οδηγίες χρήσης GEHA S7 CD

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ!!!

Σύνδεσμοι χορηγών

Αν αυτό το κείμενο ταιριάζει με αυτό που ζητάτε κατεβάστε το τώρα. Το Lastmanuals σας προσφέρει ένα γρήγορο και εύκολο τρόπο για το εγχειρίδιο GEHA S7 CD Ελπίζουμε ότι το εγχειρίδιο GEHA S7 CD θα σας φανεί χρήσιμο

Το Lastmanuals βοηθά να κατεβάσετε το εγχειρίδιο GEHA S7 CD


GEHA S7 CD : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης (2005 Ko)

Απόσπασμα από το εγχειρίδιο οδηγίες χρησεώς GEHA S7 CD

Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης βρίσκονται στο εγχειρίδιο.

[. . . ] . 103 104 108 110 Read these instructions, before putting your system in operation h 102 +4F"(T(Z E"H , LP"D4FJ@bµ, (4" J@ `J4 "(@DVF"J, "LJ` J@ ">, F@LVD (4" J@ FbFJ0µ" B"D"6@8@b20FZH F"H. FA FA R < > NE 6 R < > NE 6 8 7 AR AR 4 4 4 5 4 4 4 4 1 2 Colour Observation Monitor 3 Colour Observation Monitor _ + auto next view Colour Observation system talk action menu CL 66610005_005a. AI 1 2 3 4 5 6 7 8 µ`<4J@D FLFJZµ"J@H $\<J, @ (VCR) LB@J, 8XH µ`<4J@D 64$fJ4" ">, F@LVD (0-2 "<V 6"8f*4@) 64$fJ4@ *4"Fb<*, F0H 6Vµ, D, H FLFJZµ"J@H 6Vµ, D, H B@L *, < "<Z6@L< FJ@ FbFJ0µ" (CVBS) !<JVBJ@D 08, 6JD46@b *46Jb@L 64$fJ4@ , <*@FL<, <<`0F0H 6"8f*4@ FLFJZµ"J@H (5 µXJD") +(P, 4D\*4@ 8, 4J@LD(\"H E' "LJ` J@ 64$fJ4@ B"D"6@8@b20F0H B, D48"µ$V<@<J"4 J" , >ZH , \*0: B, D48" $V<@<J"4 , \*0 1 1 1 h 103 N. O. common N. C. CL 66610005_511. AI I@ 64$fJ4@ , <*@FL<, <<`0F0H *4"2XJ, 4 µ4" 8, 4J@LD(\" 6@L*@L<4@b B`DJ"H. !LJ` F0µ"\<, 4 `J4 `J"< 6VB@4@H B4XF, 4 J@ 6@LµB\ J@L 6@L*@L<4@b B`DJ"H FJ@ 6@LJ\ , <*@FL<, <<`0F0H, 0P, \ X<"H $@µ$0JZH µXF" FJ@ µ`<4J@D J@L FLFJZµ"J@H. [. . . ] !LJ` F0µ"\<, 4 `J4 `J"< 6VB@4@H B4XF, 4 J@ 6@LµB\ J@L 6@L*@L<4@b B`DJ"H FJ@ 6@LJ\ , <*@FL<, <<`0F0H, 0P, \ X<"H $@µ$0JZH µXF" FJ@ µ`<4J@D J@L FLFJZµ"J@H. ?J"< , \<"4 B"J0µX<@ J@ 6@LµB\ J@L 6@L*@L<4@b B`DJ"H, J@ µ`<4J@D µ, J"B0*V FJ0< , \F@*@ J0H 6Vµ, D"H FJ0< @B@\" XP, 4 BD@F*4@D4F2, \ J@ 64$fJ4@ , <*@FL<, <<`0F0H. I`J, , J@ 64$fJ4@ , <*@FL<, <<`0F0H FVH , B4JDXB, 4 <" FL<@µ48ZF, J, µ, J@ BD`FTB@ B@L $D\F6, J"4 6@<JV FJ@ 64$fJ4@ , <*@FL<, <<`0F0H. +(6"JVFJ"F0 A"D"JZD0F0: A"D"JZD0F0 µ`<4J@D J@L FLFJZµ"J@H PD, 4V. , J"4 <" , 8X(>, 4 6"4 <" 6"J"PTDZF, 4 FJ0 µ<Zµ0 J@L J0 *4"µ`DNTF0 J0H 6V2, 6Vµ, D"H 6"4 J@L 6V2, ">, F@LVD B@L ?J"< JD@B@B@402, \ 0 *4"µ`DNTF0 J@L FLFJZµ"J@H, J@ XP@L< FL<*, 2, \ FJ4H , 4F`*@LH J@L. !LJ` BD"(µ"J@B@4, \J"4 "LJ`µ"J" `J"< "<@\(, 4 @ *4"6`BJ0H J@L D, bµ"J@H. '4" J0< "B, <, D(@B@\0F0 J0H FLF6, LZH PD0F4µ@B@4ZFJ, J@< *4"6`BJ0 J@L D, bµ"J@H, *, < , B"D6, \ 0 PDZF0 J@L B8Z6JD@L , >@46@<`µ0F0H 4FPb@H. +V< , \<"4 "<XN46J0 0 "B, <, D(@B@\0F0 J0H FLF6, LZH, PD0F4µ@B@4ZFJ, J0< , B48@(Z J0H "LJ`µ"J0H , (6"JVFJ"F0H "B` J@ µ, <@b , (6"JVFJ"F0H J@L 6bD4@L µ`<4J@D J@L FLFJZµ"J@H. h 104 9@<JVD4Fµ" J@L 64$TJ\@L 9@<JVD4F " 1 =, FN\>J, J0 $\*" B@L 6D"JV, 4 J@ 6"BV64 6"4 "N"4DXFJ, J@ 6"BV64. CL 66610005_509. AI 2 !N"4DXFJ, J@< B\<"6" 6L68fµ"J@H 1. CL 66610005_502. AI 3 EJ, D, fFJ, J0< B8V6" J0H $VF0H J@L 64$TJ\@L µ, *b@ $\*, H. CL 66610005_504. AI 4 5 6 7 +(6"J"FJZFJ, J@< B\<"6" 6L68fµ"J@H. 5V<J, JfD" J4H FL<*XF, 4H µ, J@< JD`B@ B@L B, D4(DVN, J"4 B"D"6VJT. E/9!;I35?: AD@F"Dµ`FJ, J4H DL2µ\F, 4H J0H B8V6"H 6L68fµ"J@H, fFJ, E/9!;I35?/ B"D"6VJT , 46`<" *, \P<, 4 (4" B"DV*, 4(µ" X<" FbFJ0µ" µ, *b@ 6Vµ, D, H 6"4 JD\" 64$fJ4" ">, F@LVD. ?4 *4"6`BJ, H CAMERA # DL2µ\. @<J"4 "<"8`(TH J0H (, 4F`*@L J0H) 6Vµ, D"H FJ0< @B@\" , \<"4 BD@F*4@D4FµX<" J" 64$fJ4". h 108 1 1 CAMERA # 67 8 9 5 0 43 21 Colour Observation system talk action menu _ + auto next view CAMERA # 67 8 9 5 0 43 21 FA R < > NE AR 2 2 CAMERA # 67 8 9 5 0 43 21 FA R < > NE CL 66610005_510a. AI A"D"JZD0F0: @4 2XF, 4H 0 JT< *4"6@BJf< 6"2fH 6"4 , 6, \<, H B@L , \<"4 A"D"JZD0F0 BXD" "B` J@< "<fJ"J@ "D42µ` , 4F`*T< *, < XP@L< 6"µ\" 8, 4J@LD(\". AR !D42µ`H 64$TJ\@L !D42 `H !LJ`H @ *4"6`BJ0H (BOX) , <0µ, Df<, 4 J@ 6b68Tµ" FP, J46V µ, J@< "D42µ` JT< ">, F@LVD, `J"< *b@ 64$fJ4" XP@L< BD@F*4@D4F2, \ FJ0< \*4" , \F@*@ 6Vµ, D"H J@L µ`<4J@D J@L FLFJZµ"J@H. E, 6V2, , \F@*@ 6Vµ, D"H µB@D@b< <" BD@F*4@D4F2@b< *b@ ">, F@LVD J@ "<fJ"J@ *4"6`BJ0H 1 (BOX) 2XF0 1 2 B, D4(D"NZ BDfJ@ 64$fJ4@ J@ @B@\@ , \<"4 BD@F*4@D4FµX<@ FJ0< , \F@*@ J0H 6Vµ, D"H µXFT J@L *4"6`BJ0 CAMERA # *, bJ, D@ 64$fJ4@ J@ @B@\@ , \<"4 BD@F*4@D4FµX<@ FJ0< , \F@*@ J0H 6Vµ, D"H µXFT J@L *4"6`BJ0 CAMERA # +<, D(@B@40µX<@H *4"6`BJ0H B"DXµ$"F0H +<, D(@B@40 X<@H B"DX $"F0H EJ@< B\<"6" 6L68fµ"J@H X<"H *4"6`BJ0H B"DXµ$"F0H *4"FN"8\. , 4 J@ 64$fJ4@. 9, J@ V<@4(µ" J@L 64$TJ\@L @ *4"6`BJ0H "LJ`H , <, D(@B@4, \ X<"< FL<"(, Dµ` FJ@ µ`<4J@D. '4" <" µ0< , µN"<\. , J"4 *4"D6fH J@ µZ<Lµ" J@L FL<"(, Dµ@b 6"JV J0 *4VD6, 4" J0H FL<JZD0F0H J@L FLFJZµ"J@H, @ µ0P"<4Fµ`H LB, D\FPLF0H J@L *4"6`BJ0 B"DXµ$"F0H 2" BDXB, 4 <" , \<"4 FJ0 2XF0 TAMPER OFF. AD@F@PZ: 90< >, PVF, J, <" , B"<, <, D(@B@4ZF, J, J@< *4"6`BJ0 B"DXµ$"F0H, AD@F@PZ (LD<f<J"H J@< µ0P"<4Fµ` LB, D\FPLF0H FJ0 2XF0 TAMPER ON! h 109 7V2@H *4B8f< *4, L2b<F, T< )b@ 64$fJ4" FL<"(, Dµ@b/*DVF0H Z *b@ 64$fJ4" , <*@FL<, <<`0F0H, J" @B@\" , \<"4 BD@F*4@D4FµX<" FJ0< \*4" , \F@*@ 6Vµ, D"H, XP@L< J@< \*4@ ""D42µ` 64$TJ\@L". +V< J@ µ`<4J@D J@L FLFJZµ"J@H "<4P<, bF, 4 *b@ 64$fJ4" µ, J@< \*4@ BD@F*4@D4Fµ` 6"4 J@< \*4@ "D42µ` 64$TJ\@L, 2" , µN"<\F, 4 J@ "6`8@L2@ µZ<Lµ" 8V2@LH: DOUBLE ADDRESSING "Accessory name" INPUT X/X !88V>J, J@< *4"6`BJ0 BOX Z J@< *4"6`BJ0 CAMERA # , <`H "B` J" 64$fJ4". +B, >Z(0F0: +B, >Z(0F0 INPUT X/X @4 "D42µ@\ JT< NLF46f< , 4F`*T< 6Vµ, D"H `B@L XP@L< FL<*, 2, \ J" 64$fJ4" µ, J4H *4B8XH *4, L2b<F, 4H 7, 4J@LD(\" I@ 6@LµB\ FJ@ 64$fJ4@ , <*@FL<, <<`0F0H PD0F4µ@B@4, \J"4 TH 6@L*@b<4 (B`DJ"H). ?J"< B"J02, \, 0P, \ @ $@µ$0JZH FJ@ µ`<4J@D (F, "LJ` J@L FLFJZµ"J@H 6"4 FJ@ LB@J, 8XH). I@ µ`<4J@D ("LJ` J@L FLFJZµ"J@H Z J@ LB@J, 8XH) µ, J"B0*V FJ0< , \F@*@ J0H 6Vµ, D"H FJ0< @B@\" , \<"4 BD@F*4@D4FµX<@ J@ 64$fJ4@ , <*@FL<, <<`0F0H. [. . . ] ?J"< B"J02, \, 0P, \ @ $@µ$0JZH FJ@ µ`<4J@D (F, "LJ` J@L FLFJZµ"J@H 6"4 FJ@ LB@J, 8XH). I@ µ`<4J@D ("LJ` J@L FLFJZµ"J@H Z J@ LB@J, 8XH) µ, J"B0*V FJ0< , \F@*@ J0H 6Vµ, D"H FJ0< @B@\" , \<"4 BD@F*4@D4FµX<@ J@ 64$fJ4@ , <*@FL<, <<`0F0H. EJ"µ"JV 0 "LJ`µ"J0 "6@8@L2\" J0H 6Vµ, D"H. [. . . ]

Αποποίηση ευθυνών για το κατέβασμα του εγχειριδίου GEHA S7 CD

Το Lastmanuals προσφέρει μία υπηρεσία διαμοιρασμού, αποθήκευσης και αναζήτησης εγχειριδίων που έχουν σχέση με υλικό και λογισμικό:οδηγίες χρήσης, οδηγοί για τα πρώτα βήματα, τεχνικά στοιχεία κ.λπ, η οποία βασίζεται στους χρήστες.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί το Lastmanuals να θεωρηθεί υπεύθηνο εάν τοπ έγγραφο που ζητάτε δεν είναι διαθέσιμο, ή είναι ημιτελές, σε διαφορετική γλώσσα από τη δικιά σας, ή το μοντέλο ή η γλώσσα δεν ταιριάζουν με την περιγραφή. Για παράδειγμα το Lastmanuals δεν προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Κατέβασε αυτό το εγχειρίδιο" στο τέλος αυτού του συμβολαίου αν δέχεστε τους όρους, και θα αρχίσει η μεταφορά του αρχείου GEHA S7 CD.

Ψάξτε για εγχειρίδια

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Τα καθορισμένα εμπορικά σήματα και μάρκες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

flag