οδηγίες χρήσης DELONGHI BQ 78

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο DELONGHI BQ 78 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο DELONGHI BQ 78 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο DELONGHI BQ 78


DELONGHI BQ 78 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (142 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   DELONGHI BQ 78 (396 ko)
   DELONGHI BQ 78 (154 ko)
   DELONGHI BQ 78 (106 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς DELONGHI BQ 78

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] · To kalwvdio trofodosiva" authv" th" suskeuhv" den prevpei na antikatastaqeiv apo ton katanalwthv giativ h antikatavstash qevlei eidikav kleidiav. Se perivptwsh blavbh" tou kalwdivou, apeuqunqeivte apokleistikav se ena Kevntro Tecnikwvn Episkeuwvn, exousiodothmevno apo ton kataskeuasthv. H parouvsa suskeuhv summorfouvtai sthn odhgiva EOK EN 55014 scetikav me thn katastalhv twn radioparembolwvn. [. . . ] · Anavyte th suskeuhv patovnta" to diakovpth (hv tou" diakovpte" sta montevla me 2 antistavsei"). · Topoqethvste ta faghtav sth scavra me kanonikhv dianomhv sthn epifavneia. · Gia na evcete ta kallivtera apotelevsmata sto grivll mporeivte na yhvsete se duvo diaforetikav uvyh th" scavra". Genikav gia na yhvsete yavria kai covrta, uywvste th scavra metakinwvnta" emprov" tou" lebgievde" pou brivskontai kavtw apo ti" ceirolabev", kai gia ta krevata kai yavria camhlwvste th scavra metakinwvnta" tou" lebgievde" pro" to pivsw mevro" (scevdio 9). Koitavxte to pivnaka me tou" crovnou" yhsivmato" kai sti" suntagev". Ta montevla me duvo diakovpte" perievcoun diplev" antistavsei" pou se perivptwsh pou yhvnete mikrev" posovthte" faghtouv epitrevpei na crhsimopoieivte movno evna mevro" th" epifavneia" th" scavra", evtsi evcete ligovterh katanavlwsh reuvmato". Eavn autav ta montevla eivnai efodiasmevna me peristrefovmenh scavra kai crhsimopoieivte movno mia antivstash, to faghtov gurivzete me evna purouvni hv me evna avllo antikeivmeno cwriv" na gurivzete th scavra. Crhsimopoiwvnta" authv th scavra, bavlte to katavllhlo daktulivdi sth ceirolabhv gia na staqeropoieivte ta faghtav me megavlo pavco". · Mhn afhvnetai antikeivmena pavnw sthn yhstariav ovtan brivsketai se leitourgiva. Scevdio 8 Scevdio 9 Qevsh yhlhv" scavra" Qevsh camhlhv" scavra" 41 PINAKAS CRONOI YHSIMATOS FAGHTA Cavmpourgker Filevto bodinov Pleurav Mpritzovla coirinhv Pleurav coirinav Loukavnika coirinav Bouvstel Mpouvti apo kotovpoulo Kotovpoulo Soublavkia Gurivste ta sucnav Filevto pevstrofa" Glwvssa Solomov", qalavssio" movsco" Sardevle" Piperiev" (lwrivde") Melintzavne" (fevtte") Radivki (misav) Kolokuqavkia (lwrivde") 250 120 - 140 130 - 160 Camhlhv Yhlhv Camhlhv Camhlhv Yhlhv Yhlhv Yhlhv Yhlhv 8 - 10 11 - 13 12 - 14 10 - 12 10 8 4 9 16 - 20 22 - 26 24 - 28 20 - 24 20 16 8 18 BAROS (g) 100 - 130 120 - 150 200 - 250 200 perivpou 100 perivpou 80 - 100 200 - 250 400 - 600 120 - 130 QESH SCARAS Camhlhv Camhlhv Camhlhv Camhlhv Camhlhv Camhlhv Camhlhv Camhlhv Camhlhv Yhlhv Camhlhv CRONOS YHSIMATOS (leptav) KAQE PLEURA SUNOLO 8 - 10 6-7 7-8 12 - 13 10 - 11 11 - 12 5-7 18 - 20 10 - 11 10 - 11 16 - 20 12 - 14 14 - 16 24 - 26 20 - 22 22 - 24 10 - 14 36 - 40 40 - 44 20 KAQARISMOS KAI SUNTHRHSH · · · Prin apo opoiadhvpote pravxi kaqarismouv aposundevste th suskeuhv apo to reuvma kai afhvste thn na kruwvsei. Me ton kaqarismov metav apo kavqe yhvsimo apofeuvgete ti" muroudiev" kai to kapnov sta epovmena yhsivmata. To swvma th" mhcanhv" mporeiv na pluqeiv me ena sfouggavri kai aporrupantikov. To doceivo kai h scavra mporeivte na ta topoqethvsete mevsa se nerov prin to pluvsimo kai na ta plhvnete me ena sfouggavri kai elafrhv aporrupantikov. H antivstash kai h oqovnh prevpei na plevnontai movno me ena ugrov sfouggavri kai livgo aporrupantikov. H antivstash kai to kalwvdio trofodosiva" kai h oqovnh den prevpei potev na buqivzontai sto nerov hv na mpaivnoun sto plunthvrio piavttwn twn. [. . . ] Sth qevsh th" sardevlla" mporeivte na bavlete pollwvn eidwvn avlla yavria, ovpw" gia paravdeigma pevstrofa, luqrivni, sunagrivda, rofov k. l PAIDIA ALA FIORENTINA Gia 4 avtoma · 2 bodinev" mpitzovle" megavle" 600 gr. Buqivvste se armuvvra to kreva" gia livga leptav mevsa se lavdi, alavti kai pipevri. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου DELONGHI BQ 78

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου DELONGHI BQ 78.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag