οδηγίες χρήσης DELONGHI DN 125/GRIG

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο DELONGHI DN 125/GRIG Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο DELONGHI DN 125/GRIG θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο DELONGHI DN 125/GRIG


DELONGHI DN 125/GRIG : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (220 Ko)

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα παρακάτω εγχειρίδια που σχετίζονται αυτό το προϊόν:

   DELONGHI DN 125/GRIG (191 ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς DELONGHI DN 125/GRIG

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] H crhvsh thi proteivnetai gia ekeivnoui ovloui toui cwvroui stoui opoivoi upavrcei to provblhma thi auxhmevnhi ugrasivai ovpwi gia paravdeigma kouzivnei, toualevtei, plustariav, upovgeia, kavbei k. av. Oi eidikoiv evcoun sumperavnei ovti oi idanikovterei klimatologikevi sunqhvkei, tovso gia ton organismov mai ovso kai gia th diathvrhsh antikeimevnwn, kumaivnetai anavmesa sta 45% kai 65% scetikhvi ugrasivai. Proteivnetai loipovn h ugrasivai twn diafovrwn cwvrwn na brivsketai mevsa sta parapavnw epivpeda. Prodiagrafev" Gia ta tecnikav carakthristikav thi suskeuhvi, blevpe to scetikhv pivnaka. Diastavsei" PxUxB 435x580x325 51 Periurafhv Exodo" aevra 1 4 5 6 3 Eivsodo" aevra 2 7 8 1. [. . . ] Gurivzete ton ugrostavth sth qevsh CONTINUOUS (sunechv" leitourgiva). Gia na sbhvsete th suskeuhv gurivste to diakovpth aristerovstrofa mevcri na termativsei. Shmeivwsh v Katav thn prwvth crhvsh tou afugranthvra, gurivste to diakovpth tou ugrostavth dexiovstrofa sth qevsh CONTINUOUS (sunechv" leitourgiva). Otan arcivsete na aisqavneste eucavrista kai oi avschme" osmev" th" ugrasiva" exafanistouvn, ruqmivste ton ugrostavth se miva apov ti" qevsei", anavmesa sto 5 kai to tevrma, pou antistoiceiv perissovtero sti" apaithvsei" sa". Sthn archv o afugranthvra" qa aporrofhvsei megavle" posovthte" ugrasiva" kai qa sunecivsei na to kavnei evw" ovtou meiwqeiv h scetikhv ugrasiva. Apov th stigmhv authv kai metav, h suskeuhv qa aporrofav ligovterh ugrasiva. Autov de shmaivnei ovti o afugranthvra" de leitourgeiv swstav allav ovti h ugrasiva tou aevra evcei meiwqeiv kai h suskeuhv qa sunecivsei na diathreiv thn epiqumhthv stavqmh ugrasiva". Ston pivnaka elevgcou thi suskeuhvi upavrcoun diavfora paradeivgmata thi crhvshi leitourgivai Sthn crhvsh thi suskeuhvi mevsa se kavbei, eivnai aparaivthto apov th mia pleurav na diathreivtai to epivpedo thi scetikhvi ugrasivai scetikav uyhlov (wvste na diathrouvntai gia paravdeigma ta trovfima) kai apov thn avllh na upavrcei h mevgisth tacuvthta exaerismouv evtsi wvste na fevrnetai tavcista o cwvroi sto epiqumhtov epivpedo ugrasivai. Stoui cwvroui mevsa sto spivti eivnai aparaivthth h diathreivtai thi ugrasivai se evna scetikov epivpedo kai h egguvhsh siwphlhvi leitourgivai evtsi wvste na mh givnetai enoclhtikhv stoui pareuriskovmenoui. Sta plustariav kai se ovloui ekeivnoui toui cwvroui ovpou eivnai epiqumhtov evna camhlov epivpedo ugrasivai, eivnai aparaivthto na upavrcei h mevgisth ikanovthta kai tacuvthta apuvgranshi. 55 Sunthvrhsh Epifaneiakov" kaqarismov" - Prin apov opoiadhvpote diadikasiva kaqarismouv hv sunthvrhsh" na afaireivte pavnta to fi" apov thn privza tou reuvmato". Gia lovgou" asfaleiva" na mh crhsimopoieivte pepiesmevno aevra gia na kaqarivsete ton afugranthvra. Kaqarivzete movno me evna ugrov paniv kai stegnwvnete me evna stegnov paniv. Gia ton kaqarismov na mh crhsimopoieivte benzivnh, oinovpneuma hv dialuvte". To crwvma mporeiv na bgei kai to plastikov na strabwvsei. KAQARISMOS TOU FILTROU AERA Otan h suskeuhv de crhsimopoieivtai gia megavlo cronikov diavsthma - Eivnai mia proteinovmenh sunhvqeia o kaqarismoVi tou fivltrou kavqe ebdomavda. Gia na afairevsete to fivltro aevra, anoivxte to portavki, afairevste to doceivo kai katovpin afairevste to fivltro trabwvntai to proi ta kavtw. 4) Gia na afairevsete thn skovnh h opoiva qa evcei katakaqivsei sto fivltro, crhsimopoihvste miva hlektrikhv skouvpa. [. . . ] · Se authvn thn perivptwsh, mesolabeiv evna mhcanismovi asfaleivai o opoivoi diakovptei periodikav th leitourgiva thi suskeuhvi. Eivnai loipovn suvnhqei, kavtw apov orismevnei sunqhvkei, h suskeuhv na mhn aporrofav thn ugrasiva. · To doceivo eivnai gemavto nerov. · To doceivo den eivnai swstav topoqethmevno. O apugranthVi den aporrofav · To fivltro eivnai fragmevno. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου DELONGHI DN 125/GRIG

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου DELONGHI DN 125/GRIG.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag