οδηγίες χρήσης GEHA S5

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο GEHA S5 Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο GEHA S5 θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο GEHA S5


GEHA S5 : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (1712 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς GEHA S5

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] 109 5bD4@ 9, <@b )4"µ`DNTF0 6Vµ, D"H 7, 4J@LD(\" FL<"(, Dµ@b , <, D(Z <"4/`P4 (on/off)(ALARM) !2`DL$0 8, 4J@LD(\" on/off 7\FJ" 4FJ@D46@b FL<"(, Dµf< OD`<@H µ, F@*4"FJZµ"J@H 6Vµ, D"H +B48@(Z $@020J46ZH , >`*@L 9, <@b , (6"JVFJ"F0H +µNV<4F0 PD`<@L 6"4 0µ, D@µ0<\"H Cb2µ4F0 J@L PD`<@L Cb2µ4F0 J0H 0µ, D@µ0<\"H !LJ`µ"J0 , (6"JVFJ"F0 '8fFF" (LANGUAGE) 7, 4J@LD(\" FL<"(, Dµ@b . 111 BD@$80 VJT )4B8XH *4, L2b<F, 4H 90 4FPb@LF" , B48@(Z , 4F`*@L 6Vµ, D"H 6V , D"H 7V2@H FLFJZµ"J@H FLFJZ "J@H I4 2" BDXB, 4 <" 6V<, J, FJ0< B, D\BJTF0 6VB@4@L 8V2@LH J@L FLFJZµ"J@H FLFJZ "J@H; +4*46`H FL<"(, Dµ`H FL<"(, D `H 5"8f*4@ FLFJZµ"J@H . 113 EL $@L8XH E"H , LP"D4FJ@bµ, (4" J@ (, (@<`H `J4 "(@DVF"J, J@ FbFJ0µ" B"D"6@8@b20F0H J0H , J"4D, \"H µ"H. 9, J0< "(@DV "LJ@b J@L FLFJZµ"J@H XP, J, FJ0 *4V2, FZ F"H X<" LB, DFb(PD@<@ 6"4 4*4"\J, D" , bPD0FJ@ FbFJ0µ" B"D"6@8@b20F0H 6"4 "FNV8, 4"H. [. . . ] I@ µ`<4J@D µ, J"B0*V "D(V "B` J0 µ\" FL<*, µX<0 6Vµ, D" FJ0< V880 ("<"B"DV(@<J"H , 46`<" + ZP@). "D42µ`H J0H (D"µµZH J0H 6Vµ, D"H 6"4 J@ Fbµ$@8@ , \<"4 @D"JV FJ@ , BV<T µXD@H J0H @2`<0H. EJ0< B, D\BJTF0 FL<"(, Dµ@b J@ µ`<4J@D B"D"µX<, 4 FJ0< 6"JVFJ"F0 , >@46@<`µ0F0H 4FPb@H ('power save'). ), < "<"B"DV(, J"4 , 46`<" Z ZP@H, J@ , <*, 46J46` NTJ, 4<` FZµ" LED J@L FLFJZµ"J@H , \<"4 6`664<@ 6"4 "<"$@F$Z<, 4. / , B"NZ , >`*@L J@L FL<"(, Dµ@b XP, 4 , <, D(@B@402, \, "B@FJX88@<J"4 B80D@N@D\, H FJ@ LB@J, 8XH µ`<4J@D 6"4 0 8\FJ" J@L 4FJ@D46@b , <0µ, Df<, J"4 µ, J@ B, D4FJ"J46` J@L , < 8`(T FL<"(, Dµ@b. A"D"JZD0F0: / , 46`<" 6"4 @ ZP@H J0H 6Vµ, D"H 2" A"D"JZD0F0 "B@FJX88@<J"4 BV<J@J, FJ0< X>@*@ VCR J@L $\<J, @ 6"4 FJ0< LB@J, 8Z X>@*@ (slave output). silent function ON 1 9XFT J0H *4"µ`DNTF0H J0H 6Vµ, D"H µB@D, \J, <" *, \J, B@4, H , \F@*@4 6Vµ, D"H (1-4) $D\F6@<J"4 F, PDZF0. A\FT "B` J@ 6, \µ, <@ 'CAMERA' , µN"<\. @<J"4 @4 "D42µ@\ JT< , 4F`*T< 6Vµ, D"H FJ4H @B@\, H $D\F6, J"4 FL<*, µX<0 6VB@4" 6Vµ, D". CAMERA: 1 2 4 )4"µ`DNTF0 6Vµ, D"H (CAMERA) )4" `DNTF0 6V , D"H + . 2 (on/off) (ALARM) Y 7, 4J@LD(\" FL<"(, Dµ@b , <, D(Z <"4/`P4 FL<"(, D @b <"4 `P4 9, J0 8, 4J@LD(\" "LJZ µB@D, \J, <" , <, D(@B@4ZF, J, Z <" "B, <, D(@B@4ZF, J, J0 8, 4J@LD(\" J@L FL<"(, Dµ@b JT< FL<*, *, µX<T< , 4F`*T< 6Vµ, D"H. / 8, 4J@LD(\" FL<"(, Dµ@b "LJZH J0H , 4F`*@L 6Vµ, D"H , \<"4 , <, D(@B@40µX<0. / 8, 4J@LD(\" FL<"(, Dµ@b "LJZH J0H , 4F`*@L 6Vµ, D"H *, < , \<"4 , <, D(@B@40µX<0. EJ0< B, D\BJTF0 6"JV J0< @B@\" 6VB@4@ 64$fJ4@ FL<"(, Dµ@b BD@6"8XF, 4 6VB@4@< FL<"(, Dµ`, *, < , <, D(@B@4, \J"4 @ $@µ$0JZH, @ 08, 6JD@<`µ@H FL<"(, Dµ@b 6"4 @4 B80D@N@D\, H J@L LB@J, 8@bH FL<"(, Dµ@b. EJ0 8\FJ" 4FJ@D46@b *, < BD@FJ\2, J"4 0 , BX8, LF0 J@L , < 8`(T FL<"(, Dµ@b. N A"JZFJ, NµXPD4 <" NTJ4F2, \ J@ 6, \µ, <@, B@L 2" , µN"<4F2, \ µ, JV "B` J@ (SILENT). (4" <" DL2µ\F, J, I@ FbFJ0µ" XP, 4 , (6"J"FJ"2, \ FTFJV. 9, JV "B` 30 B, D\B@L *, LJ, D`8, BJ" Z `J"< B"J02, \ 6VB@4@ B8Z6JD@, , B"<XDP, J"4 J@ 9, <@b +(6"JVFJ"F0H. h 118 CONFIGURATION CHANGED . +B"<"N@DV FL<"(, Dµ@b FL<"(, D @b: I@ FbFJ0µ" XP, 4 JD@B@B@402, \q "B` J@ FbFJ0µ" XP, 4 "N"4D, 2, \ Z BD@FJ, 2, \ µ\" 6Vµ, D" (Z B, D4FF`J, D, H 6Vµ, D, H) Z ">, F@LVD, F, FPXF0 µ, J0< J, 8, LJ"\" BD"(µ"J@B@\0F0 J@L +8X(P@L J@L ELFJZµ"J@H (System Check). 9, J@ BVJ0µ" 6VB@4@L B8Z6JD@L , B"<XDP, J"4 J@ 9, <@b +(6"JVFJ"F0H. 9, J0 *L<"J`J0J" "LJZ µB@D, \J, <" , B48X>, J, J0 (8fFF" JT< µ, <@b B@L , µN"<\. @<J"4 FJ0< ?2`<0 (!((846V, '"8846V, ', Dµ"<46V, A@DJ@("846V, 3FB"<46V Z 3J"846V). 5 &B. . + . A"JZFJ, J@NXTH `J@L NTJ4F2, \ 0 (8fFF" B@L , \<"4 Z*0 , B48, (µX<0. + A"JZFJ, 6VB@4@ B8Z6JD@ (4" <" , B"<X82, J, FJ@ 9, <@b +(6"JVFJ"F0H. +(6"JVFJ"F0H / <X" (8fFF", B@L µ`84H XP, J, , B48X>, 4, XP, 4 , <, D(@B@402, \. +B48X>J, LANGUAGE "B` J@ 9, <@b +(6"JVFJ"F0H 1 2 ?FL<"(, Dµ`H , B"<XDP, J"4 FJ0< "DP46Z J@L 6"JVFJ"F0 `J"< B"J02, \ 6VB@4@ B8Z6JD@. I@ µ`<4J@D , B"<XDP, J"4 FJ0< 6"JVFJ"F0 FJ0< @B@\" $D4F6`J"< BD4< F0µ, 4T2, \ @ FL<"(, Dµ`H. ?J"< *, < XP, 4 , >"8, 4N2, \ 0 "4J\" J@L FL<"(, Dµ@b, J@ µ`<4J@D , >"6@8@L2, \ <" , µN"<\. , 4 J@ µZ<Lµ" J@L FL<"(, Dµ@b (J@ @B@\@ *, < "<"$@F$Z<, 4). 9, JV J0< , >V8, 4R0 J0H "4J\"H J@L FL<"(, Dµ@b, J@ µZ<Lµ" J@L FL<"(, Dµ@b , >"N"<\. , J"4. ?J"< *, < B"J02, \ 6VB@4@ B8Z6JD@ 6"JV J0 *4VD6, 4" 6VB@4@L FL<"(, Dµ@b, J@ µ`<4J@D , B"<"NXD, 4 J@< FL<"(, Dµ` FJ0< "DP46Z 6"JVFJ"F0 µ, JV "B` 15 8, BJV J@ "<fJ"J@. [. . . ] *4"6`BJ0H J@L D, bµ"J@H $D\F6, J"4 FJ@ B\FT µXD@H J@L µ`<4J@D J@L FLFJZµ"J@H. +V< 6"JV J0 *4VD6, 4" , <`H +7+'O?K EKEI/9!I?E (SYSTEM CHECK) , µN"<4F2, \ 6"4 BV84 J@ µZ<Lµ" 8V2@LH, 2" BDXB, 4 <" 6"8XF, J, J0< J, P<46Z LB0D, F\". +\<"4 *L<"JXH @4 , >ZH , FN"8µX<, H 6"J"FJVF, 4H: 5`R4µ@ 6"8T*\@L CUT #D"PL6b68Tµ" 6"8T*\@L SHORT 3FPbH off POWER )4"6`BJ0H B"DXµ$"F0H TAMPER !Bf8, 4" , B46@4<T<\"H FAIL + A"JZFJ, 6VB@4@ B8Z6JD@ (4" <" FJ"µ"JZF, 4 @ FL<"(, Dµ`H. +V< J@ µZ<Lµ" J@L FL<"(, Dµ@b , >"6@8@L2, \ <" , µN"<\. , J"4 FJ0< @2`<0 J@L µ`<4J@D, 2" BDXB, 4 <" 6"8XF, J, J0< J, P<46Z LB0D, F\". !>, F@LVD +P, J, J0 *L<"J`J0J" <" , B, 6J, \<, J, J@ FbFJ0µ" B"D"6@8@b20F0H µ, X<" Z B, D4FF`J, D" ">, F@LVD Z µ, V88@< B, D4N, D, 4"6` , >@B84Fµ`. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου GEHA S5

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου GEHA S5.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag