οδηγίες χρήσης DELONGHI HBM 02G/N

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο DELONGHI HBM 02G/N Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο DELONGHI HBM 02G/N θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο DELONGHI HBM 02G/N


DELONGHI HBM 02G/N : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (440 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς DELONGHI HBM 02G/N

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ) PERIGRAFH (e k. 1 i GR F Pivnaka"giamontevlacwriv"cronodiakovpth A Prostasiva konsovla" B Gavntzo" gia krevmasma ston toivcoG Epilogeva" leitourgiwvn - qermosta C Konsovla gia montevla me cronodiakovpth H Endeiktikhv lucniva qermostavth D Hlektronikov" cronodiakovpth"I Persivda exovdou aevra E Epilogeva" leitourgiwvn - qermostavth" kalwdivou L Tuvligma M Bavsh EGKATASTASH To aerovqermo mporeiv na euvkola topoqethqeiv pavnw se opoiodhvpote epivpe kremasteiv ston toivco me to gavntzo. Gia thn egkatavstash ston toivco, kavnete ta exhv" - Sterewvste ton gavntzo ston toivco, thrwvnta" ti" elavciste" diastavsei" sthn eik. [. . . ] Me autov ton trovpo leitourgouvn movno oi anemisthvre". Sbhvsimo Gia na sbhvsete th suskeuhv gurivste to diakovpth tou epilogeva leitourgiw sth qevsh fiOfi (eik. 5) kai, gia ta montevla pou eivnai efodiasmevna me crono to diakovpth leitourgiva" sth qevsh fiOfi (eik. H endeiktikhv lucniva l HLEKTRONIKOS CRONODIAKOPTHS (movno gia orismevna montevla) Ruvqmish th" wvra" Ruqmivzete to cronodiakovpth sthn akribhv wvra me ton exhv" trovpo: - Gia th ruvqmish th" akribouv" wvra" pievzete tautovcrona to kombivo kai to kombivo (eik. kai kombivo - Gia th ruvqmish twn leptwvn pievzete tautovcrona toto kombivo (eik. (Gia th taceiva allaghv th" wvra" kai twn leptwvn, kratavte pathmevna kai ta Pw" na programmativsete (to poluv mevcri 6 progravmmata) 1. Bavlte to diakovpth evnarxh" leitourgiva" sth qevsh AUTO (eik. Sthn gia emfanivzetai h levxh ON kai o ariqmov" tou progravmmato" (1), blevpe ei 3. Ruqmivzete thn wvra evnarxh" tou progravmmato" pievzonta" to kombi kai to kombivo gia ta leptav. Ruqmivzete thn wvra lhvxh" tou progravmmato" pievzonta" xanav to kombivo emafanivzetai h levxh O kai to 1 (eik. Gia na anavyete ta epovmena progravmmata (mevcri to 6) pievzete tooqovnh , sthn plhvktro emfanivzetai ON 2. to plhvktro ENARXH PROGRAMMATOS LHXH PROGRAMMATOS ARIQMOS PROGRAMMATOS ENDEIKTIKH LUCNIA LEITOURGIAS eik. 6 26 Se autov to shmeivo gia na xekinhvsete th suskeuhv sthn programmatismevnh to diakovpth epiloghv" leitourgiva" kai to qermostavth sthn epiqumhthv qev ti" odhgive" pou anafevrontai sthn paravgrafo QERMANSH KAI RUQMISH QERMOSTATH. SHMEIWSEIS H endeiktikhv lucniva leitourgiva" deivcnei ovti h suskeuhv leitourgeiv hv eivnai evtoimh na leitourghvsei. [. . . ] - Se perivptwsh antikatavstash" tou hlektrikouv kalwdivou na crhsimopoi kalwvdia tuvpou H05 me diatomhv 2c1 mm2. Se kamiva perivptwsh den prevpei na skepavzete th suskeuhv katav th diavrkeia th" leitourgiva", pro" apofughv purkagiav". 27 [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου DELONGHI HBM 02G/N

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου DELONGHI HBM 02G/N.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag