οδηγίες χρήσης DELONGHI XAT 4094 E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο DELONGHI XAT 4094 E Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο DELONGHI XAT 4094 E θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο DELONGHI XAT 4094 E


DELONGHI XAT 4094 E : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1003 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς DELONGHI XAT 4094 E

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] ELLHNIKA Agaphtev pelavth, Sa" sugcaivroume kai sa" eucaristouvme giav thn empistosuvnh sa". Kavqe ma" proi>ovn eivnai apotevlesma prosektikouv scediasmouv kai leptomereiakwvn tecnikwvn tevst. Kavname autovn ton odhgov crhvsew" giav na sa" epitrevyoume na crhsimopoihvsete thn suskeuhv me ton kaluvtero dunatov trovpo apolambavnonta" evtsi plhvrw" ti" dunatovthte" th". Eivmeqa bevbaioi ovti akolouqovnta" prosektikav ti" odhgive" pou qa sa" dwvsoume qa mporevsete na thn crhsimopoihvsete giav megavlo cronikov diavsthma me plhvrh ikanopoivhsh. [. . . ] i< fi ӷfi~ i , i< η ԯ> Ȥٷ~ ηϿ ^~ fi ʷ> η Ӥȷ, ڷٷ~ ̤ ʿȷ (10), i< ԯ>. > η. Shmeivwsh: giav na crhsimopoihqhv h suskeuhv movno san aporrofhthvra" ugrwvn den creiavzetai na bavlete nerov sto doceivo. 23 27 26 TMӤ < Ϸfi ^<ӷ (28). i< ̷Ӥ (27) < , >ٷ η >̷~ (1), Ȥٷ~ ̤ ٤̷ η ٷ~ fiʷ ̤ ӷ ʷ>. > ٿ ʷ>~ (14) η i< , ̷ (26) ԯ< (13) , >ٷ ο^ ̤~ ~ <~ ۯȷ̤ , ~ ӷڿ~ ӷ , >ٷ ~ ٷ ^ η Ȥ ^~ fi ʷ>. Giav na thn bgavlete pievste tou" pleurikou" moclouv" kai trabhvxte. Sundevste ton swlhvna proevktash" (29) me thn labhv tou elastikouv swlhvna prosevconta" wvste h surtarwthv suvndesh th" labhv" na eivnai tevleia balmevnh sth suvndesh tou swlhvna proevktash" kai pievsate kalav mevcri to bavqo". Evpeita staqeropoihvste ton peristrevfonta" ton eidikov daktuvlio (A). Dokimavste na bgavlete ton swlhvna proevktash" giav na bbiqveot hsvds egn tvea eawht vi uneh vie eli. Giav na sundevsete ton deuvtero swlhvna proevktash" hv thn bouvrtsa, procwrhvste ovpw" sthn anwtevrw perigrafhv. A Bavlte th mprivza sto reuvma kai pievste to koumpiv trofodovthsh" (15). To avnama th" fwteinh" evndeixh" (17) shmaivnei ovti h suskeuhv trofodoteivtai me reuvma. Giav na qevsete se leitourgiva thn aporrovfhsh pievste to koumpiv (23) pou brivsketai pavnw sth labhv tou elastikouv swlhvna. Se livga deuterovlepta h suskeuhv qa anaptuvxh th mevgisth iscuv aporrovfhsh". Bavlte th mprivza sto reuvma kai pievste to koumpiv trofodovthsh" (15). To avnama th" fwteinh" evndeixh" (17) shmaivnei ovti h suskeuhv trofodoteivtai me reuvma. 24 Giav na qevsete se leitourgiva thn aporrovfhsh pievste to koumpiv (23) pou brivsketai pavnw sth labhv tou elastikouv swlhvna. Se livga deuterovlepta h suskeuhv qa anaptuvxh th mevgisth iscuv aporrovfhsh". Giav na sbhvsete th suskeuhv pievste pavli to koumpiv (23). Giav na elattwvsete hv na auxhvsete thn iscuv aporrovfhsh" tou kinhthvra, crhsimopoihvste to koumpiv (24) kratwvnta" to pathmevno mevcri" wvtou h iscuv" fqavsei sto epiqumhtov epivpedo. Shmeivwsh: Mhn pievzete to koumpiv leitourgiva" levbhto" (16) pou trofodoteiv ton levbhta, ovtan protivqesqe na crhsimopoihvsete th suskeuhv movno me thn leitourgiva th" aporrovfhsh". Prosochv: katav thn aporrovfhsh ugrwvn, ovtan o doceivo (2) qa evch gemivsh nerov, evna" eidikov" automatismov" qa diakovyh thn aporrovfhsh kai o kinhthvra" qa auxhvsh to nouvmero twn strofwvn. S authvn thn perivptwsh sbhvste thn suskeuhv pievzonta" to koumpiv (15) bgavlte thn mprivza apov to reuvma kai adeiavste to doceivo. O automatismo" ton opoivo anafevrame mporeiv na epevmbh kai sthn perivptwsh pou ta fivltra (7) kai (4) eivnai exantlhmevna, opovte prevpei na ta bgavlete kai na ta kaqarivsete (blevpe kef. O eidikov" automatismov" pou diakovptei thn aporrovfhsh mporeiv na epevmbh kai ovtan h suskeuhv devcetai bivaia ctuphvmata. Se authv thn perivptwsh sbhvste ton kinhthvra kai perimevnete livga deuterovlepta prin anavyete pavli thn suskeuhv. 25 Exarthvmata aporrovfhsh" (MONO TME MEPIKA MONTEA) Bouvrtsa pollaplwvn crhvsewn (30) Me authv thn bouvrtsa mporeivte na aporrofhvsete kai ugrav kai skovnh. An h suskeuhv crhsimopoihvtai san aporrofhthvra" skovnh", sumboulevuoume na crhsimopoihvtai to eidikov plaivsio-sullevkth" (31). Prin sundevsete to plaivsio-sullevkth prosevxte wvste to trivcwma th" bouvrtsa" na eivnai trabhgmevno mevsa, bebaiwqhvte loipovn ovti o moclov" pou ruqmivzei th qevsh th" bouvrtsa" eivnai ovpw" faivnetai sthn eikovna. Evpeita afairevste ta endecovmena katavleipa nerouv apov thn esochv tou kleisivmato" tou levbhta kai xanabavlte to kleivsimo kai to pivsw kapavki sth qevsh tou". Sundevste sthn suskeuhv ton elastikov swlhvna (28), tou" swlhvne" proevktash" (29), kai thn bouvrtsa (30), akolouqwvnta" ti" odhgive" sunarmolovghsh" twn swlhvnwn kai th" bouvrtsa" sto kef. [. . . ] TM, <: i<~ <~ iڷ>~ ٿٷ ӷ i̷> ٷ ٷ ڿiڷ , , οٷ~ > fi, ӷ ۿ ٿ fi^ fi~ Ϸ<~ iڷ>~. TMfi η , ۿ (48) ʷfi ^<ӷ Ԥٷ~ < i>~ Ϸ, <, ~ ӷ ۤi ^ٿ ~ Ϸ, <~ < ^<ӷ Ԥٷ~, Ȥٷ~ ̤ ٤̷ η Ӥȷ ʷ>ٷ~ ٷ~ fi ʿ~. , ۿ ӷfi fi, ʷ> ~ , ^ȿ~ fi ~ Ϸ>^, ηʤ, > <~ η < >. Sundethvra" giav exarthvmata atmouv (49) Divnei thn dunatov thta na crhsimopoihqovn perissovtera apov evna exarthvmata eidikav giav ton kaqarismov me atmov kai mporei na sundeqhv apeuqeiva" sth labhv tou elastikouv swlhvna hv ston swlhvna proevktash". Aicmhrov stovmio (51) kai bourtsavkia (strovggula 53 kai en seira 52) Afouv sundevsete to aicmhrov exavrthma, efarmovste evna apov ta bourtsavkia me ta opoiva eivnai exoplismevnh h suskeuhv. Ta bourtsavkia evcoun diaforetikov crwvma evtsi wvste na mporeivte na crhsimopoihvsete to kaqevna pavnta giav thn ivdia crhvsh (p. c. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου DELONGHI XAT 4094 E

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου DELONGHI XAT 4094 E.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag