οδηγίες χρήσης DELONGHI BHF 3G/N

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο DELONGHI BHF 3G/N Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο DELONGHI BHF 3G/N θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο DELONGHI BHF 3G/N


DELONGHI BHF 3G/N : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (79 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   DELONGHI BHF 3G/N (93 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς DELONGHI BHF 3G/N

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 4) kai makruav apov bruvse", nipthvre", ntouzievre", klp. - Xebidwvnete th bivda pou brivsketai kavtw apov th bavsh kai thn afaireivte trabwvnta" thn apov to pivsw mevro". [. . . ] Gurivzete to qermostavth sth qevsh Sta montevla me hlektrinikov cronodiakovpth (timer) bavlte ton diakotph evnarxh" leitourgva" (eik. Me autov ton trovpo leitourgouvn movno oi anemisthvre". - LEITOURGIA KAI CRHSH Qevrmansh kai ruvqmish tou qermostavth Apovyuxh - Kalokairinhv leitourgiva Gia na sbhvsete th suskeuhv gurivzete to diakovpth epiloghv" leitourgiva" sth qevsh O (eik. 5) kai, gia na montevla pou evcoun cronodiakovpth, pievzete kai to kombivo ekkivnhsh" (eik. 5) mevcri na metatopivsete th grammouvla th" oqovnh" sth qevsh O (eik. 6). Sbhvsimo Ruqmivzete to cronodiakovpth sthn akribhv wvra me ton exhv" trovpo: kai to kombivo (eik. - Gia th ruvqmish th" akribouv" wvra" pievzete tautovcrona to kombivo 5) kai uvstera afhvnete eleuvqera kai ta duvo kombiva. 5) kai - Gia th ruvqmish twn leptwvn pievzete tautovcrona to kombivo uvstera afhvnete eleuvqera kai ta duvo kombiva. (Gia th taceiva allaghv th" wvra" kai twn leptwvn, kratavte pathmevna kai ta duvo ta kombiva HLEKTRONIKOS CRONODIAKOPTHS (movno gia orismevna montevla) Ruvqmish th" wvra" kai th" hmevra" th" ebdomavda" ENARXH PROGRAMMATOS LHXH PROGRAMMATOS ARIQMOS PROGRAMMATOS ENDEIKTIKH LUCNIA LEITOURGIAS eik. 6 26 gia perissovtero apov 3 deuterovlepta). Pw" na programmativsete (to poluv mevcri 6 progravmmata) 1. Bavlte to diakovpth evnarxh" leitourgiva" sth qevsh AUTO (eik. Pievzete to kombivo emfanivzetai h levxh ON kai o ariqmov" tou progravmmato" (1), blevpe eik. Ruqmivzete thn wvra evnarxh" tou progravmmato" pievzonta" to kombivo kai to kombivo gia ta leptav. [. . . ] Se perivptwsh pou h suskeuhv den xanarcivsei na leitourgeiv, na apeuqunqeivte sto plhsievstero sevrbi". Na mhn kateuquvnete th rohv tou aevra th" suskeuhv" pro" evpipla, kourtivne", fiavle" aerozovl hv euvflekta ulikav. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου DELONGHI BHF 3G/N

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου DELONGHI BHF 3G/N.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag