οδηγίες χρήσης DELONGHI HBM 12

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο DELONGHI HBM 12 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο DELONGHI HBM 12 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο DELONGHI HBM 12


DELONGHI HBM 12 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (298 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς DELONGHI HBM 12

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 4 exasfalivzonta" th mh provsbash stou" c autovn pou bgaivnei apov thn mpanievra hv to ntou". - Xebidwvnete th bivda pou brivsketai kavtw apov th bavsh kai thn afaireivt apov to pivsw mevro". - Kremavte to aerovqermo sto gavntzo gevrnontav" to elafrav (eik. [. . . ] - Kremavte to aerovqermo sto gavntzo gevrnontav" to elafrav (eik. 3) kai, to sterewvnete, bidwvnonta" th bivda sto avnw mevro" tou gavntzou. HLEKTRIKH SUNDESH - Prin bavlete to fi" sthn privza tou reuvmato" bebaiwqeivte ovti h tavsh t antistoiceiv sthn timhv twn Bovlt pou anagravfontai pavnw sth suskeuhv - Bebaiwqeivte ovti h privza tou reuvmato" evcei parochv ivsh me 10/16 Am - Authv h suskeuhv eivnai suvmfwnh w" pro" ti" prodiagrafev" 89-336-EOK sce hlektromaguhtikhv sumbatovthta. PERIGRAFH TWN LEITOURGIWN Hlektriko" cronodiakopth" Yhfiakhv oqovnh Hlektronikov" cronodiakovpth" Suskeuhv sbhsthv Leitourgiva apovyuxh" Movno aerismov" Plhvktro mhdenismouv Qevrmansh Plhvktra 1000W programmatismouv Qevrmansh 2000W Diakovpth" evnarxh" leitourgiva" Endeiktikhv lucniva leitourgiva" Ruvqmish tou qermostavth eik. 5 LEITOURGIA KAI CRHSH Qevrmansh kai ruvqmish tou qermostavth - Qevrmansh 1000W Gurivste to qermostavth sth qevsh 1. - Sta montevla me hlektrinikov cronodiakovpth (timer) bavlte ton diak leitourgva" (eik. qevsh Gia na ruqmivsete to qermostavth ovtan to dwmavtio evcei fqavsei sthn idan gurivzete argav to qermostavth pro" ta aristerav mevcri na akouvsete to kli pou sbhvnei kai ovci pavra pevra. H suskeuhv stamatav kai, sta montevla cwri h endeiktikhv lucniva H (eik. H qermokrasiva pou kaqorivzetai me autov ton trovpo qa ruqmivzetai autovmata k staqerhv apov to qermostavth. 25 Apovyuxh - Gurivste to diakovpth sth qevsh apovyuxh" Sta montevla me hlektrinikov cronodiakovpth (timer) bavlte ton diak leitourgva" (eik. H suskeuhv pou eivnai ruqmismevnh me autov ton trovpo qa anavbei autovmata h qermokrasiva tou dwmativou plhsiavzei tou" 5 baqmouv" kai h qermokrasiv qa diathrhqeiv se merikouv" baqmouv" pavnw apov mhdevn. Kalokairinhv leitourgiva - Gurivste pro" ta dexiav to diakovpth sth qevsh fikalokairinhv leitourgivafi (movno ae (eik. Gia na diagravyete ta progravmmata kai thn wvra, pievz muvth enov" molubiouv to plhvktro mhdenismouv . H epivpedh mpatariva epanafortivzete teleivwi eavn afhvsete th suskeuhv sthn privza tou reuvmatoi gia toulavciston 8 wvrei SUNTHRHSH - Prin apov opoiadhvpote diadikasiva, bebaiwqeivte ovti to fi" den eivnai privza tou reuvamato". - Na kaqarivzete tactikav ti" persivde" eisovdou kai exovdou tou aevra m skouvpa. - Na mh crhsimopoieivte skovne" kaqarismouv hv dialuvte". PROEIDOPOIHSH - H suskeuhv den prevpei na topoqeteivtai kavtw apov mia movnimh privza t Na mh crhsimopoieivte th suskeuhv gia na stegnwvnete rouvca. Mia diavtaxh asfaleiva" diakovptei th leitourgiva tou aerovqermou se perivptwsh uperqevrmansh". Gia na epanafevrete th leitourgiva, eivnai aparaivthto na afairevsete to fi" apov thn privza gia merikav leptav, na diorqwvsete thn aitiva pou prokaleiv thn uperqevrmansh (p. c. fravximo twn persivdwn eisovdou kai exovdou tou aevra), kai uvstera na xanasundevsete to fi". Se perivptwsh pou h suskeuhv den xanarcivsei na leitourgeiv, na apeuqunqeivte sto plhsievstero sevrbi". [. . . ] Gia na epanafevrete th leitourgiva, eivnai aparaivthto na afairevsete to fi" apov thn privza gia merikav leptav, na diorqwvsete thn aitiva pou prokaleiv thn uperqevrmansh (p. c. fravximo twn persivdwn eisovdou kai exovdou tou aevra), kai uvstera na xanasundevsete to fi". Se perivptwsh pou h suskeuhv den xanarcivsei na leitourgeiv, na apeuqunqeivte sto plhsievstero sevrbi". [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου DELONGHI HBM 12

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου DELONGHI HBM 12.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag