv patovnta" xanav to koumpiv dianomhv" (12). Gia na givnei eukolovterh kai grhgorovterh h proetoimasiva tou kafev, mporeivte na crhsimopoihvsete kafev se fovrma diskivou tuvpou "serving illycaffè". Me autovn ton trovpo, evkto" tou ovti divnete pavnta th swsthv dosologiva, kavnete kai pio euvkolo ton kaqarismov th" mhcanhv". An tucovn crhsimopoihvsete avllon tuvpo diskivou, upavrcei perivptwsh to apotevlesma na mhn eivnai to idanikovtero. Afouv afairevsete th suskeuhv apov th suskeuasiva th", bgavlte th sakouvla me ta axesouavr. Otan h suskeuhv eivnai kainouvrgia, prevpei na pluvnete ta exarthvmata me cliarov nerov kai aporrupantikov kai uvstera na ta xepluvnete kalavÚ th qhvkh fivltrou, th mezouvra, ta fivltra. Ustera arcivzete thn provplush tou eswterikouv kuklwvmato" th" kafetievra", kavnonta" ta exhv"Ú 48 PWS NA BALETE SE LEITOURGIA THN KAFETIERA GIA PRWTH FORA · Perimevnetai na xanazestaqeiv to nerov ston kausthvra kai otan anavyei to lampavki OK, epanalavqetai thn prohgouvmenh pravxh. Gia ena kanonikov propluvsimo, akolouqhvste thn prohgouvmenh pravxh gia toulavciston 5 hv 6 forev". S autov to shmeivo h mhcanhv eivnai evtoimh gia thn kanonikhv crhvsh. Orismevne" idiaiterovthte" Gia na aggistrwvsete to kuvpello th" mhcanhv", fevrte to kuvpello kavtw apo to ntouvz tou levbhta (eik. Sth sunevceia sprwvxte to kuvpello pro" ta pavnw kai toutovcrona strevyte to pro" ta dexiav . Sthn pivsw pleurav tou kapakiouv upavrcei mia praktikhv qhvkh gia ta axesouavr sto eswterikov th" opoiva" mporouvn na topoqethqouvn ta testo bar 39 GR 25-10-2000 12:00 Pagina 49 duvo fivltra kai h mizouvra (eik. Ovtan h suskeuhv brivsketai se leitourgiva, mporeiv t e na topoqethv s ete ta flitzav n ia sto epavnw th" mevro" wvste na zestaqouvn (eik. 10). PWS NA FTIAXETE ENAN ESPRESSO Orismevne" sumboulev" gia na ftiavxete ena kalov kafev tikov" prosarmosthv pou epitrevpei th dianomh tou kafev se 2 flitzavnia. Gia na mporevsete na ton prosarmovsete sthn kouvpa creiavzetai na euqugrammhvsete ton odhgov prosarmoghv" tou prosarmosthv me to uposthvrigma pou brivsketai sthn kouvpa kai na pievsete ton prosarmosthv pro" ta epavnw, peristrevfonta" ton. 11) Crhsh tou manovmetrou (opou problevpete) Otan etoimavzetai enan kafev esprevsso, to apotevlesma exartavtai se megavlo baqmov apo thn pivesh tou piestikouv nerouv dia mevsou tou kafe. Dia na elevgcete optikwvv" ean h pivesh katav thn diavrkeia parochv" kafev eivnai swsthv h suskeuhv sa" eivnai efodiasmevnh me manovmetro cwrismevno se triva tmhvmata (eik. 12)Ú Tmhvma 1Ú Tmhvma 2Ú Tmhvma 3Ú Aneparkhv" pivesh Swsthv pivesh Uperbolikhv pivesh · Na crhsimopoieivte pavnta frevsko nerov kai na diathreivte kaqarov to doceivo. · Prin thn rohv tou kafev, na perimevnete prwvta na anavyei h endeiktikhv lucniva OK. Autov shmaivnei ovti to nerov evcei ftavsei sthn idanikhv qermokrasiva. · Gia na petuvcete ena kafev arivsth" poiovthta", eivnai protimovtero na mhn crhsimopoieivte plastikav hv cavrtina fluntzavnia. · Ta fluntzavnia, to kuvpello pou perievcei to fivltro kai ta fivltra prevpei na zestaqouvn prin kavnete ton kafev. Gia na zestavnete ta axesouavr mporeivte na crhsimopoihvsete zestov nerov th" bruvsh", hv mporeivte na kavnete ta exhv"Ú O evlegco" th" pivesh" eivnai crhvsimo" gia na epituvcete ena kafev opw" ton qevlete. Ean brivskete sto anw shmeivo tou tmhvmato" 2Ú · Anav y te thn kafetiev r a patwv n ta" to diakovpth ON-OÏÏ (eik. [. . . ] · Kaqarivzete taktikav to kuvpello pou perievcei ta fivltra, to doceivo pou mazeuvei ti" stagovne" kai thn dexamenhv tou nerouv. · Mhn buqivzete thn mhcanhv, eivnai mia hlektrikhv suskeuhv. KAQARISMOS KAI SUNTHRHSH PWS NA FTIAXETE ENAN KALO CAPPUCCINO · Crhsimopoihvste evna metallikov doceivo katav protivmhsh stenov kai yhlov. Gemivste to me gavla katav to 1/3, wvste na mhn xeceilivsei ovtan to gavla arcivsei na bravzei. Eivnai protimovtero to gavla na eivnai frevsko kai oci brasmevno, oute kruvo. · Buqivste ton swlhvna diavqesh" tou atmouv baqeiav mevsa sto gavla gia na to zestavnete. AFAIRESH TWN ALATWN Sunistavtai h afaivresh twn alavtwn apov thn kafetievra kavqe 4-8 mhvne" anavloga me th sklhrovthta tou nerouv kai th sucnovthta crhvsh". Sunistavtai h afaivresh twn alavtwn me nerov kai xuvdi, me ton exhv" trovpoÚ · Katovpin camhlwvste to doceivo me tevtoio trovpo wvste o swlhvna" na efavptetai th" epifavneia" tou gavlakto" (eik. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου DELONGHI BARM 39FE

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου DELONGHI BARM 39FE.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag